Dziennik budowy

Oferta

Spis treści:

Dziennik budowy to dokument urzędowy, którego podstawowym zadaniem jest udokumentowanie przebiegu wszystkich prac budowlanych wykonywanych podczas realizacji inwestycji oraz innych zdarzeń, które miały miejsce w trakcie przeprowadzanych robót.

Wszystkie informacje dotyczące dziennika budowy oraz właściwego sposobu jego prowadzenia znaleźć można w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane bezpieczeństwa budowy i ochrony zdrowia. Regulacja ta jasno stwierdza, że w dzienniku budowy powinien znaleźć się przebieg wszystkich robót budowlanych, wobec których zostało wydane oficjalne pozwolenie na budowę. 

Co ważne, osobny dziennik budowy należy prowadzić dla każdego obiektu, co do którego wymagane jest pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy. W praktyce oznacza to, że wymaga go zarówno duży dom, jak i niewielki domek na działce rekreacyjnej, którego powierzchnia nie przekracza trzydziestu pięciu metrów kwadratowych. Warto mieć tego świadomość. 

 

Kto prowadzi dziennik budowy? 

Dziennik budowy prowadzony jest przez kierownika budowy, jednakże wpisów w nim może dokonywać również inspektor oraz inwestor. Dokument powinien znajdować się na budowie, jednak powszechnie przyjętym standardem jest, że znajduje się u kierownika budowy. Najważniejsze jest jednak, aby wpisy umieszczane były na bieżąco i aby informacje w nich zawarte odzwierciedlały realny stan rzeczy. Dzięki rzetelnemu prowadzeniu dziennika budowy odbiór techniczny i budowlany budynku będzie prostszy i szybszy. Po zakończonej budowie domu jednorodzinnego dziennik budowy przekazywany jest do odpowiedniego urzędu a jego kopia stanowi część dokumentacji powykonawczej inwestycji. 

 

Po co prowadzi się dziennik budowy?

Dziennik budowy prowadzony jest po to, aby udokumentować wszystkie następujące po sobie etapy realizacji inwestycji i wskazać, w jakim trybie i czasie zostały przeprowadzone. Dziennik jest elementem dokumentacji budowy, w skład której wchodzą również: 

 • projekt budowlany,
 • protokół odbioru robót częściowych i końcowych,
 • rysunki służące realizacji obiektu,
 • opisy służące realizacji obiektu,
 • operaty geodezyjne,
 • książki obmiarów,
 • dziennik montażu – tylko jeśli realizacja inwestycji odbywa się metodą montażu.

 

Czy prowadzenie dziennika budowy jest obowiązkowe? 

Dziennik budowy jest obowiązkowy. Nie ma możliwości realizacji inwestycji budowlanej bez prowadzenia dziennika budowy. Obowiązkowe jest również regularne rejestrowanie zapisów dotyczących postępów na budowie. 

 

Dziennik budowy – gdzie go kupić i ile kosztuje?  

Dziennik budowy w większości przypadków wydawany jest inwestorowi przez starostę po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Może być wydany również przez wojewodę, jeśli obiekt, którego dotyczy budowa, pozostaje w kompetencjach wojewody. Wniosek o wydanie dziennika budowy składa inwestor lub jego pełnomocnik. I zostaje on wydany w ciągu trzech dni od złożenia rzeczonego wniosku. Koszt wydania dziennika budowy wynosi od 20 do 30 zł. 

Warto również wiedzieć, że odbiór dziennika budowy w urzędzie to nie jedyna metoda pozyskania tego ważnego dokumentu. Dziennik budowy często wchodzi w skład gotowego projektu domu zakupionego przez inwestora. Odpowiedni formularz można również kupić w sklepach papierniczych lub księgarniach. Tego rodzaju druki są najczęściej akceptowane przez urzędy, należy jednak pamiętać, że taki dziennik budowy musi zostać bezpłatnie ostemplowany przez upoważnionego urzędnika. 

 

Jak zarejestrować dziennik budowy? 

Zanim kierownik budowy zacznie wprowadzać wpisy do dziennika budowy, należy zarejestrować go w odpowiednim starostwie powiatowym. Może dokonać tego zarówno inwestor, jak i jego pełnomocnik. Klienci, którzy kompleksową budowę domów realizują wspólnie z New-House mogą liczyć na wsparcie naszych specjalistów w tym zakresie. 

Wniosek o zarejestrowanie dziennika powinien zawierać poniższe informacje i załączniki: 

 • dane identyfikacyjne wnioskodawcy lub wyznaczonego pełnomocnika,
 • numer decyzji pozwolenia na budowę oraz datę jej wydania,
 • nazwę i rodzaj planowane inwestycji,
 • adres planowanej inwestycji,
 • oznaczenie geodezyjne terenu,
 • kserokopię decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaty skarbowej – jeśli wniosek składa pełnomocnik.

 

Dziennik budowy – jak wygląda i jak go prowadzić? 

Wzór dziennika budowy został jasno określony we wspomnianym już wcześniej rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2002 roku. Obowiązującą wielkością jest format A4. Strony dziennika są podwójne – oryginał + kopia wyposażona w perforację, która pozwala na łatwe wyrwanie. Nadto, aby ograniczyć możliwości wprowadzania zmian lub fałszowania tej dokumentacji, strony dziennika budowy są ponumerowane i muszą zostać opieczętowane. Dodatkowo instytucja, która wydała decyzję o pozwoleniu na budowę (lub przyjęła zgłoszenie budowy) na pierwszej stronie dziennika budowy zamieszcza: 

 • numer dziennika,
 • datę wydania,
 • liczbę stron,
 • informację o inwestorze,
 • informacje o kierowniku budowy,
 • adres i rodzaj budowy,
 • numer pozwolenia na budowę,
 • stosowne pouczenia, o sposobie prowadzenia dziennika i odpowiedzialności określonej w art. 93 pkt 4 ustawy – Prawo budowlane.

Na kolejnych stronach dziennika budowy osoby do tego uprawnione dokonują wpisów dotyczących przeprowadzanych robót, ewentualnych odstępstw od projektu budowlanego przedstawionego w urzędzie na etapie wnioskowania o pozwolenie na budowę, jak również na temat wszystkich innych zdarzeń i nieprawidłowości, które mogą zaistnieć podczas realizacji inwestycji. Ważne jest, aby wpisy dokonywane były chronologicznie, w sposób ciągły oraz czytelny. Każdy wpis musi być widoczny zarówno na stronie oryginale, jak i również na kopii i opatrzony podpisem osoby, która go wykonała. 

 

Kto ma dostęp do dziennika budowy? 

 • właściciel/inwestor,
 • projektant,
 • kierownik budowy i robót budowlanych,
 • inspektor nadzoru inwestorskiego,
 • osoby odpowiedzialne za pomiary geodezyjne,
 • pracownicy organów uprawnionych do kontroli robót.

 

Dziennik budowy a zakończenie prac budowlanych 

Gdy prace budowlane składające się na realizację inwestycji zostaną zakończone, kierownik zobowiązany jest dokonać odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. We wpisie tym potwierdza zgodność wykonanych robót z projektem nieruchomości, pozwoleniem na budowę, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi w naszym kraju przepisami prawa. Dziennik budowy zamknięty w taki sposób uzupełniony o protokoły odbiorów oraz inne niezbędne dokumenty składa się w urzędzie wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie budynku. Należy jednak mieć świadomość, że etap kompletowania potrzebnej na tym etapie dokumentacji tylko z pozoru wygląda niewinnie i prosto. W istocie jest to przedsięwzięcie złożone wymagające posiadania rozległej wiedzy i doświadczenia w zakresie wielu dziedzin bezpośrednio i pośrednio związanych z budownictwem jednorodzinnym. Dlatego też inwestorzy współpracujący z New-House nie zajmują się tym sami. Od tego mają zespół wykwalifikowanych profesjonalistów z doświadczeniem, którzy niejeden tego rodzaju odbiór z powodzeniem przeprowadzili. Dość powiedzieć, że od 1991 roku zrealizowaliśmy ponad 1500 projektów domów na terenie całego kraju. 

 

Co należy zrobić, jeśli dziennik budowy zostanie zniszczony lub zaginie?

Jeśli dziennik budowy zostanie zniszczony lub zagubiony, należy natychmiast po stwierdzeniu tej okoliczności wystąpić do stosownego urzędu o wydanie nowego dziennika dla tej samej inwestycji. Po otrzymaniu nowego dokumentu należy starannie go wypełnić, nie pomijając żadnego wydarzenia w przebiegu inwestycji od jej rozpoczęcia do momentu utraty pierwszego dziennika. Jest to o tyle ważne, że nieprawidłowe, niechlujne lub niechronologiczne prowadzenie dziennika budowy zagrożone jest karą finansową. Zdecydowanie lepiej oszczędzić sobie dodatkowych wydatków oraz niepotrzebnego stresu i prowadzić dziennik budowy z należytą starannością. 

 

Prowadzenie dziennika budowy przez kierowników budowy z New-House

New-House oferuje inwestorom kompleksową ofertę w zakresie budowy domów. Tym samym wychodzimy naprzeciw potrzebom współczesnych klientów, którzy poszukują maksymalnego odciążenia podczas realizacji inwestycji budowlanej. Nasi specjaliści wspierają inwestorów od momentu podjęcia decyzji o realizacji marzenia ich życia. Pomagamy im znaleźć wymarzoną działkę budowlaną na wskazanym terenie i sprawdzamy, czy teren jest odpowiedni zarówno pod kątem technicznym, jak i administracyjnym. Jesteśmy z nimi również w momencie wyboru odpowiedniego projektu domu. Zajmujemy się także wszystkimi formalnościami, które wiążą się z budową przyłączy mediów oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę. W naszej gestii leży też zakup i logistyka materiałów budowlanych, jak również realizacji wszystkich robót na placu budowy zgodnie z ustalonym na wstępie harmonogramem prac. Współpraca z jedną firmą oznacza, że kolejne ekipy wchodzą na plac budowy harmonijnie, bez opóźnień i zbędnej zwłoki. Na życzenie inwestorów zajmujemy się także aranżacją wnętrz i otoczenia domu.

Współpraca z New-House obejmuje również zgromadzenie dokumentacji niezbędnej do odbioru budynku – w tym także dziennika budowy rzetelnie i prawidłowo prowadzonego przez doświadczonego kierownika budowy. Nasi specjaliści nadzorują również prace składające się na formalny odbiór domu przez uprawnione do tego służby. 

Jak widzisz, bierzemy na siebie zadania i prace składające się na wszystkie etapy budowy domu pod klucz. Jeśli interesuje Cię taka współpraca, zachęcamy do kontaktu. Jesteśmy do Twojej dyspozycji 7 dni w tygodniu w godzinach 7.00 – 21.00. Opowiedz nam o swoim pomyśle na dom, a my dołożymy wszelkich starań, aby go dla Ciebie wybudować. Nie czekaj, a zamieszkasz w idealnej przestrzeni, szybciej niż myślisz. 

Kontakt

Jesteśmy do dyspozycji 7 dni w tygodniu, od 7:00 do 21:00.

Chętnie odpowiemy na każde pytanie.
Zachęcamy do kontaktu.

kontakt20@new-house.com.pl

+48 504 125 130

r_skulimowski_contact_section_new