Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Oferta

Spis treści:

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza stanowi dokument konieczny do odbioru budynku mieszkalnego. Jej zadaniem jest wskazanie na mapie zarówno posadowienia budynku, jak i również przyłączy energetycznych, gazowych, wodnych oraz sposobu odprowadzania ścieków. Inwestorzy, którzy kompleksową budowę domu jednorodzinnego zlecają New-House mogą liczyć na profesjonalne wsparcie na każdym etapie realizacji tego złożonego przedsięwzięcia. W praktyce oznacza to również pomoc w zakresie pomiarów wykonawczych.

 

Czym jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza? 

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza (inaczej pomiar wykonawczy) najprościej rzecz ujmując, polega na sporządzeniu dokładnej mapy tego, co zostało wybudowane na konkretnej działce budowlanej. Tym samym jest to zupełnie inny dokument niż mapa do celów projektowych wykonywana przed rozpoczęciem właściwych robót. Konieczność wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych wskazującej ich usytuowanie na gruncie nakłada na inwestorów Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Art. 43 Ust. 3.

Pomiary geodezyjne sieci wykonuje się tuż przed ich zasypaniem. Dlaczego? Ponieważ pozwala to na dokładne umiejscowienie ich przebiegu na mapie. Wiedza ta może okazać się bezcenna, gdy w przyszłości konieczne okaże się odszukanie sieci w razie konieczności wykonania niezbędnych prac konserwacyjnych lub napraw wynikających z bieżących awarii. Co istotne mapa powykonawcza sporządzona tuż po wykonaniu prac odkrytych zachowuje ważność, nawet jeśli została wykonana na długo przed technicznym odbiorem budynku. Pomiary można zlecić oczywiście także po zakończeniu budowy, jednakże w tej sytuacji należy dokładnie pamiętać, jak przyłącza są poprowadzone na działce i w których miejscach wchodzą do budynku.

 

Kiedy trzeba wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą?  

Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą należy przeprowadzić w poniższych przypadkach: 

 • gdy gromadzimy dokumentację niezbędną do zakończenia budowy,
 • gdy zarówno dom, jak i przyłącza mediów są gotowe i chcemy je umieścić na mapie,
 • gdy na działce wykonane zostały przyłącza wodno-kanalizacyjne i chcemy je zmierzyć przed ich zasypaniem,
 • gdy na działce stworzono dodatkową instalację elektryczną, którą należy nanieść na mapę,
 • gdy docelowy budynek posiada zmiany względem pierwotnego projektu i należy dokonać korekty planu zagospodarowania działki, 
 • gdy na parceli powstała inna inwestycja wymagająca oficjalnego odbioru,         
 • gdy inwestor buduje sieć wodociągową w drodze i ma zamiar wystąpić o dofinansowanie tej inwestycji z budżetu gminy, w której wodociąg powstaje,
 • gdy wcześniej wykonana mapa geodezyjna w wyniku przeprowadzonych prac stała się nieaktualna.

 

Po co wykonuje się geodezyjną inwentaryzację powykonawczą? 

Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonuje się w celu uzyskania aktualnych danych na temat przestrzennego rozmieszczenia usytuowania budynków oraz innych elementów zagospodarowania działki budowlanej np. parkingów itp. Zakres pomiarów wykonawczych obejmuje również inwentaryzację obiektów liniowych, których przebieg został ustalony i uzgodniony przed ich budową. Chodzi tutaj głównie o przyłącza prądu, gazu, wody oraz kanalizacji. Co do zasady geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonuje się po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów. Pomiary inwentaryzacyjne wykonane przez geodetę służą również do sporządzenia drobiazgowej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz mapy zasadniczej. Dzięki pozyskanym w toku inwentaryzacji danych możliwa jest także aktualizacja bazy centralnego systemu informacyjnego o terenie i znajdujących się na jego obszarze obiektach budowlanych. 

 

Kto może wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą?

Zgodnie z Art. 43. Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne geodezyjną inwentaryzację powykonawczą może wykonać jedynie geodeta posiadający odpowiednie uprawnienia zawodowe w zakresie geodezji i kartografii: 

 • z zakresu 1 - geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne,
 • z zakresu 4 – geodezyjna obsługa inwestycji.

 

Etapy pracy geodety związane z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej domu i przyłączy obejmują: 

 • zgłoszenie zamiaru wykonania pracy geodezyjnej,
 • uzyskanie odpowiedzi na przekazane zgłoszenie,
 • pobranie materiałów z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 • sprawdzenie uzgodnionego położenia obiektów w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,
 • wywiad terenowy,
 • wykonanie mapy wywiadu terenowego,
 • pomiar aktualizacyjny lub pomiar mapy jednostkowej,
 • zaktualizowanie danych znajdujących się w Ewidencji Gruntów i Budynków,
 • opracowanie wyników pomiarów,
 • sporządzenie operatu zawierającego odpowiednie dokumenty do aktualizacji w Ewidencji Gruntów i Budynków,
 • sprawdzenie zgodności bieżącego położenia obiektu z uzgodnieniami,
 • przekazanie operatu do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej celem dokonania jego kontroli,
 • odbiór faktury za udostępnione materiały,
 • skartowanie zaistniałych zmian na pierworysy i matrycę mapy zasadniczej,
 • odbiór egzemplarzy mapy inwentaryzacji powykonawczej przeznaczonej dla zamawiającego, na której umieszczona jest stosowna klauzula Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

 

Jak w praktyce wygląda wykonanie mapy powykonawczej?    

Przygotowanie aktualnej mapy powykonawczej przez geodetę w praktyce polega na wykonaniu realnych pomiarów i uzupełnieniu o nie mapy wcześniej uzyskanej ze Starostwa Powiatowego.

Mapę tą uzupełnia się najczęściej o poniższe elementy: 

 • budynki,
 • przyłącza energetyczne, gazowe, wodno-kanalizacyjne,
 • ogrodzenia,
 • bramy wjazdowe,
 • furtki,
 • tarasy,
 • miejsca parkingowe,
 • inne powierzchnie na terenie działki, które zostały utwardzone.

Klienci, którzy domy budują z New-House w ogóle nie zajmują się zagadnieniami związanymi z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą (niezależnie od tego, na jakim etapie prac zostaje ona wykonana), ponieważ od tego mają zespół wykwalifikowanych specjalistów z naszej firmy, którzy zajmą się wszystkim, co ważne nie tylko na tym, ale również na pozostałych etapach składających się na kompleksową budowę nieruchomości jednorodzinnej. 

 

Rodzaje pomiarów wykonywanych podczas geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

Pomiar bieżacy

Określenie pomiar bieżący odnosi się w praktyce do tych obiektów budowlanych, które w trakcie budowy zostają ukryte lub zasypane. Stąd ich potoczna nazwa obiekty zanikające. W zakres tego typu obiektów wchodzi np. wodociąg, sieć kanalizacyjna, sieć elektroenergetyczna czy sieć gazowa. Zanim elementy te zostaną zakryte, zasypane lub zalane warstwą betonu muszą być poddane inwentaryzacji, co w praktyce oznacza ich pomiar geodezyjny i naniesienie na mapę zasadniczą terenu. Co ważne zgodnie z obowiązującym w naszym kraju prawem obowiązek zgłoszenia liniowych obiektów budowlanych w celu przeprowadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej należy do inwestora.

Warto również wiedzieć, że przepisy prawa dopuszczają odstępstwa od uzgodnionego projektu sieci uzbrojenia terenu, jednakże dla gruntów zabudowanych nie mogą one przekroczyć 0,30 m, natomiast dla gruntów rolnych i leśnych wartość ta wynosi 0,50 m. To ważne, ponieważ w przypadku niezgodności gotowej sieci uzbrojenia terenu z jej mapą projektową inwestor ma obowiązek niezwłocznego przekazania sporządzonej mapy właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Warto również wiedzieć, że bez mapy powykonawczej nie otrzymamy poniższych dokumentów wymaganych do odbioru budynku: 

 • protokołu odbioru przyłącza wodociągowego,
 • protokołu odbioru przyłącza kanalizacji sanitarnej (szamba czy przydomowej oczyszczalni ścieków),
 • informacji o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki.

Pomiar końcowy

Pomiar końcowy dotyczy nowopowstałych obiektów budowlanych oraz ukształtowania pionowego powierzchni terenu, które uległo zmianie w trakcie budowy. Geodeta przeprowadzający pomiary końcowe wykonuje zarówno mapę, jak i szkic sytuacyjny, na którym zamieszcza klauzulę o zgodności lub niezgodności zinwentaryzowanego obiektu budowlanego z projektem. Kopię mapy oraz szkicu geodeta przekazuje inwestorowi lub kierownikowi budowy. Nadto po zakończeniu zadań inwentaryzacyjnych geodeta ma obowiązek dokonać stosownego opisu wykonanych czynności w dzienniku budowy i potwierdzić zgodność sprawdzonych obiektów z projektem budowlanym. 

 

Obowiązki geodety po zakończeniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie, nakłada na wykonawcę (czyli geodetę) obowiązek przekazania: 

 • do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oryginału dokumentacji, która zawiera dane umożliwiające naniesienie zmian na mapę zasadniczą do ewidencji gruntów oraz do ewidencji obejmującej aktualne sieci uzbrojenia terenu,
 • kierownikowi budowy kopii mapy powstałej w wyniku przeprowadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

 

Ile trwa geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza? 

Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wynosi od jednego do nawet ośmiu tygodni. Zasadniczo to, ile potrwa proces, zależy bezpośrednio od czasu oczekiwania na przygotowanie stosownych dokumentów (mapy) przez właściwe Starostwo. 

amiętaj również, że jeśli zdecydujesz się na budowę domu pod klucz z naszym przedsiębiorstwem, nie będziesz musiał zajmować się ani sprawami administracyjnymi niezbędnymi do przeprowadzenia na różnych etapach realizacji inwestycji, ani zakupem i logistyką materiałów budowlanych, ani poszukiwaniem specjalistów, którzy profesjonalnie wykonają dla Ciebie wszystkie roboty na placu budowy. Dlatego, że tym wszystkim zajmiemy się my. A uwierz nam to nie wszystko, czym możemy się zająć, ponieważ jeśli tylko zechcesz, będziemy z Tobą od momentu podjęcia decyzji o budowie domu, służąc wiedzą, radą i pomocą także podczas poszukiwania i zakupu działki oraz gotowego projektu domu, aranżacji wnętrz domu, jak również zagospodarowania terenu wokół niego.

Jeśli taka budowa jest tym, czego potrzebujesz, zachęcamy do kontaktu. Nasi doradcy są do dyspozycji 7 dni w tygodniu w godzinach 7.00 -21.00 gotowi odpowiedzieć na wszystkie pytania związane z kompleksową budową domów na terenie całego kraju. Zaufaj specjalistom, którzy działają nieprzerwanie od 1991 roku i w tym czasie z powodzeniem wybudowali już ponad 1500 domów. Zaufaj New-House! 
 

Kontakt

Jesteśmy do dyspozycji 7 dni w tygodniu, od 7:00 do 21:00.

Chętnie odpowiemy na każde pytanie.
Zachęcamy do kontaktu.

kontakt20@new-house.com.pl

+48 504 125 130

r_skulimowski_contact_section_new