Dofinansowanie budowy domu

Oferta

Dofinansowanie do budowy domu w 2022 roku

Jeśli planujesz budowę domu wykorzystującego rozwiązania energooszczędne, powinieneś wiedzieć, że finansowanie w postaci kredytu hipotecznego to nie jedyna możliwość dofinansowania budowy domu. Podobnie sprawa wygląda, jeśli masz a planach remont domu już istniejącego np. docieplenie budynku. Część dotacji ma charakter ogólnopolski, należy jednak wspomnieć, że również gminy dysponują swoimi lokalnymi programami dostępnymi wyłącznie dla ich mieszkańców. Co ważne, pomimo większość programów dofinansowania ma charakter bezzwrotny, to można je otrzymać dopiero po zrealizowaniu inwestycji – w praktyce oznacza to, że najpierw musisz dokonać wkładu własnego na instalację, aby w kolejnym kroku uzyskać dofinansowanie do budowy domu. Warto mieć tego świadomość, aby nie przeżyć niemiłego zaskoczenia po zakończeniu inwestycji. W niniejszym tekście spróbujemy przybliżyć szczegóły najważniejszych ogólnopolskich i regionalnych programów operacyjnych. Odpowiemy również na pytanie: jak uzyskać dofinansowanie do budowy domu energooszczędnego? Jeśli jednak chcesz na bieżąco śledzić zmiany w możliwych do uzyskania dotacjach do domów energooszczędnych oraz warunkach, jakie muszą spełnić beneficjenci programów, zalecamy obserwację stron internetowych konkretnego programu lub jednostek odpowiedzialnych za ich przyznawanie.

Spis treści:

 • Program „Czyste Powietrze” realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 • Jak uzyskać dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”?

 • Na co można dostać dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”?

 • Trzy poziomy dofinansowania w programie „Czyste Powietrze”

 • Program „Mój Prąd”

 • Ulga termomodernizacyjna

 • Co podlega odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

 • Program „Moje Ciepło”

 • Kto może skorzystać z dofinansowania do budowy domu w ramach programu „Moje Ciepło”?

 • Na co można dostać dofinansowanie w programie „Moje Ciepło”?

 • Program „Moja Woda”

 • Kto może skorzystać z programu „Moja Woda”?

 • Wysokość dotacji w ramach programu „Moja Woda”

 • Program „Smog Stop”

 • Jaki jest zakres programu „Smog Stop”?

 • Kto może skorzystać z dofinansowania dostępnego w programie „Smog Stop”?

 • Regionalne programy operacyjne wspierające budowę domów energooszczędnych


 

Program „Czyste Powietrze” realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Jak uzyskać dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”?

Z dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze” mogą skorzystać wyłącznie właściciele oraz współwłaściciele już wybudowanych domów jednorodzinnych i lokali mieszkalnych wydzielonych w domach jednorodzinnych (warunkiem jest posiadanie przez nie odrębnej księgi wieczystej), którzy chcą poddać je termomodernizacji.

Na co można dostać dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”?

Dofinansowanie dostępne w programie „Czyste powietrze” można uzyskać na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła opartych o paliwa stałe na nowoczesne źródła ciepła o niemal zerowym zużyciu energii, które spełniają najwyższe normy i wykorzystują odnawialne źródła energii. Dotacja może obejmować również dofinansowanie do ocieplenia domu.

Co dokładnie można sfinansować ze środków pozyskanych z programu „Czyste powietrze”?

 • podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem przyłącza,

 • pompę ciepła powietrze/woda,

 • pompę ciepła powietrze/woda o podwyższonej efektywności energetycznej,

 • gruntową pompę ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej,

 • gazowy kocioł kondensacyjny,

 • wykonanie kotłowni gazowej,

 • olejowy kocioł kondensacyjny,

 • kocioł zgazowujący drewno,

 • kocioł na pellet drzewny,

 • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,

 • ogrzewanie elektryczne,

 • wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,

 • wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej,

 • wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

 • wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych – montaż paneli fotowoltaicznych.

Trzy poziomy dofinansowania w programie „Czyste Powietrze”

 1. Podstawowy poziom dofinansowania do 30 tysięcy złotych

Przeznaczony dla osób fizycznych, których roczny dochód nie przekracza 100 tysięcy złotych. Możliwe formy dofinansowania – dotacja oraz dotacja przeznaczona na częściową spłatę kapitału bankowego.

 1. Podwyższony poziom dofinansowania do 37 tysięcy złotych

Przeznaczony dla osób fizycznych, których przeciętny miesięczny dochód na osobę wynosi do 1564 zł w przypadku gospodarstwa wieloosobowego i 2189 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego. UWAGA – z tego poziomu dofinansowania mogą skorzystać również firmy, których przychód jest nie większy niż 30 minimalnych wynagrodzeń. Możliwe formy dofinansowania – dotacja, dotacja przeznaczona na częściową spłatę kapitału bankowego oraz pożyczka dla gmin (która ma za zadanie uzupełniać finansowanie dla beneficjentów).

 1. Najwyższy poziom dofinansowania do 69 tysięcy złotych przy 90% kosztów kwalifikowanych.

Przeznaczony dla osób, których miesięczny dochód na osobę w wieloosobowym gospodarstwie domowym nie przekracza 900 zł lub jednoosobowych gospodarstw domowych, których dochód nie przekracza 1260 zł miesięcznie. Możliwe formy dofinansowania: dotacja oraz pożyczka dla gmin (której zadaniem jest uzupełnianie finansowania dla beneficjentów).

Wnioski do programu przyjmowane są w systemie ciągłym (również online na gov.pl) i oceniane na bieżąco przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Rozważając złożenie wniosku o dotację, warto sprawdzić, czy urządzenia, które planujemy zakupić, spełniają warunki programu „Czyste Powietrze”. Aktualną listę zielonych urządzeń i materiałów (w skrócie ZUM) znaleźć można pod adresem: https://lista-zum.ios.edu.pl/, będzie ona aktualizowana systematycznie aż do zakończenia programu, które przewidziane jest na rok 2029. Warto również dodać, że uzyskanie dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze” nie zamyka możliwości skorzystania z innych programów czy ulgi termomodernizacyjnej.

Program „Mój Prąd”

Program „Mój Prąd”, którego realizacja planowana jest na lata 2019-2025 zastąpił program Prosument. Dofinansowanie do budowy domu mogą uzyskać osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby. Aktualnie rozpatrywane są wnioski z maja 2021 roku, a w II kwartale 2022 planowany jest start czwartej edycji programu, czyli „Mój Prąd 4.0”.

Przypuszczalne założenia programu „Mój Prąd 4.0”:

 • podstawowy poziom dofinansowania do instalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 kW do 10 kW prawdopodobnie wyniesie do 3 tysięcy złotych – choć może być on uzależniony od zakresu inwestycji, większe dofinansowanie być może dostaną osoby, które zdecydują się na wykorzystanie kilku rozwiązań jednocześnie,

 • jest spora szansa, że dotacja obejmie także inne rozwiązania wykorzystywane w trakcie budowy domów energooszczędnych takie jak magazyny energii, magazyny chłodu i ciepła, systemy do zarządzania energią w gospodarstwie domowym oraz domowe stacje ładowania samochodów elektrycznych,

 • dofinansowanie przeznaczone będzie na projekty już zakończone i podłączone do sieci OSD,

 • finansowaniem będzie można objąć koszty związane z zakupem, montażem, uruchomieniem i odbiorem instalacji,

 • urządzenia zastosowane w instalacji fotowoltaicznej nie będą mogły być starsze niż 24 miesiące.

Należy jednak pamiętać, że wszystkie powyższe założenia są przypuszczalne, a na dokładnie wytyczne programu „Mój Prąd 4.0” oraz docelową wysokość dofinansowania musimy jeszcze zaczekać.

Ulga termomodernizacyjna

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, jednak tylko takich, w przypadku których budowę domu już zakończono. Ulga ta często wykorzystywana jest razem z dotacjami z programu „Czyste Powietrze” lub „Mój Prąd”. Maksymalna kwota odliczenia w tym przypadku nie może przekroczyć 53 tysięcy złotych. Wlicza się do niej wszystkie rozwiązania służące do termomodernizacji domów jednorodzinnych, których właścicielem lub współwłaścicielem jest rozliczający się podatnik.

Nadto przedsięwzięcie termomodernizacyjne powinno być zrealizowane w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym rzeczony podatnik poniósł pierwszy wydatek. Jeśli jednak zdarzy się tak, że przedsięwzięcie nie zostanie ukończone we wskazanym czasie, podatnik musi zwrócić ulgę. Odliczenia należy dokonać w zeznaniu podatkowym sporządzanym za rok, w którym poniesiono wydatek termomodernizacyjny. Jeśli natomiast kwota ulgi nie znalazła pokrycia w dochodzie podatnika w tym roku podatkowym, można ją odliczyć w kolejnych latach jednak nie dłużej niż 6 lat od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Co podlega odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

W ramach ulgi odliczyć można:

 • materiały budowlane, urządzenia i usługi niezbędne do montażu,

 • wymianę ogrzewania na urządzenia spełniające wymogi programu,

 • docieplenie przegród budowlanych, płyt balkonowych lub fundamentów (koszt materiałów i robocizny)

 • wymianę stolarki zewnętrznej,

 • kolektor słoneczny z osprzętem,

 • panele fotowoltaiczne wraz z osprzętem,

 • pompę ciepła wraz z osprzętem,

 • wykonanie analizy termograficznej budynku, audytu energetycznego,

 • demontaż źródła ciepła na paliwo stałe,

 • koszty materiałów wchodzących w skład instalacji ogrzewczej,

 • materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu,

 • węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury,

 • zbiornik na gaz lub zbiornik na olej,

 • przyłącze do sieci ciepłowniczej lub przyłącze gazowe.

WAŻNE: Wszystkie poniesione wydatki termomodernizacyjne, wobec których chcemy zastosować ulgę, należy udokumentować fakturą VAT.

Program „Moje Ciepło”

Program „Moje Ciepło”, który w założeniu potrwa do 2026 roku, jest uzupełnieniem programu „Czyste Powietrze”, który w styczniu 2020 roku usunął z zakresu dotacji domy w budowie. Celem tego programu jest dofinansowanie budowy domu a dokładniej zakupu oraz montażu pompy ciepła w nowych domach jednorodzinnych i swoim zasięgiem obejmuje pompy powietrzne, gruntowe i wodne. Korzystając z dotacji z programu „Moje Ciepło”, można realnie obniżyć koszty, jakie pochłania wybudowanie domu energooszczędnego lub wydatki wynikające z budowy domu pasywnego.

Kto może skorzystać z dofinansowania do budowy domu w ramach programu „Moje Ciepło”?

Program „Moje Ciepło”, który ma trwać do 2026 roku, przeznaczony jest dla osób fizycznych, które będą właścicielami lub współwłaścicielami nowych domów jednorodzinnych, w których dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych lub jednego lokalu mieszkalnego i jednego lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej, która nie przekracza 20% jego powierzchni. Co ważne dotacja obejmuje zarówno domy wolnostojące, domy w zabudowie szeregowej, domy w zabudowie bliźniaczej oraz domy w zabudowie grupowej. Z dotacji w ramach tego programu nie można skorzystać w przypadku domów energooszczędnych, w których pompa ciepła ma być jedynie dodatkowym źródłem ogrzewania, a główne źródło ciepła stanowić mają rozwiązania wykorzystujące paliwa stałe tj. węgiel kamienny czy biomasa.

Jako nowy budynek mieszkalny program „Moje Ciepło” rozumie dom jednorodzinny, w przypadku którego w dzień składania wniosku o dofinansowanie:

 • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

 • lub złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r.

Na co można dostać dofinansowanie w programie „Moje Ciepło”?

Moje Ciepło” to dotacja do 30% kosztów kwalifikowanych instalacji zależna od rodzaju wykorzystanej w domu pompy ciepła. W przypadku powietrznej pompy ciepła z podstawowego poziomu dofinansowania można otrzymać maksymalnie 7 tysięcy złotych. W sytuacji montażu gruntowej pompy ciepła uzyskamy maksymalnie 21 tysięcy złotych. Z podwyższonego poziomu dofinansowania mogą skorzystać osoby z rodzin wielodzietnych — posiadacze Karty Dużej Rodziny. Z programu będzie można zrefundować zakup i montaż pompy ciepła oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji i transport niezbędnych elementów instalacji.

Ważnym parametrem w przypadku tego programu jest wskaźnik Ep, który nie może przekraczać 63 kWh/mkw. na rok. Należy jednak mieć świadomość, że parametr ten ma być zmniejszany w kolejnych latach, aby docelowo osiągnąć wartość 55 kWh/mkw. na rok co będzie wymagało zastosowania coraz bardziej zaawansowanych urządzeń i jednoczesnej modernizacji pozostałych rozwiązań.

Program „Moja Woda”

Celem programu „Moja Woda” jest wspieranie inwestycji, które realizują właściciele domów jednorodzinnych a których zadaniem jest zwiększenie retencji wody na terenach ich posesji. Dzięki takim rozwiązaniom wody opadowe i roztopowe nie są odprowadzane poza teren konkretnej nieruchomości, co w konsekwencji przekłada się na zmniejszenie zapotrzebowania na wodę wodociągową wykorzystywaną np. do podlewania przydomowych ogródków. Nadto dzięki ograniczeniu odprowadzaniu wód opadowych do kanalizacji pomoże to również zapobiegać lokalnym podtopieniom. Program „Moja Woda” ma być realizowany do połowy 2024 roku.

Kto może skorzystać z programu „Moja Woda”?

Z dotacji w ramach programu „Moja Woda” mogą skorzystać właściciele i współwłaściciele nieruchomości, na której znajduje się dom jednorodzinny. Co ważne program uwzględnia zarówno budynki wybudowane wcześniej, jak i dofinansowanie do budowy domu przy założeniu, że został on oddany do użytkowania zgodnie z prawem przed złożeniem dokumentów do wypłaty dotacji z programu.

Wysokość dotacji w ramach programu „Moja Woda”

Osoby, które zdecydują się skorzystać z programu „Moja Woda”, mogą otrzymać dotację do 5 tysięcy złotych jednak nie więcej niż 80% kwoty, jaką beneficjent przeznaczył na instalację zatrzymującą wody roztopowe i opadowe. Dodatkowo, aby otrzymać dotację, koszt inwestycji musi wynosić minimum 2 tysiące złotych, a minimalna sumaryczna pojemność zbiornika musi wynieść 2 metry sześcienne. Koszty kwalifikowane instalacji obejmują zarówno zakup rozwiązań, ich montaż, jak również uruchomienie systemu.

Program „Smog Stop”

Celem rządowego programu „Stop Smog” jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, którym oddychamy, a co za tym idzie, poprawa jego jakości oraz podniesienie efektywności energetycznej budynków poprzez zastosowanie rozwiązań niskoemisyjnych. Zakończenie programu planowane jest na 2024 rok.

Jaki jest zakres programu „Smog Stop”?

 • likwidacja i wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła na źródła niskoemisyjne,

 • termomodernizacja budynków,

 • podłączenie domu jednorodzinnego do sieci gazowej lub ciepłowniczej,

 • zapewnienie dostępu do energii pochodzącej z instalacji wykorzystujących źródła odnawialne,

 • zmniejszenie zapotrzebowania domu jednorodzinnego na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej.

Kto może skorzystać z dofinansowania dostępnego w programie „Smog Stop”?

Z programu „Stop Smog” skorzystać mogą gminy, powiaty, związki religijne, na których obszarze obowiązuje tak zwana ustawa antysmogowa. A docelowe dotacje z tego programu przeznaczone są dla właścicieli nieruchomości, którzy zostali dotknięci ubóstwem energetycznym, co w praktyce oznacza, że koszty ogrzewania w takich gospodarstwach domowych pochłaniają znaczną część domowego budżetu. Każdy samorząd w gminie samodzielnie określa warunki, które musi spełnić beneficjent zamieszkujący jego teren, by móc skorzystać z programu.

Wysokości podstawowego poziomu dofinansowania w ramach programu „Stop Smog”:

 • dla gmin do 100 tys. mieszkańców – do 70% współfinansowania,

 • dla gmin powyżej 100 tys. mieszkańców – poniżej 70% współfinansowania,

 • średni koszt realizacji niskoemisyjnego przedsięwzięcia w jednym budynku lub w jednym lokalu (w przypadku budynków o dwóch lokalach) nie może przekroczyć kwoty 53 tys. zł.

Regionalne programy operacyjne wspierające budowę domów energooszczędnych

Na inwestycje wspierające efektywne wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych dotacje otrzymać można również z regionalnych programów operacyjnych oraz inicjatyw organizowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wszyscy, którzy chcą pozyskać tego rodzaju dofinansowanie do budowy domu powinni bacznie śledzić strony internetowe lokalnych samorządów. Przykładowo, jeśli w gminie nie ma możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej lub w konkretnym miejscu podłączenie takie jest niemożliwe, warto zorientować się, czy gmina bierze udział w programie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”. Jeśli tak można wystąpić o dofinansowanie do 80% kosztów zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków. A to tylko jeden z przykładów dotacji dostępnych lokalnie.

Mamy nadzieję, że powyższy tekst odpowiedział Ci na pytanie, jakie dofinansowanie do budowy domu jednorodzinnego możesz otrzymać i jakie dotacje na remont domu, są możliwe do pozyskania? Jeśli planujesz budowę domu i masz dodatkowe pytania związane z zewnętrznym źródłem finansowania, skontaktuj się z naszymi doradcami, którzy chętnie wskażą Ci możliwe rozwiązania i przedstawią korzyści ze współpracy z naszym przedsiębiorstwem. Możesz się z nami skontaktować 7 dni w tygodniu w godzinach 7.00 – 21.00.

Kompleksową budowę domów energooszczędnych i klasycznych realizujemy nieprzerwane od ponad 30 lat, więc znamy się na rzeczy. Budowa domu z New-House oznacza bezpieczeństwo inwestycji na każdym etapie jej realizacji oraz spokój inwestora i efektywne wykorzystanie energii na sprawy najważniejsze. A to wszystko w momencie, gdy nasi specjaliści będą zajmować się niezbędnymi formalnościami, fizyczną budową domu oraz aranżacją wnętrz i otoczenia budynku. Pamiętaj, że możemy także uzyskać dofinansowanie budowy domu energooszczędnego z różnorodnych źródeł. Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

Jesteśmy do dyspozycji 7 dni w tygodniu, od 7:00 do 21:00.

Chętnie odpowiemy na każde pytanie.
Zachęcamy do kontaktu.

kontakt20@new-house.com.pl

+48 504 125 130

r_skulimowski_contact_section_new