Protokół odbioru przyłączy

Offer

Contents:

Protokół odbioru przyłączy prądu, gazu, wody oraz kanalizacji stanowi końcowy etap złożonego i kosztownego procesu składającego się na uzbrojenie terenu działki budowlanej. Działkę nieuzbrojoną można najczęściej kupić w korzystnej cenie, jednak zanim dokonamy takiej inwestycji, warto dokładnie przeliczyć, co będzie korzystniejsze cenowo – czy tani, aczkolwiek nieuzbrojony grunt czy ziemia już przygotowana do rozpoczęcia budowy, tyle że w wyższej cenie? Inwestorzy, którzy podczas budowy domu jednorodzinnego ściśle współpracują ze specjalistami z New-House mogą liczyć na fachową pomoc na każdym etapie inwestycji, a więc również w momencie poszukiwania i sprawdzania działki budowlanej. Ich wsparcie jest nieocenione w trakcie podejmowania decyzji – działka z uzbrojeniem czy bez uzbrojenia? 

 

Przyłącza, czyli uzbrojenie działki budowlanej 

Trudno sobie wyobrazić nowoczesny dom jednorodzinny bez dostępu do prądu, wody, gazu oraz kanalizacji. Należy jednak wiedzieć, że doprowadzenie tych mediów do budynku wymaga wybudowania osobnego przyłącza do każdej z sieci. Suma wszystkich przyłączy nazywana jest uzbrojeniem działki. W sytuacji, w której inwestor decyduje się na zakup parceli bez dostępu do mediów, o uzbrojenie musi zatroszczyć się we własnym zakresie. Doprowadzenie mediów to proces czasochłonny, energochłonny i kosztowny. Na szczęście nie trzeba wszystkiego załatwiać samodzielnie. Jeśli budowę domu powierzysz New-House zarówno formalnościami, jak i fizyczną budową przyłączy zajmą się nasi profesjonaliści, którzy niejedną tego typu inwestycję z powodzeniem zrealizowali. 

Osobną kwestię stanowi to, czy w okolicach działki przebiegają odpowiednie linie. Jeśli w pobliżu znajdują się budynki mieszkalne lub uzbrojone działki to wybudowanie przyłączy najpewniej będzie możliwe. Warto to jednak sprawdzić, zanim zdecydujemy się na zakup konkretnego terenu. Taką informację uzyskamy w urzędzie gminy. 

Należy również wiedzieć, że do uzyskania pozwolenia na budowę lub warunków zabudowy konieczne jest doprowadzenie do działki zarówno prądu, jak i wody. 

 

Przyłącze elektryczne

Podłączenie prądu do nieruchomości może zostać wykonane na jeden z dwóch sposobów – przyłącza napowietrznego lub kabla zakopanego w ziemi. Pomimo iż druga z metod jest bardziej czasochłonna, wymaga więcej pracy i wiąże się z wyższymi kosztami, to wybierana jest częściej. Dzieje się tak głównie ze względu na estetykę i bezpieczeństwo instalacji. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej składa się do operatora działającego na danym terenie. Można to zrobić samodzielnie lub poprzez pełnomocnika. Załącznikiem do wniosku musi być dokument, który potwierdza prawo inwestora do dysponowania parcelą na cele budowlane oraz plan zabudowy (ewentualnie szkic sytuacyjny) wykonany na aktualnej mapie zasadniczej lub mapie jednostkowej pobranej z właściwego wydziału geodezji. Docelowo przyłącze musi zostać naniesione na te dokumenty. Nadto we wniosku należy określić, jakie będzie przewidywane roczne zużycie prądu w nieruchomości oraz planowany termin rozpoczęcia przesyłu. Szacunkowe dane wskazują, że od złożenia wniosku do zakończenia prac związanych z realizacją przyłącza kablowego najczęściej mija 9 miesięcy.

W odpowiedzi na wniosek dostawca energii elektrycznej określa: 

 • możliwość przyłączenia do sieci, 
 • miejsce połączenia z siecią, 
 • moc przyłączeniową, 
 • zakres i sposób wykonania przyłączą – przyłącze napowietrzne lub kablowe, 
 • warunki oraz parametry techniczne wykonania przyłączy w tym również miejsce instalacji zabezpieczenia głównego i licznika,
 • obowiązki stron,
 • terminy,
 • kosztorys prac.

 

Koszt wykonania przyłącza prądu 

Opłata za przyłącze elektroenergetyczne jest zryczałtowana. A jej docelowa wysokość zależy w głównej mierze od długości przyłącza, mocy przyłączeniowej oraz stawek operatora za kW energii. Co ważne opłata za długość przyłącza naliczana jest tylko w sytuacji, gdy przyłącze ma powyżej 200 metrów. Dodatkowo na koszt przyłączenia prądu składa się również opracowanie projektu oraz jego uzgodnienie. Najczęściej sumarycznie jest to kwota około kilku tysięcy złotych. 

Warto również pamiętać, że istnieje możliwość wykonania tymczasowego przyłącza prądu na czas budowy. Jego załatwienie i wykonanie trwają krócej, jednak pozyskiwany w ten sposób prąd jest droższy. 

 

Przyłącze wody 

Przyłącze wody łączy sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodną w domu jednorodzinnym a dokładniej z zaworem za wodomierzem głównym. Wniosek o określenie warunków technicznych budowy przyłącza wody składa się do właściwego zakładu wodno-kanalizacyjnego. Także w tym przypadku do wniosku dołączamy dokument, który potwierdza prawo inwestora do dysponowania działką do celów budowlanych, mapę zasadniczą do celów projektowych oraz określamy planowane zużycie wody w gospodarstwie domowym, liczbę mieszkańców i główny cel poboru wody. 

W odpowiedzi na wniosek dostawca wody wskazuje: 

 • miejsce przyłączenia do sieci,
 • miejsce instalacji wodomierza,
 • materiały, z jakich należy wykonać przyłącze wodociągowe.

Z powyższą odpowiedzią należy zwrócić się do firmy, która ma uprawnienia do wykonywania projektów przyłączy wodnych. Gotowy projekt przyłącza trzeba przekazać do akceptacji Zespołowi Uzgodnień Dokumentacji Projektowej, a gdy taką aprobatę uzyskamy do przedsiębiorstwa wodociągowego. Nadto, jeśli wykonanie przyłącza, wymagać będzie ingerencji w drogę, trzeba zwrócić się również do zarządu dróg. Zgłoszenie zamiaru budowy przyłącza należy zgłosić w urzędzie gminy, a samo wykonanie przyłącza, zlecić fachowcom posiadającym odpowiednie uprawnienia. Po zakończeniu prac a przed zasypaniem odbioru technicznego dokonuje zakład wodociągowy. A na zakończenie wykonanie przyłącza, zgłaszane jest geodecie, który nanosi je na mapy, dopiero po realizacji tego kroku montowany jest wodomierz główny, a inwestor podpisuje umowę na dostawę wody. Formalności i wykonanie przyłącza wodociągowego, zajmuje najczęściej od kilku miesięcy do nawet roku. 

W sytuacji, gdy działki nie można podłączyć do sieci wodociągowej, inwestorom pozostaje jedynie wykopanie własnej studni. 

Inwestorzy, którzy kompleksową budowę domu zlecają specjalistom z New-House rzecz jasna, nie muszą kłopotać się ani wymaganymi formalnościami, ani fizyczną budową przyłączy, ponieważ w ich imieniu zajmują się tym fachowcy z naszego przedsiębiorstwa. To znaczna oszczędność czasu a nierzadko również pieniędzy, które klient mógłby stracić, nieświadomie podejmując niekorzystne finansowo decyzję na różnych etapach realizacji przedsięwzięcia budowlanego. 
 

Koszt wykonania przyłącza wodociągowego

Koszt wykonania przyłącza wodociągowego zależy od jego lokalizacji oraz długości. Najkorzystniejsza jest sytuacja, w której, aby wykonać przyłącze wody, nie musimy przekraczać drogi. Jeśli natomiast musimy przecisnąć się pod jezdnią, w koszty należy wliczyć zarówno wykonanie przekopu, jak i odtworzenie nawierzchni. 
Na cenę budowy przyłącza wody – oscylującą w granicach kilku tysięcy złotych – bezpośrednio wpływają poniższe zmienne: 

 • koszt uzyskania mapy,
 • koszt uzyskania warunków technicznych,
 • koszt projektu,
 • koszt uzgodnienia projektu,
 • cena za każdy metr przyłącza,
 • koszt odbioru technicznego,
 • ewentualne koszty związane z przekraczaniem drogi,
 • koszty geodezyjne.

 

Przyłącze kanalizacyjne 

Jeśli istnieje możliwość podłączenia działki do sieci kanalizacyjnej, to inwestor ma urzędowy obowiązek je wykonać. Co ważne całą procedurę związaną z podpięciem do kanalizacji najczęściej można załatwić razem z formalnościami dotyczącymi podłączenia parceli do sieci wodociągowej. Jest to bez wątpienia oszczędność czasu. Może się jednak zdarzyć, że w pobliżu wybranej przez inwestora działki nie ma sieci kanalizacyjnej. Co w tej sytuacji zrobić? Zgodnie z obowiązującym w naszym kraju prawem ścieki będziemy musieli zagospodarować, wyposażając nieruchomość w szambo, czyli bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe, który należy regularnie opróżniać. Innym rozwiązaniem jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, która w praktyce jest zespołem urządzeń, które oczyszczają ścieki i w takim stanie odprowadzają je najczęściej do gleby. Jednak nie na każdej działce będziemy mogli wybudować szambo lub oczyszczalnie ścieków. Możliwość ich budowy określona jest w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Nadto przy budowie takich obiektów należy zachować wymagane prawem lokalizację i odległości od studni, okien, drzwi, pomieszczeń, w których przebywają domownicy oraz granicy działki. 

 

Przyłącze gazowe

Doprowadzenie gazu do działki budowlanej nie jest obowiązkowe i jeśli inwestor podejmie taką decyzję, to nie musi go podłączać. Współczesne urządzenia domowe mogą bez najmniejszych problemów działać wyłącznie na prąd, więc dom nie musi posiadać przyłącza gazowego. Jednak ze swojej strony – jeśli jest taka możliwość – zawsze zalecamy wykonanie przyłącza gazu, nawet jeśli inwestor nie chce aktualnie z niego korzystać. Na przestrzeni lat może się bowiem okazać, że ogrzewanie na gaz będzie jedną z niewielu możliwości zachowania komfortu cieplnego przy jednoczesnym spełnieniu norm w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Warto być zawczasu przygotowanym na taki scenariusz.

Procedura wykonania przyłącza gazowego jest podobna jak te dotyczące prądu oraz wody. Należy złożyć wniosek o określenie warunków technicznych do zakładu gazowniczego działającego na konkretnym terenie, a następnie podpisać umowę o przyłączeniu do sieci. Trzeba zlecić wykonanie projektu przyłącza i zyskać jego akceptację. Następnie wybudować instalację i podłączyć urządzenia wynajmując do tych prac uprawnionych fachowców. I choć mogłoby się zdawać, że to koniec to zdecydowanie nie. Należy również wykonać udokumentowaną próbę szczelności i przeprowadzić inwentaryzację geodezyjną. Do obowiązków inwestora należy także zgłoszenie zamiaru użytkowania instalacji do nadzoru budowlanego oraz uzyskania pozytywnej opinii kominiarskiej. A już prawie na zakończenie tego złożonego procesu trzeba zgłosić gotowość do napełnienia instalacji, opłacić fakturę za przyłączenie, podpisać umowę z dostawcą gazu i własnoręcznie podpisać protokół montażu gazomierza. Także w tym przypadku powinniśmy nastawić się na kilkumiesięczną procedurę i wydatki rzędu minimum kilku tysięcy złotych. 

 

Czy warto zainwestować w nieuzbrojoną działkę? 

Jeśli główną zaletą nieuzbrojonej działki jest jej cena, to warto temat dobrze przemyśleć a co najważniejsze przeliczyć. Jak pokazują powyższe przykłady, uzbrojenie działki jest czasochłonne i kosztowne (a bywa, że i niewykonalne). A prawo jest nieubłagane i koniec końców do wniosku o pozwolenie na budowę musimy załączyć projekt, w którym wskażemy, jak zaopatrzymy dom w prąd i wodę, w jaki sposób zagospodarujemy ścieki i jak będziemy ogrzewać wodę i pomieszczenia. W tej sytuacji może się okazać, że zakup działki wyposażonej w media pozwoli nam zaoszczędzić pieniądze i czas. 

Jeśli zastanawiasz się nad zakupem działki i nie wiesz, czy lepiej wybrać teren uzbrojony, czy nieuzbrojony skontaktuj się z naszymi doradcami, którzy dyżurują od poniedziałku do niedzieli w godzinach 7.00 – 21.00. Pamiętaj też, że jeśli zlecisz nam budowę domu pod klucz, możesz liczyć na profesjonalne wsparcie na każdym etapie realizacji tej złożonej inwestycji. Jeśli więc nie masz czasu, wiedzy ani ochoty zajmować się budową samodzielnie zachęcamy do współpracy. Chętnie wybudujemy Twój wymarzony dom, w czasie krótszym niż myślisz. Sprawdź naszą propozycję już dziś! 

Contact

We are available 7 days a week, from 7:00am to 9:00pm

We will be happy to answer any question.
We encourage you to contact us.

kontakt58@new-house.com.pl

r_skulimowski_contact_section_new