Waunki zabudowy

Oferta

Warunki zabudowy

Zdecydowana większość działek budowlanych znajdujących się na terenie naszego kraju jest nieobjęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego właściwym dla danego miasta. W tej sytuacji inwestor, który planuje zakup terenu, chce pozyskać wiedzę na temat tego, jaki dom może na nim wybudować, musi złożyć wniosek o ustalenie warunków zabudowy w odpowiednim urzędzie miasta lub gminy.

Co ważne może to zrobić jeszcze zanim podpisze umowę na zakup terenu, ponieważ do wydania tego dokumentu niewymagane jest posiadanie aktu własności działki budowlanej.

Warunki zabudowy – kiedy mogą być wydane?

Polskie prawo stanowi, że warunki zabudowy wydaje się w sytuacji, gdy:

 • działka ma dostęp do drogi publicznej (zarówno bezpośredni, jak i pośredni prowadzący przez drogę prywatną),

 • jest uzbrojona (lub jej uzbrojenie jest w fazie projektowej),

 • nie wymaga zmiany przeznaczenia gruntów z terenów leśnych lub rolnych,

 • teren nie jest objęty ochroną konserwatora zabytków,

 • przynajmniej jedna działka dostępna z tej samej drogi publicznej jest zabudowana w taki sposób, by na podstawie tej zabudowy możliwe było ustalenie parametrów nowego budynku (jest to tak zwana zasada dobrego sąsiedztwa).  

Jeśli któryś z wymienionych wyżej warunków nie może zostać spełniony, decyzja o warunkach zabudowy może nie zostać wydana.

Czy decyzja o warunkach zabudowy ma termin ważności?

Warunki zabudowy są wydawane bezterminowo. Istnieją jedynie dwie sytuacje, w których mogą stracić ważność. Pierwsza ma miejsce wtedy miejsce, gdy dla terenu, na którym znajduje się działka, zostanie stworzony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, zawierający inne ustalenia niż znalazły się w wydanych warunkach zabudowy. Jeśli jednak inwestor wcześniej otrzymał pozwolenie na budowę, to otrzymane przez niego warunki zabudowy pozostają w mocy. Druga sytuacja, w której decyzja o warunkach zabudowy może stracić ważność, ma miejsce, jeśli drugi wnioskodawca otrzyma pozwolenie na budowę na terenie tej samej działki budowlanej.  

Czy raz otrzymane warunki zabudowy można zmienić?

Tak, jednak wydanie nowej decyzji wymaga zgromadzenia niezbędnej dokumentacji, jak również poinformowania wszystkich stron postępowania o planowanych zmianach i uzyskaniu od nich zgody na ich wprowadzenie. Co do zasady zmiana decyzji o warunkach zabudowy wydawana jest, jeśli przemawia za tym interes społeczny lub jeśli interes strony postępowania uznany zostanie za słuszny.

Wniosek o warunki zabudowy – jak przygotować go poprawnie?

Aby wniosek o ustalenie warunków zabudowy był kompletny, musi zawierać poniższe informacje:

 • dane wnioskodawcy,

 • oznaczenie działki, jej adres, numer ewidencyjny oraz granice (oznaczone na mapie ewidencyjnej lub kopii mapy zasadniczej),

 • informacje o zapotrzebowaniu na podstawowe przyłącza,

 • informacje o zapotrzebowaniu odnośnie do infrastruktury technicznej np. dostępu działki do drogi publicznej,

 • informacje o planowanej budowie tj. szacunkowe wymiary nieruchomości, liczba kondygnacji, rodzaj i nachylenie dachu,

 • informacje na temat użytkowego przeznaczenia budynków,

 • informacje o wpływie planowanego przedsięwzięcia budowlanego na środowisko naturalne (uwaga – w przypadku nieruchomości jednorodzinnych ten rodzaj danych wymagany jest dość rzadko).

Kompletny wniosek należy zaadresować bezpośrednio do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Decyzja o warunkach zabudowy – ile w praktyce trwa jej wydanie?  

Urząd ma na wydanie decyzji o warunkach zabudowy 60 dni – tyle teorii. Statystyki wskazują bowiem że w ustalonym przepisami terminie wydawana jest jedynie co dziesiąta decyzja! Najczęściej na odpowiedź urzędu trzeba czekać pomiędzy 3 a 6 miesięcy, a w 15% przypadków procedura ta zajmuje pomiędzy 6 a 12 miesięcy.

Warto również wiedzieć, że na wsiach urzędy pracują w tym zakresie znacznie sprawniej niż dużych miastach. Nie brakuje bowiem aglomeracji miejskich, w których nie zdarza się, aby decyzje o warunkach zabudowy były wydawane w ustawowym terminie. Warto mieć świadomość, jakie są fakty, co pozwoli oszczędzić sobie niepotrzebnego stresu i zniecierpliwienia.

Dlaczego wydanie decyzji o warunkach zabudowy tak długo trwa?

Powody zasadniczo są dwa. Pierwszym jest fakt, że nierzadko urzędnicy muszą skonsultować wydanie decyzji o warunkach zabudowy z dodatkowymi podmiotami i organami np. zakłady energetyczne, konserwatorzy zabytków czy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad itp. Drugim powodem może być chęć stworzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu, na którym znajduje się interesująca inwestora działka. W tej sytuacji wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla konkretnego terenu może zostać wstrzymane nawet na 12 miesięcy.

Warto jednak wiedzieć, że jeśli gmina nie podejmie stosownej uchwały o przystąpieniu do tworzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w ciągu dwóch miesięcy od zawieszenia postępowania o wydaniu warunków zabudowy, to urząd jest zobowiązany takowe zawieszenie odwiesić i rozpatrzyć złożony wniosek.

Warunki zabudowy – kto fizycznie otrzymuje decyzję?

Można by się spodziewać, że decyzję o warunkach zabudowy otrzyma jedynie sam zainteresowany działką inwestor. Otóż nie. Decyzja zostaje przesłana nie tylko osobie, która złożyła wniosek, ale również właścicielom działek sąsiadujących z nieruchomością, które warunki zabudowy dotyczą. A to nie wszystko, ponieważ, każda z osób, która dokument otrzymała, może w ciągu dwóch tygodni odwołać się o tej decyzji do samorządowego kolegium odwoławczego i co ciekawe nie musi podawać żadnej konkretnej przyczyny takiego odwołania. Natomiast ewentualną decyzję kolegium odwoławczego można zaskarżyć w wojewódzkim sądzie administracyjnym. Jeśli w ustalonym terminie żadne odwołanie nie wpłynęło, decyzja o warunkach zabudowy staje się prawomocna.

Decyzja o warunkach zabudowy – profesjonalna pomoc New-House  

Dla wszystkich inwestorów, których nieco przeraża ilość formalności związana ze zgromadzeniem niezbędnej dokumentacji do wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz późniejszego pozwolenia na budowę mamy dobrą wiadomość! Decydując się na budowę domu z New-House otrzymujesz fachowe wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji budowlanej. W praktyce oznacza to, że naszą pomoc we wszystkich sprawach urzędowych otrzymasz GRATIS! 


 

Kontakt

Jesteśmy do dyspozycji 7 dni w tygodniu, od 7:00 do 21:00.

Chętnie odpowiemy na każde pytanie.
Zachęcamy do kontaktu.

kontakt20@new-house.com.pl

+48 504 125 130

r_skulimowski_contact_section_new