Akademia Budowlana

Czy warunki zabudowy przechodzą na nowego właściciela działki i ile są ważne?

Budowa domu to proces, który wymaga dopełnienia wielu formalności – jedną z nich jest uzyskanie warunków zabudowy. Warto przy tym wiedzieć, czy warunki zabudowy pozostają ważne gdy działka zmieni właściciela, a także jak długo jest ważny ten dokument.

Przypomnijmy – decyzja o warunkach zabudowy to dokument, który jest konieczny m.in. w przypadku inwestycji polegającej na:
• budowie domu jednorodzinnego wymagającego pozwolenia na budowę,
• budowie wolnostojącego jednorodzinnego budynku mieszkalnego, którego obszar oddziaływania mieści się całkowicie na nieruchomości, na której został zaprojektowany, budowanego na postawie zgłoszenia.

Uwaga! Warunki zabudowy są jednak konieczne tylko wtedy, gdy dana działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Aby otrzymać decyzję, inwestor musi złożyć odpowiedni wniosek do urzędu miasta lub gminy właściwego ze względu na lokalizację działki. O tym, jak krok po kroku wypełnić wniosek, pisaliśmy w tekście "Wniosek o warunki zabudowy – jak wypełnić?" -> https://new-house.com.pl/akademia-budowlana/post/623.
 

Jak długo są ważne warunki zabudowy?

Co do zasady, warunki zabudowy są ważne na czas nieokreślony, ale w pewnych sytuacjach decyzja wydana przez urząd może wygasnąć. Dzieje się tak:
• gdy inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę dotyczące terenu, którego dotyczy ta decyzja,
• w przypadku uchwalenia planu miejscowego dla terenu, którego dotyczy ta decyzja – jeśli ustalenia planu są inne niż ustalenia wydanej decyzji (zasady tej nie stosuje się jeśli została wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę).

Uwaga! Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie może się to zmienić! Według doniesień medialnych, ministerstwo infrastruktury i rozwoju pracuje nad ustawą, która mocno okroi obecne warunki zabudowy. Zmienią one swoją nazwę na decyzje lokalizacyjne – na ich podstawie będzie można uzupełniać zabudowę jedynie wówczas, gdy będą na to pozwalały standardy urbanistyczne. Warunki zabudowy wydane przed wejściem w życie nowych przepisów mają obowiązywać nie dłużej niż trzy lata, a potem – wygasnąć. Jak będzie w rzeczywistości, czas pokaże.

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Czasami budowa domu i związane z nią formalności przebiegają w nieco odmienny sposób – inwestor może bowiem kupić działkę z już wydaną decyzją o warunkach zabudowy i chcieć zrealizować inwestycję określoną w tej decyzji. Można to zrobić – trzeba jednak przenieść decyzję na siebie, przy czym należy pamiętać, że nowy inwestor przejmie wszystkie warunki zawarte w przenoszonej decyzji – jeśli będzie chciał je zmienić, konieczne będzie uzyskanie zmiany decyzji o warunkach zabudowy.

Jak zatem przenieść decyzję o warunkach zabudowy? Należy oczywiście złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie miasta lub gminy, który wydał decyzję o warunkach zabudowy. Składa się na niego:
• wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy,
• zgoda poprzedniego inwestora, dla którego została wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy na jej przeniesienie na rzecz innego podmiotu,
• dowód zapłacenia opłaty skarbowej.

Jeśli inwestora reprezentuje pełnomocnik, należy dołączyć również pełnomocnictwo wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej za jego udzielenie.

Co dzieje się dalej z wnioskiem? Otóż urząd sprawdza, czy jest on poprawny oraz kompletny. Jeśli stwierdzone zostaną błędy lub braki, urząd wezwie do ich poprawienia/uzupełnienia w terminie określonym w wezwaniu. Jeśli inwestor tego nie zrobi, urząd pozostawi sprawę bez rozpoznania. Jeżeli wniosek nie posiadał braków lub zostały usunięte, decyzja o przeniesieniu warunków zabudowy zostanie podjęta.
 

Czy urząd może odmówić przeniesienia warunków zabudowy?

Owszem, może – stanie się to jeżeli:
• inwestor nie posiada zgody na przeniesienie warunków zabudowy pierwotnej strony, dla której wydano decyzję,
• inwestor nie przejął wszystkich warunków, które znajdowały się w przenoszonej decyzji,
• przenoszona decyzja wygasła w wyniku wydania pozwolenia na budowę na działce, której dotyczyła decyzja lub uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla danej działki (jeśli ma odmienne ustalenia niż te określone w warunkach zabudowy).

Na przeniesienie warunków zabudowy czeka się nie dłużej niż miesiąc – w szczególnych sytuacjach termin ten może zostać wydłużony do dwóch miesięcy, ale urząd musi o tym poinformować. Od negatywnej decyzji urzędu można się oczywiście odwołać w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Budowa domów to coś, w czym specjalizujemy się od blisko 30 lat – dzięki nam ponad 1200 rodzin z całego kraju może cieszyć się wymarzonymi czterema ścianami! Po podpisaniu umowy bierzemy na siebie nie tylko prace budowlane, ale również wszelkie formalności związane np. z przeniesieniem warunków zabudowy – dzięki temu inwestor oszczędza swój czas! Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!
 
.

Kontakt

Jesteśmy do dyspozycji 7 dni w tygodniu, od 7:00 do 21:00.

Chętnie odpowiemy na każde pytanie.
Zachęcamy do kontaktu.

kontakt90@new-house.com.pl
+48 504 125 130
* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*

Tak   Nie
WWyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.