Akademia Budowlana

Wniosek o warunki zabudowy – jak wypełnić?

Budowa domu jednorodzinnego wymaga dopełnienia wielu formalności oraz zgromadzenia licznych dokumentów. Jednym z nich jest decyzja o warunkach zabudowy – jest ona potrzebna, jeśli dla działki, na której ma stanąć dom, nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Aby ją otrzymać, należy złożyć w odpowiednim urzędzie wniosek o warunki zabudowy. Podpowiadamy, jak go wypełnić i jakie załączniki są wymagane.

Decyzja o warunkach zabudowy jest konieczna m.in. w przypadku budowy domu jednorodzinnego wymagającego pozwolenia na budowę oraz budowy wolnostojącego jednorodzinnego budynku mieszkalnego, którego obszar oddziaływania mieści się całkowicie na nieruchomości, na której został zaprojektowany, budowanego na postawie zgłoszenia – ale tylko wtedy, gdy dana działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 

Wniosek o warunki zabudowy – kto może go złożyć?

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy może złożyć każdy – nie trzeba być właścicielem nieruchomości ani posiadać innego tytułu do dysponowania nieruchomością. Co ciekawe, w urzędzie może zostać złożonych kilka różnych wniosków o wydanie decyzji zabudowy, dotyczących tej samej nieruchomości – jeden dotyczyć może budowy domu jednorodzinnego, drugi – budynku produkcyjnego czy handlowego. Uzyskanie pozwolenia na budowę jednego z nich może wykluczyć realizację pozostałych.

Przed złożeniem wniosku o warunki zabudowy, warto jeszcze sprawdzić w urzędzie, czy dana nieruchomość nie jest objęta zakazem wydawania decyzji o warunkach zabudowy określonym w uchwale o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji lub w uchwale w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Wniosek o warunki zabudowy – jak wypełnić?

Aby otrzymać decyzję o warunkach zabudowy, należy złożyć w urzędzie kompletny, poprawnie wypełniony wniosek wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami.
1) Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
Powinien o zawierać określenie granic terenu objętego wnioskiem (przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub na kopii mapy katastralnej), charakterystykę inwestycji obejmującą m.in. określenie zapotrzebowania na energię i wodę oraz sposobu oczyszczania ścieków, określenie sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy (przeznaczenie i gabaryty budynków w formie graficznej i opisowej), a także określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji.
2) Mapa zasadnicza
3) Mapa katastralna
4) Opisowe oraz graficzne określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu
5) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (opcjonalnie)
Określa ona rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia, warunki wykorzystania terenu w trakcie realizacji inwestycji oraz późniejszego użytkowania (z uwzględnieniem ochrony wartości przyrodniczych czy ograniczenia uciążliwości dla sąsiadów), a także wymagania dotyczące ochrony środowiska.
6) Dokument potwierdzający możliwość uzbrojenia terenu objętego wnioskiem
7) Dowód zapłacenia opłaty skarbowej
8) Pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych
9) Dowód zapłacenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo

Do wniosku należy dołączyć dwa egzemplarze kopii mapy zasadniczej albo kopii mapy katastralnej. Mapa powinna być w skali 1:500 lub 1:1000. Pierwszą kopię składa się czystą, na drugiej trzeba wskazać lokalizację inwestycji, obszar objęty wnioskiem, granice terenu objętego wnioskiem oraz obszar, na który będzie oddziaływać planowana przez ciebie inwestycja. Mapa powinna obejmować swoim zakresem obszar nie mniejszy niż 3-krotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem (nie może to być mniej niż 50 metrów) i być przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Jeśli inwestor nie wie, co zaznaczyć na mapie, może to za niego zrobić np. architekt. Kopię mapy zasadniczej albo katastralnej można uzyskać w odpowiednim urzędzie, który prowadzi państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny.

Do wniosku trzeba dołączyć opisowe oraz graficzne określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystykę zabudowy i zagospodarowania terenu. W zależności od rodzaju inwestycji może być wymagana również decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Jeśli inwestycja wymaga podłączenia do sieci uzbrojenia terenu, to należy dołączyć umowę potwierdzająca możliwość takiego podłączenia (np. umowa na wykonanie uzbrojenia terenu zawarta pomiędzy odpowiednią jednostką organizacyjną a inwestorem).
 

Wniosek o warunki zabudowy – jak przebiega rozpatrywanie?

Jeżeli złożony wniosek był kompletny i prawidłowy, urząd rozpoczyna postępowanie administracyjne, o czym powiadamia poprzez wysłanie odpowiedniego pisma. Jeśli w międzyczasie przystąpiono do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego wnioskiem, postępowanie może zostać zawieszone maksymalnie na 9 miesięcy – licząc od dnia złożenia wniosku. Jeżeli nie – urząd przeprowadza m.in. analizę urbanistyczną i uzgadnia projekt decyzji o warunkach zabudowy z innymi urzędami (np. w kwestii ochrony gruntów rolnych i leśnych czy obsługi komunikacyjnej). Przed wydaniem decyzji urząd zawiadomi wszystkie strony postępowania o zebraniu kompletu materiałów.

Urząd wyda decyzję o warunkach zabudowy jeżeli:
• co najmniej jedna sąsiednia działka dostępna z tej samej drogi publicznej posiada zabudowę pozwalającą na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy,
• teren posiada dostęp do drogi publicznej,
• istniejące lub planowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla planowanej inwestycji,
• teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
• decyzja jest zgodna z odrębnymi przepisami, dotyczącymi np. ochrony środowiska.

Decyzja o warunkach zabudowy powinna zostać załatwiona w ciągu miesiąca – w szczególnych sytuacjach termin ten może zostać wydłużony do dwóch miesięcy. Należy jednak mieć świadomość, że w praktyce oczekiwanie na decyzję o warunkach zabudowy bywa jeszcze dłuższe, bo doliczyć trzeba czas potrzebny na uzyskanie opinii, uzgodnień itp. Pamiętać trzeba również o uiszczeniu opłaty skarbowej w wysokości 107 zł za ustalenie warunków zabudowy – musi ona zostać opłacona w chwili złożenia wniosku o warunków zabudowy.

Kompleksowa budowa domu to inwestycja wymagająca załatwienia wielu formalności – w New-House po podpisaniu umowy bierzemy je jednak na siebie, dzięki czemu inwestor oszczędza swój bezcenny czas. Bez względu na to, czy interesuje Państwa budowa domu w stanie deweloperskim czy budowa domu pod klucz, pomagamy we wszystkich kwestiach urzędowych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!
 
.

Kontakt

Jesteśmy do dyspozycji 7 dni w tygodniu, od 7:00 do 21:00.

Chętnie odpowiemy na każde pytanie.
Zachęcamy do kontaktu.

kontakt90@new-house.com.pl
+48 504 125 130
* - pole wymagane
contact_form_checkbox_unchecked Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.