Projekt lokalizacji zjazdu

Oferta

Projekt lokalizacji zjazdu

 

Aby móc legalnie korzystać z posiadanej parceli i uzyskać pozwolenie na budowę konieczne jest posiadanie zjazdu z drogi publicznej. Część działek budowlanych już takowy zjazd posiada, jednak na rynku znajdziemy wiele działek, w których należy go dopiero zaprojektować i wykonać. Nie jest jednak tak, że zjazd możemy zrobić tam, gdzie nam wygodnie. Projekt lokalizacji zjazdu musi spełniać określone warunki, co w praktyce oznacza, że należy przygotować go zgodnie z nowelizacją Prawa Budowlanego obowiązującą od 2015 roku, która uprościła niektóre procedury. W niniejszym tekście postaramy się przybliżyć ten temat na tyle, aby inwestorzy, którzy zobowiązani są do wykonania zjazdu ze swojej posesji, wiedzieli jakich formalności i prac powinni dopilnować, aby to przedsięwzięcie przebiegło sprawnie i bez zbędnych opóźnień.

Spis treści:

 • Definicja zjazdu z drogi publicznej

 • 2 rodzaje zjazdów występujących w polskim prawie

 • Zjazd indywidualny – definicja i wymagania

 • Zjazd publiczny – definicja i wymagania

 • Czy wykonanie zjazdu wymaga pozwolenia budowlanego?

 • Uzgodnienie lokalizacji zjazdu

 • Gdzie należy złożyć wniosek o uzgodnienie lokalizacji zjazdu?

 • Wniosek o zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi publicznej

 • Projekt zjazdu z drogi publicznej

 • Wniosek o zajęcia pasa drogowego

 • Projekt i budowa zjazdu z drogi publicznej z New-House


 

Definicja zjazdu z drogi publicznej

Definicję zjazdu z drogi publicznej precyzuje ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku, artykuł 4: zjazd to połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2 rodzaje zjazdów występujących w polskim prawie

Zjazd indywidualny – definicja i wymagania

Zjazd indywidualny to zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie zjazd do jednego lub kilku obiektów użytkowanych indywidualnie.

Wymagania względem zjazdu indywidualnego:

 • szerokość nie mniejsza niż 4,5 m, w tym jezdnia o szerokości nie mniejszej niż 3,0 m i nie większej niż szerokość jezdni na drodze,

 • nawierzchnia jezdni na terenie zabudowy twarda ulepszona a jezdni poza terenem zabudowy oraz poboczy co najmniej gruntowa ulepszona,

 • przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu nie mniejszym niż 3 m lub skosem o proporcji n: m, gdzie n = m ≥ 1,50 m, wyłącznie dla projektowanych relacji skrętnych,

 • pochylenie podłużne zjazdu drogi dostosowane do ukształtowania, drogi, które ten zjazd przecina.

Zjazd publiczny – definicja i wymagania

Zjazd publiczny to zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 maja 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie zjazd do co najmniej jednego obiektu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza (w szczególności do stacji paliw, obiektów gastronomicznych, hotelowych, przemysłowych, handlowych lub magazynowych).

Wymagania względem zjazdu publicznego:

 • szerokość nie mniejsza niż 5,0 m, w tym jezdnia o szerokości nie mniejszej niż 3,5 m i nie większej niż szerokość jezdni na drodze,

 • nawierzchnia jezdni twarda ulepszona, a poboczy co najmniej gruntowa ulepszona,

 • przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu nie mniejszym niż 5 m,

 • pochylenie podłużne zjazdu dostosowane do ukształtowania elementów drogi, która ten zjazd przecina,

 • szerokość obustronnych poboczy — nie mniejsza niż 0,75 m każde.

Od rodzaju zjazdu zależą zarówno warunki jego budowy, jak i przebudowy.

Czy wykonanie zjazdu wymaga pozwolenia budowlanego?

Do 2015 roku wszystkie zjazdy z dróg publicznych wymagały wcześniejszego uzyskania pozwolenia na budowę. Znowelizowane prawo budowlane sprawiło, że obecnie w większości przypadków pozwolenie takie nie jest wymagane. Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą pozwolenia nie wymagają:

 • zjazdy z dróg gminnych,

 • zjazdy z dróg powiatowych,

 • zjazdy z dróg wojewódzkich,

 • zatoki parkingowe na powyższych drogach.

W tej chwili zjazdy na wyżej wymienionych drogach wykonuje się w oparciu o zezwolenie na lokalizację. Pozwolenia na budowę wymagają jedynie zjazdy z dróg krajowych. Należy jednak podkreślić, że jeśli zjazd lub zatoka znacząco odbiega od wytycznych zawartych w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie to ich budowa może nadal wiązać się z koniecznością uzyskania pozwolenia. Trzeba także pamiętać, że niezależnie od tego, czy do budowy zjazdu potrzebujemy zezwolenia, czy pozwolenia na budowę całą procedurę należy poprzedzić uzgodnieniem lokalizacji oraz parametrów zjazdu z zarządcą drogi, przy której zjazd będzie zlokalizowany.

Uzgodnienie lokalizacji zjazdu

O uzgodnienie lokalizacji zjazdu występuje inwestor (lub jego przedstawiciel), który składa odpowiedni wniosek do zarządcy drogi właściwego zarówno na rodzaj drogi, jak i również umiejscowienie samego zjazdu. Wniosek o uzgodnienie lokalizacji zjazdu powinien zawierać:

 • proponowaną lokalizację zjazdu,

 • specyfikę zjazdu tj. wymiary czy rodzaj nawierzchni,

 • dane inwestora,

 • załącznik w postaci mapy do celów opiniodawczych – pozyskuje się ją z właściwego Starostwa Powiatowego i należy na niej wyrysować zjazd oraz jego rozmiary, oraz określić odległości zjazdu od granic posesji,

 • załącznik w postaci pełnomocnictwa (jeśli z wnioskiem występuje pełnomocnik inwestora),

 • załączniki w postaci dodatkowych oświadczeń, szkiców oraz rysunków, które ustalone są odrębnymi przepisami.

Gdzie należy złożyć wniosek o uzgodnienie lokalizacji zjazdu?

Wniosek o uzgodnienie lokalizacji zjazdu należy złożyć do tego, kto za daną drogę odpowiada. Co do zasady w naszym kraju za poszczególne typu dróg odpowiadają:

 • za drogi gminne odpowiada wójt, burmistrz lub prezydent miasta,

 • za drogi powiatowe odpowiada starostwo powiatowe lub zarząd dróg powiatowych,

 • za drogi wojewódzkie odpowiada urząd marszałkowski lub zarząd dróg wojewódzkich,

 • za drogi krajowe odpowiada generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad – jednak w tym wypadku należy wystąpić już o pozwolenie na budowę zjazdu.

Odpowiedź na wniosek inwestora o uzgodnienie lokalizacji zjazdu do nieruchomości sporządzana jest w formie pisemnej i zawiera albo zgodę na daną lokalizację, albo uwagi dotyczące np. zmiany lokalizacji zjazdu czy zmiany kształtu zjazdu.

Wniosek o zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi publicznej

Wniosek o zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi publicznej należy złożyć do jej zarządcy. Wniosek ten powinien zawierać następujące informacje:

 • dane inwestora,

 • informacje czy zjazd ma być publiczny, czy indywidualny,

 • dokładną lokalizację inwestycji,

 • dokładne wymiary planowanego zjazdu,

 • rodzaj nawierzchni, jaki planujemy zastosować,

 • typ podbudowy,

 • sposób przeprowadzenia niezbędnych prac budowlanych,

 • planowany termin rozpoczęcia robót,

 • inne ważne informacje związane z inwestycją.

Do wyżej wymienionego wniosku należy dodatkowo załączyć:

 • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

 • uzyskany wcześniej dokument uzgodnienia zjazdu,

 • pełnomocnictwo – jeśli w imieniu inwestora występuje osoba trzecia,

 • dodatkowe oświadczenia, szkice oraz rysunki ustalone przez odrębne przepisy.

Zarządca drogi ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku – jeśli w tym czasie nie nadeszła odpowiedź odmowna, można przystępować do właściwych prac budowlanych związanych z budową zjazdu.

Projekt zjazdu z drogi publicznej

Jeśli budowa zjazdu wymaga uzyskania pozwolenia budowlanego, konieczne jest wykonanie projektu zjazdu z drogi powiatowej, wojewódzkiej lub krajowej. Do jego poprawnego przygotowania konieczne będzie wcześniejsze zgromadzenie dodatkowej dokumentacji tj.:

 • Mapa do celów projektowych

Dokument musi zawierać informacje o aktualnej sytuacji. Niestety wykonanie mapy do celów projektowych nie należy do tanich. W związku z tym warto zamówić dwa egzemplarze tego dokumentu już na etapie przygotowania do budowy domu jednorodzinnego.

 • Decyzja na lokalizację zjazdu

Jest to dokładnie taka sama decyzja, jaką musimy uzyskać w przypadku zjazdów, co do których wymagane jest jedynie zezwolenie. Należy jednak pamiętać, że dokument ten wydawany jest na określony czas – 3 lata. Jeśli w tym czasie inwestor nie wybuduje zjazdu publicznego, konieczne będzie konieczne ustalenie jego lokalizacji. Warto się więc pospieszyć, aby oszczędzić sobie powtórnych formalności.

 • Wypis Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Ten dokument nie jest niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę zjazdu, jednak nasze wieloletnie doświadczenie w branży jasno wskazuje, że może znacząco przyspieszyć całą procedurę. Jeśli natomiast posiadana przez inwestora działka nie została objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, warto wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy.

Należy jednak mieć świadomość, że powyższa dokumentacja bazowa może nie być jedyną wymaganą do uzyskania pozwolenia na budowę zjazdu z drogi publicznej. To jakie dodatkowe dokumenty będą potrzebne, zależy od specyfiki zjazdu, jego rodzaju oraz miejsca, w którym ma się znaleźć. Może się więc zdarzyć, że będziemy musieli pozyskać także:

 • projekt stałej bądź czasowej organizacji ruchu,

 • pozwolenie wodno-prawne,

 • opinię do geometrii.

Na sprawdzenie poprawności merytorycznej przedłożonej dokumentacji urząd ma 30 dni, natomiast na wydanie pozwolenia ma 65 dni. Nadto decyzja o wydaniu pozwolenia na budowę zjazdu uprawomocnia się po 21 dniach od jej wydania. W tym czasie można się od niej odwołać. Jeśli w czasie rzeczonych 21 dni nikt nie wniesie sprzeciwu, można rozpocząć właściwą budowę zjazdu na posesję.

Wniosek o zajęcia pasa drogowego

Jeśli zjazd z drogi publicznej wymaga ingerencji w pas drogowy, konieczne będzie uzyskanie zgody zarządcy drogi. Wniosek o zajęcia pasa drogowego należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami, do których należą:

 • szczegółowy plan sytuacyjny z zaznaczeniem granic oraz podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,

 • ogólny plan orientacyjny z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego,

 • projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia prac budowlanych,

 • oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę zjazdu,

 • dodatkowe uzgodnienia i dokumentacja.

Należy również pamiętać, że za zajęcie pasa drogowego oraz budowę w pasie drogowym należy wnieść stosowne opłaty, których wysokość uzależniona jest bezpośrednio od powierzchni zajętego pasa, czasu wykonywania prac oraz specyfiki konkretnej drogi. Opłatę za zajęcia pasa drogowego należy uiścić w ciągu 14 dni od wydania decyzji.

Projekt i budowa zjazdu z drogi publicznej z New-House

Jeśli ilość formalności związanych z budową zjazdu z drogi publicznej do swojej posesji nieco Cię przeraża mamy dla Ciebie dobrą wiadomość – nie musisz zajmować się nimi samodzielnie! Jeśli zdecydujesz się zlecić budowę domu naszej firmie, weźmiemy na siebie wszystkie sprawy administracyjne związane z realizacją inwestycji budowlanej – w tym także te konieczne do sprawnej budowy zjazdu na posesję. Jednak to nie wszystko, czym możemy się zająć w Twoim imieniu. Zerknij na poniższą listę i przekonaj się sam, co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?

 • Znajdziemy dla Ciebie działkę budowlaną na wskazanym terenie.

 • Sprawdzimy wybraną parcelę pod kątem formalnym i technicznym.

 • Wyselekcjonujemy dla Ciebie gotowe projekty domów spełniające wymagania Twoje, wymagania formalne i specyfikę terenu.

 • Przygotujemy dla Ciebie projekt na zamówienie, jeśli z jakichś powodów nie będziesz mógł skorzystać z projektu gotowego.

 • Zajmiemy się formalnościami związanymi z doprowadzeniem mediów do działki oraz fizyczną budową przyłączy.

 • Zajmiemy się zgromadzeniem dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę i złożymy je wspólnie z prawidłowo wypełnionym wnioskiem.

 • Zajmiemy się zakupem i logistyką materiałów budowlanych.

 • Wybudujemy Twój dom do wybranego przez Ciebie stanu w ustalonym terminie.

 • Wykonamy aranżację wnętrz budynku.

 • Zajmiemy się zagospodarowaniem terenu wokół domu.

 • Zgromadzimy drobiazgową dokumentację niezbędną do technicznego odbioru budynku i będziemy nadzorować jego przebieg.

Jak widzisz, naszym nadrzędnym celem jest maksymalne odciążenie inwestorów w trakcie budowy domu. Swoją kompleksową ofertę przygotowaliśmy w oparciu o wieloletnie doświadczenie na rodzimym rynku budownictwa jednorodzinnego. Domy dla Polaków w całym kraju budujemy bowiem nieprzerwanie od 1991 roku i w tym czasie zrealizowaliśmy z powodzeniem ponad 1500 projektów. Możesz już dziś dołączyć do grona naszych zadowolonych klientów i już niedługo zamieszkać we własnych czterech ścianach. Zadzwoń i poznaj szczegóły oferowanej współpracy. Czekamy na Twój telefon od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8.00 – 20.00.

Kontakt

Jesteśmy do dyspozycji 7 dni w tygodniu, od 7:00 do 21:00.

Chętnie odpowiemy na każde pytanie.
Zachęcamy do kontaktu.

kontakt58@new-house.com.pl

+48 504 125 130

r_skulimowski_contact_section_new