Odlesienie działki

Oferta

Odlesienie działki

Znalazłeś idealną działkę pod budowę Twojego wymarzonego domu, jednak jest niewielki problem – działka położona jest w lesie. W tej sytuacji zastanawiasz czy możliwe jest przekwalifikowanie działki z leśnej na budowlaną i co najważniejsze, ile to będzie kosztować? Szczególnie, że bez tego nie uzyskasz pozwolenia na budowę domu. W niniejszym tekście spróbujemy odpowiedzieć na te pytania i wskazać Ci, co powinieneś wiedzieć, zanim zdecydujesz się na zakup parceli leśnej?

Spis treści:

 • Ustawowa definicja lasu

 • Kiedy można przeprowadzić odlesienie działki?

 • Odlesienie działki krok po kroku

 • Ile kosztuje odlesienie działki?

 • Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej

 • Należność

 • Opłata roczna

 • Jednorazowe odszkodowanie za przedwczesny wyrąb drzewostanu

 • Czy odlesienie może być bezpłatne?

 • Jeśli nie odlesienie działki to co – alternatywne rozwiązanie

 • Odlesienie działki z New-House

 • W czym wspieramy polskich inwestorów?


 

Ustawowa definicja lasu

Parafrazując znane powiedzenie, można by napisać – jaki las jest, każdy widzi. Jednak do naszych dalszych rozważań wskazane jest przytoczenie oficjalnej definicji lasu określonej przez ustawodawcę.

Zgodnie z obowiązującym w naszym kraju prawem lasem jest grunt:

 • o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha,

 • pokryty roślinnością leśną – drzewami oraz krzewami,

 • przeznaczony do produkcji leśnej,

 • stanowiący rezerwat przyrody,

 • wchodzący w skład parku narodowego,

 • wpisany do rejestru zabytków,

 • związany z gospodarką leśną,

 • zajęty pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia turystyczne.

Warto również wiedzieć, że Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych definiuje las nieco szerzej. Zgodnie z jej zapisami gruntami leśnymi są grunty określone jako las w ustawie o lasach, grunty zrekultywowane dla potrzeb gospodarki leśnej oraz grunty pod drogami dojazdowymi do gruntów leśnych. Celem tej ustawy jest między innymi ograniczenie przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne. Dla inwestora zainteresowanego odlesieniem działki oznacza to ni mniej, ni więcej jak problemy do pokonania.

Kiedy można przeprowadzić odlesienie działki?

Art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych określa, że odlesienie działki jest możliwe tylko wobec gruntu położonego na obszarze, dla którego sporządzono Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Ustawodawca nie przewidział więc innego trybu zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne. W przypadku takiego terenu nie możemy więc wystąpić o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Jak można się domyślić, to komplikuje sprawę i znacznie wydłuża czas jej załatwienia.

Odlesienie działki krok po kroku

Z wnioskiem o wydanie zgody na odlesienie działki do marszałka województwa musi wystąpić właściwy wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Oczywiście robi to na prośbę konkretnego inwestora. We wniosku musi znaleźć się wykaz powierzchni gruntów, o których odlesienie wnioskujemy, z uwzględnieniem klas bonitacyjnych gruntów rolnych i typów siedliskowych gruntów leśnych oraz ekonomiczne uzasadnienie projektowanego przeznaczenia. Konieczne jest również załączenie opinii dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. Do wydania decyzji o odlesieniu marszałek województwa potrzebuje także opinii izby rolniczej.

Ile kosztuje odlesienie działki?

Inwestor, który uzyskał zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji leśnej zobowiązany jest do poniesienia kosztów odlesienia. Obowiązek uiszczenia należności, opłat rocznych oraz jednorazowego odszkodowania w przypadku dokonania przedwczesnego wyrębu drzewostanu powstaje od dnia faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji leśnej. Warto również dodać, że opłaty te nie obowiązują w przypadku, gdy wyłączenie gruntów z produkcji leśnej następuje na cele budownictwa mieszkaniowego.

Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej

Należność

To najwyższa opłata, jaką musi wnieść inwestor, który uzyskał zgodę na wyłączenie gruntu z produkcji leśnej. Może ją jednak pomniejszyć o wartość wyłączanego spod produkcji leśnej gruntu, posługując się stawkami obrotu gruntem obowiązującymi w konkretnej miejscowości. Warto jednak wiedzieć, że takiej wartości nie możemy sobie wyliczyć samodzielnie – musimy to zlecić rzeczoznawcy. Należność liczymy według poniższego wzoru:

SW * XTSL * CGUS = Należność

gdzie:

 • SW — to powierzchnia wyłączenia z produkcji leśnej w hektarach (ha),

 • XTSL — to współczynnik zależny od "typu siedliskowego lasu" (informacja do uzyskania w lokalnym Nadleśnictwie), wynosi on odpowiednio:

  • 2000 m³/ha — Lasy: świeży, wilgotny, łęgowy i górski oraz ols jesionowy i ols górski,

  • 1500 m³/ha — Lasy mieszane: świeży, wilgotny i bagienny, wyżynny, górski i ols,

  • 1150 m³/ha — Bory mieszane: świeży, wilgotny, bagienny, wyżynny i górski,

  • 600 m³/ha — Bory: świeży, wilgotny, górski,

  • 250 m³/ha — Bory: suchy i bagienny.

 • CGUS — to średnia cena sprzedaży 1 m³ drewna podana przez Główny Urząd Statystyczny na dany rok, dostępna na stronie internetowej GUS.

Co więcej, jeśli działka zlokalizowana jest na terenie objętym ochroną, wyliczoną należność należy powiększyć o 50%.

Opłata roczna

Opłatę roczną płaci się przez 10 lat od faktycznego wyłączenia gruntu z produkcji leśnej. Wynosi ona 10% m³ stawki wyliczonej należności pomnożone przez aktualną cenę sprzedaży 1 m³ drewna podaną przez Główny Urząd Statystyczny na dany rok.

Jednorazowe odszkodowanie za przedwczesny wyrąb drzewostanu

W przypadku odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu trudno jest dokładnie określić kwotę, ponieważ zależy ona w dużej mierze od tego, jaki gatunek oraz wiek drzew dominuje na wyłączanym z produkcji leśnej fragmencie działki. Szacunkowo będzie to koszt od 500 zł do 1000 zł za każde odlesione 1000 m².

Świadomość koniecznych do poniesienia kosztów związanych z odlesieniem działki może być kartą przetargową podczas zakupu i negocjacji ceny konkretnej parceli. Często okazuje się bowiem, że aktualny właściciel nie ma pojęcia, jak wysokie opłaty wiążą się z przeprowadzeniem zamiany gruntu leśnego na budowlany.

Czy odlesienie może być bezpłatne?

Odpowiedź na powyższe pytanie brzmi: tak. Pod budowę domu jednorodzinnego możemy bez opłat wyłączyć z produkcji leśnej do 500 metrów kwadratowych działki. Jeśli natomiast chcemy wybudować dom wielorodzinny, darmowe jest wyłączenie 200 metrów kwadratowych na każdy lokal mieszkalny, który planowany jest w budynku. Zła informacja jest jednak taka, że w tych 500 metrach kwadratowych muszą znaleźć się wszystkie ingerencje w działkę, czyli nie tylko sam dom, ale również ogródek, przyłącza mediów, droga dojazdowa czy ogrodzenie. Pozostała część działki traktowana jest bowiem jako las, co oznacza, że obowiązują na niej wszystkie ograniczenia i wymogi z tym związane. Nietrudno zauważyć, że w tej sytuacji te 500 metrów kwadratowych to dość niewielka przestrzeń. A kolejna zła informacja jest taka, że jeśli zechcemy wyłączyć z produkcji leśnej np. 550 metrów kwadratowych działki, to nie zapłacimy jedynie za dodatkowe 50 metrów kwadratowych, ale za całą wyłączaną powierzchnię.

Jeśli nie odlesienie działki to co – alternatywne rozwiązanie

Zamiast przekwalifikowania działki leśnej w budowlaną możemy spróbować przekwalifikować ją najpierw na działkę rolną, do czego zgodnie z art. 13 ust. 2 umowy o lasach mamy prawo w sytuacji istnienia naszych szczególnie uzasadnionych potrzeb. Należy jednak mieć świadomość, że potrzeby te muszą być faktycznie w jakiś sposób nadzwyczajne, czyli muszą odbiegać od potrzeb typowych. W tym przypadku decyzję o przekwalifikowaniu wydaje starosta. Należy jednak mieć świadomość, że aby rozpocząć budowę w takim przypadku kolejnym krokiem będzie odrolnienie działki, które jest jednak w wielu przypadkach prostsze niż odlesienie (choć niekoniecznie tańsze).

Odlesienie działki z New-House

Samodzielne przeprowadzenie procesu odlesienia działki najczęściej jest czasochłonne, wymaga również posiadania praktycznej wiedzy. Dlatego inwestorzy, którzy kompleksową budowę domu zlecają New-House mogą liczyć na wsparcie na tym etapie. Naszą ofertę skonstruowaliśmy bowiem w taki sposób, aby służyć naszym klientom pomocą we wszystkich formalnościach oraz fizycznych pracach związanych z realizacją inwestycji budowlanej.

Domy jednorodzinne budujemy nieprzerwanie od 1991 roku, dlatego możemy powiedzieć, że jesteśmy specjalistami w tym zakresie. W trakcie naszej wieloletniej działalności zrealizowaliśmy z powodzeniem ponad 1500 projektów budowlanych na terenie całego kraju, zyskując tym samym grono zadowolonych klientów, którzy polecają nam swoim bliskim i znajomym. To dla nasz największe wyróżnienie, powód do dumy oraz impuls do ciągłego rozwoju i sukcesywnego poszerzania posiadanych kompetencji. Nasz zespół tworzą najlepsi specjaliści, w Polsce, którzy dysponują rozległą wiedzą, doświadczeniem oraz umiejętnościami praktycznymi dzięki temu są w stanie wziąć na siebie każdy element złożonego procesu budowlanego i zrealizować go z powodzeniem w ustalonym terminie. Jeśli więc chcesz dołączyć do grona współpracujących z nami inwestorów i zastanawiasz się, co możemy dla Ciebie zrobić, zerknij poniżej.

W czym wspieramy polskich inwestorów?

 1. Formalności związane ze znalezieniem, sprawdzeniem i zakupem terenu pod budowę.

 2. Wyselekcjonowanie gotowych projektów domów spełniających wymagania inwestora oraz wytyczne Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub warunków zabudowy.

 3. Przygotowanie projektu domu na indywidualne zamówienie, jeśli z jakiegoś powodu wykorzystanie gotowego projektu nie jest możliwe.

 4. Formalności i prace budowlane związane z doprowadzeniem na działkę prądu, gazu, wody i kanalizacji.

 5. Formalności związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

 6. Zakup i logistyka materiałów niezbędnych na kolejnych etapach budowy.

 7. Fizyczne roboty budowlane, które mają na celu doprowadzenie domu do wybranego przez inwestora stanu.

 8. Nadzór nad prowadzonymi pracami oraz ocena jakości ich wykonania.

 9. Projekt i realizacja aranżacji wnętrz nowego domu.

 10. Projekt i realizacja zagospodarowania terenu wokół domu.

 11. Formalności i fizyczny nadzór nad przeprowadzanymi działaniami związanymi z odbiorem technicznym budynku.

Pamiętaj: to Ty decydujesz, w jakich zadaniach mamy Cię wyręczyć i do jakiego stanu mamy doprowadzić Twój dom. Od tego, czy będzie to stan surowy zamknięty, deweloperski czy budowa domu pod klucz zależeć będzie to, jak długo potrwa nasza współpraca.

Jeśli taki tryb budowy domu do Ciebie przemawia i chcesz dowiedzieć się więcej na temat oferowanej współpracy, skontaktuj się z nami już dziś. To możliwe, ponieważ jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do niedzieli w godzinach 7.00 – 21.00. Zapraszamy!

Kontakt

Jesteśmy do dyspozycji 7 dni w tygodniu, od 7:00 do 21:00.

Chętnie odpowiemy na każde pytanie.
Zachęcamy do kontaktu.

kontakt20@new-house.com.pl

+48 504 125 130

r_skulimowski_contact_section_new