Akademia Budowlana

Powierzchnia użytkowa, netto i całkowita - jak je obliczyć?

Każdy marzy o własnym domu, zwłaszcza gdy posiada działkę. Nie każda działka nadaje się jednak pod zabudowę. Wszystko zależy bowiem od gruntu, a sprawdzenie jego stanu wykonuje się robiąc badania geologiczne. Idealną bazą do posadowienia domu jest grunt spoisty. Dom na nim osiada równomiernie, ponieważ jest twardoplastyczny. Budynek posadowiony na takim gruncie będzie trwały, pozwoli Ci to również zminimalizować koszty późniejszych remontów.
 
 
Jak obliczyć powierzchnię użytkową budynku?

Wartość powierzchni użytkowej jest mierzona wewnątrz pomieszczeń budynku, takich jak pokoje, sypialnie, kuchnia łazienka i pomieszczenia gospodarcze. W skład powierzchni użytkowej nie wchodzi garaż, strych, kotłownia, korytarze, czy klatki schodowe. Dokładne rozporządzenia na temat obliczania powierzchni użytkowej zawarte są w normie PN-ISO 9836:1997. W przypadku pomieszczeń, których wysokość jest niższa niż 1,4 m, nie wlicza się ich do powierzchni użytkowej. Powierzchnie balkonów i tarasów, które nie są w pełni zabudowane, zaznacza się osobno w dokumentacji budynku. W zależności od celu wykonania pomiaru adekwatna może być inna ustawa, np. ustawa o podatkach i opłatach lokalnych uwzględnia w powierzchni użytkowej piwnice i garaże, a ustawa o podatku od spadków i darowizn wyklucza z obliczeń teren piwnic i klatek schodowych.
 
 
Czym jest powierzchnia netto budynku?

Powierzchnia netto również mierzona jest wewnątrz budynku, jednak wlicza się do niej takie elementy, jak ścianki działowe, kanały, rury, czy balkony. W porównaniu z powierzchnią użytkową powierzchnia netto jest większa, ponieważ wlicza się do niej dodatkowe elementy, które można zdemontować. Wartość netto nie obejmuje konstrukcji całego budynku ani drzwi i okien.
 
Powierzchnia całkowita

Powierzchnia całkowita budynku jest najprostsza do obliczenia, ponieważ mierzy się ją po zewnętrznych ścianach budynku. Wlicza się w nią również wszystkie elementy, które wykraczają poza objętość obiektu, a więc balkony, tarasy, zjazdy do garażu itp. Na sumę tą składają się wszystkie kondygnacje budynku, zarówno te znajdujące się poniżej, jak i powyżej poziomu terenu. Tym samym jest to największa wartość spośród trzech wymienionych.
Zobacz nasze wycenione projekty domów lub wyceń bezpłatnie swój projekt domu.
 
Jest wiele definicji powierzchni użytkowej, netto i całkowitej. A oto przedstawiamy Państwu kolejne z nich...
 
Wiele osób przed podjęciem decyzji o wyborze odpowiedniego projektu domu zastanawia się, czym tak naprawdę są spotykane w projektach pojęcia: powierzchnia użytkowa, powierzchnia netto budynku i powierzchnia całkowita budynku. Podpowiadamy więc, czym różnią się między sobą te pojęcia i jak je obliczyć!

Przeglądając gotowe projekty domów inwestor może porównać budynki pod względem różnych kryteriów: ceny, stylu architektonicznego, a także powierzchni. W wielu dokumentach budowlanych spotkać można spotkać się m.in. z takimi informacjami, jak powierzchnia użytkowa, powierzchnia całkowita budynku oraz powierzchnia netto budynku. Co trzeba o nich wiedzieć?

Powierzchnia użytkowa budynku – co to jest?

Powierzchnia użytkowa budynku jest to łączny wewnętrzny metraż wszystkich pomieszczeń, które znajdują się w wykończonym stanie. Sposób obliczania powierzchni użytkowej budynku został określony w rozporządzeniu ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 25 kwietnia 2012 r. Zgodnie z zapisami rozporządzenia:
• pomieszczenia o wysokości w świetle równej lub wyższej niż 2,2 metra są w 100% zaliczane do obliczania powierzchni użytkowej,
• pomieszczenia o wysokości w świetle od 1,4 metra do 2,2 metra są zaliczane w 50% do obliczania powierzchni użytkowej;
• pomieszczenia o wysokości w świetle poniżej 1,4 metra lub o skosach poniżej tej wysokości nie są w ogóle wliczane do powierzchni użytkowej budynku.

Ten ostatni punkt jest ważny w przypadków domów jednorodzinnych z poddaszem. W wielu przypadkach ze względu na duże skosy powierzchnia użytkowa poddasza jest znacznie mniejsza niż powierzchnia użytkowa parteru i/lub piętra.

Co ciekawe, istnieją również inne definicje powierzchni użytkowej. Według normy PN-70/B-02365, jest to powierzchnia pomieszczeń, które służą do zaspokojenia potrzeb bezpośrednio związanych z przeznaczeniem budynku na wszystkich kondygnacjach. W tym przypadku powierzchnię wylicza się zgodnie z zasadami rozporządzenia, ale dodatkowo:
• nie zalicza się do nich tarasów czy balkonów jeśli nie są zamknięte ze wszystkich stron,
• wnęki w ścianach do 0,1 m2 pomija się, a powyżej 0,1 m2 – dodaje się.

Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, powierzchnia użytkowa to powierzchnia wszystkich pomieszczeń w lokalu – pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, korytarza – służących zaspokojeniu mieszkalnych i gospodarczych potrzeb lokatora.

Z kolei według ustawy o podatku od spadku i darowizn, powierzchnia użytkowa mierzona jest po wewnętrznej długości ścian pomieszczenia wszystkich kondygnacji, z wyjątkiem szybów dźwigów, powierzchni piwnic oraz klatek schodowych. Do jej wyliczania w tym przypadku również wykorzystuje się zapisy wcześniej wspomnianego rozporządzenia.

Powierzchnia netto budynku – co to jest?

Definicja oraz sposób wyliczania powierzchni netto budynku zostały określone w normie PN-ISO 9836:1997. Określono w niej, że powierzchnia netto budynku to powierzchnia, która jest ogrodzona powierzchniami zamykającymi, przy czym obliczenia wykonuje się w pomieszczeniach w stanie wykończonym na poziomie podłogi.

W pierwszej chwili definicja ta może się wydawać nieco skomplikowana – można ją więc uprościć stwierdzając, że powierzchnia netto budynku to wszystkie znajdujące się w domu pomieszczenia, poddasze, strych, do którego prowadzą stałe schody, a także garaż, piwnice oraz tarasy. Mówiąc jeszcze inaczej, powierzchnia netto to przestrzeń użytkowa budynku liczona po obwodzie wewnętrznym.

Do powierzchni netto budynków nie wlicza się:
• listew przypodłogowych,
• progów,
• otworów drzwiowych i okiennych,
• nisz w elementach zamykających.

Powierzchnia całkowita budynku – co to jest?

Powierzchnia całkowita budynku to suma powierzchni całkowitych wszystkich kondygnacji, liczonych jako powierzchnia ograniczona przez ściany zewnętrzne w stanie wykończonym. Jako kondygnacje uznaje się tu kondygnacje całkowicie i częściowo poniżej powierzchni terenu, powyżej powierzchni terenu, tarasy, poddasza użytkowe i nieużytkowe, kondygnacje techniczne oraz magazynowe.

Do powierzchni całkowitej budynku nie wlicza się:
• występów i wnęk wykonanych w celach estetycznych lub konstrukcyjnych jeśli nie wpływają na powierzchnię netto kondygnacji,
• pustych przestrzeni między dolną częścią budynku a powierzchnią terenu.

A jak konkretnie wyliczana jest powierzchnia całkowita budynku? Obowiązujących zasad jest tu sporo. Przykładowo – jeśli na jednej kondygnacji znajdują się pomieszczenia o różnych wysokościach, to dla każdej z nich należy obliczyć powierzchnię całkowitą oddzielnie, a wymiary liniowe służące do obliczenia powierzchni całkowitej danej kondygnacji należy mierzyć na poziomie posadzki po zewnętrznym konturze budynku. Są to jednak zasady, które tak naprawdę znać muszą jedynie architekci i ekipy budowlane.

Jeśli szukacie swojego wymarzonego domu – o określonej powierzchni, architekturze czy w konkretnej cenie, wystarczy wejść na naszą stronę internetową i skorzystać z praktycznej wyszukiwarki -> https://new-house.com.pl/projekty-domow. Zachęcamy do zapoznania się z naszą niezwykle szeroką ofertą gotowych projektów domów!
 

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*

Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.