Akademia Budowlana

Podłączenie wody do działki – jak wygląda ten proces?

Spis treści:

Dostęp do bieżącej wody to warunek konieczny do prawidłowej eksploatacji budynku mieszkalnego. Najwygodniejszym rozwiązaniem jest uzyskanie przyłącza wodociągowego i zawarcie umowy z przedsiębiorstwem odpowiedzialnym za dystrybucję wody w danym regionie. W tym artykule dowiesz się, jak wygląda podłączenie wody do działki od strony technicznej. Jakie formalności czekają inwestora? Ile może kosztować uzyskanie przyłącza wodociągowego?

 

Jak sprawdzić czy możliwe jest uzyskanie przyłącza wodnego?

 

Jeszcze przed zakupem działki budowlanej warto sprawdzić, czy jest ona uzbrojona. Uzbrojenie działki odnosi się do posiadanych przyłączy: energetycznego, wodociągowego, kanalizacyjnego i gazowego. Na stronie internetowej Geoportal można znaleźć informacje na temat przebiegu poszczególnych sieci. Z kolei w Wydziale Kartografii i Geodezji można uzyskać szczegółowe informacje na temat uzbrojenia działki. Jeśli działka nie posiada przyłącza wodociągowego, wówczas w przedsiębiorstwie odpowiedzianym za dystrybucję wody można dowiedzieć się, czy do konkretnej działki budowlanej będzie można uzyskać przyłączy. Wiele zależy od odległości, jaka dzieli działkę od sieci. Jeśli nie możliwości podłączenia wody do działki, wówczas konieczne będzie wykopanie studni, która będzie zapatrywała dom w bieżącą wodę.

 

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci

 

Po uzyskaniu informacji, że działka budowlana może być podłączona do sieci, należy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej. Taki wniosek składa się w biurze przedsiębiorstwa dostarczającego wodę na danym regionie. We wniosku trzeba m.in. oszacować zapotrzebowanie na wodę dla gospodarstwa domowego. Do wniosku należy załączyć kopię mapy zasadniczej z zaznaczonym obrysem nieruchomości, a także projekt zagospodarowania terenu. Przedsiębiorstwo wyda warunki techniczne w przeciągu 14 dni od momentu złożenia wniosku. Warunki te będą ważne przez okres dwóch lat.

 

Projekt przyłącza wodociągowego

 

Dysponując warunkami technicznymi przyłączenia do sieci inwestor powinien skorzystać z usług architekta posiadającego stosowane uprawnienia do projektowania sieci oraz instalacji. Inwestor może zlecić wykonanie takiego przyłącza bezpośrednio w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym, co jest najwygodniejszą opcją, ponieważ wyklucza konieczność szukania architekta na własną rękę. Cennik różni się w zależności od lokalizacji, ale za projekt przyłącza wodociągowego nie powinniśmy zapłacić więcej, aniżeli 400 – 600 zł. Taki projekt zawiera wszelkie informacje techniczne oraz szkice niezbędne do prawidłowego wykonania przyłącza.

 

Budowa przyłącza wodociągowego

 

Budowę przyłącza można zlecić bezpośrednio przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu lub też zatrudnić odrębną firmę budowlaną specjalizującą się w tego typu czynnościach. Budowa dzieli się na kilka etapów: prace ziemne, ułożenie i podłączenie rur w wykopie, zamontowanie studni wodomierzowej i studzienek rewizyjnych, a na końcu zasypanie wykopów. Zanim jednak wykopy zostaną zasypane, miejsce będzie miał odbiór techniczny. Jeśli prace są zlecone odrębnej firmie, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może sprawować nadzór nad tymi pracami. Czasami, firma wskazana przez inwestora musi zająć się zmianą organizacji ruchu, jeśli przyłącze wodociągowe będzie układane pod czynną drogą.

 

Odbiór techniczny i zawarcie umowy na zaopatrzenie w wodę

 

Jak już mówiliśmy, odbiór techniczny przyłącza wodociągowego jest przeprowadzany w stanie odkrytym, przed zasypaniem wykopów. Jednocześnie, wykopy muszą być odwodnione i zabezpieczone. Inwestor składa wniosek o odbiór przyłącza, a w ramach tego odbioru miejsce ma próba szczelności oraz dezynfekcja przyłącza przed podłączeniem do sieci głównej. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokona podłączenia przyłącza do sieci. Inwestor otrzyma protokół kontroli i odbioru technicznego. Jego kolejnym obowiązkiem będzie skorzystanie z usług geodety, który dokona powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Na koniec wystarczy zawszeć umowę na zaopatrzenie w wodę i ustalić termin, w którym przedsiębiorstwo rozpocznie świadczenie usługi.

 

Ile kosztuje podłączenie wody do działki?

 

Podłączenie wody do działki może generować znaczące koszty, podzielone na kilka osobnych prac. Załatwianie wszelkich formalności urzędowych wyniesie ok. 300 – 400 zł. Trzeba także zapłacić za projekt przyłącza wodociągowego, który kosztuje od 400 do nawet 1000 zł. Jeśli chodzi o prace związane z wykonaniem przyłącza, trzeba liczyć ok. 200 – 500 zł za każdy metr dzielący działkę od sieci głównej. Na koniec dochodzi jeszcze ok. 300 – 400 zł na powykonawczą inwentaryzację geodezyjną. Finalnie, podłączenie wody do działki wiąże się z wydatkiem rzędu ok. 4000 – 6000 zł.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.