Akademia Budowlana

Projekt zjazdu – do czego jest potrzebny i kto go wykonuje?

Spis treści:

Jeśli Twoja działka nie posiada jeszcze połączenia z drogą publiczną, konieczna będzie budowa zjazdu. Zjazd można wybudować po uzyskaniu zgody ze strony zarządcy dróg, a konieczny będzie do tego właśnie projekt zjazdu. Dopiero gdy taki projekt zostanie zaakceptowany przez zarządcę, właściciel działki zyska możliwość przeprowadzenia prac. W tym artykule tłumaczymy, do czego jest potrzebny projekt zjazdu, a także, kto może wykonać taki projekt.

 

Zjazd z drogi publicznej – kiedy trzeba go wykonać?

 

Zjazd z drogi publicznej łączy ze sobą nieruchomość gruntową oraz drogę publiczną. Taki zjazd muszą wybudować wszyscy właściciele działek, którzy chcą połączyć swoją nieruchomość z drogą. Właściciel nieruchomości nie może oczywiście wybudować zjazdu na własną rękę, nie informując o tym stosownych organów. Jeszcze do końca 2016 roku zjazd z drogi publicznej można było wybudować dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Nowelizacja z 2017 roku zniosła ten obowiązek, a na jego miejsce pojawił się termin zezwolenia na lokalizację zjazdu.

 

Inwestor musi porozumieć się z zarządcą drogi w kwestii usytuowania zjazdu. Lokalizacja zjazdu jest uzależniona m.in. płynnością ruchu na drodze publicznej. Pod uwagę brane są również inne nieruchomości bez dostępu do drogi na tym obszarze. Wykonanie zjazdu z drogi publicznej będzie wiązało się z koniecznością sporządzenia projektu. Dopiero gdy projekt zostanie zatwierdzony przez zarządcę dróg, właściciel nieruchomości zyska możliwość budowy zjazdu.

 

Kiedy należy zamówić projekt zjazdu?

 

W pierwszej kolejności właściciel zainteresowany budową zjazdu powinien przygotować wniosek, do którego załączona zostanie mapa zasadnicza lub mapa ewidencyjna z zaznaczoną propozycją lokalizacji zjazdu. Wniosek składa się do zarządcy dróg właściwego dla danej drogi. W Polsce możemy wyróżnić czterech zarządców: Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Zarząd województwa (dla dróg wojewódzkich), Zarząd powiatowy (dla dróg powiatowych) oraz urząd gminy lub urząd miasta (dla dróg gminnych). Dopiero w momencie, gdy zarządca dróg zaakceptuje proponowaną lokalizację dla zjazdu z drogi publicznej, inwestor powinien zamówić projekt zjazdu.

 

Kto może wykonać dla nas projekt zjazdu? Ile kosztuje taka usługa?

 

Projekt zjazdu może wykonać wyłącznie architekt posiadający stosowne uprawnienia budowlane. Najczęściej korzysta się z firm, które specjalizują się w budowie zjazdów. Takie firmy często posiadają wśród swoich pracowników także architekta, który przygotuje stosowny projekt, który następnie będzie można omówić z zarządcą dróg. Koszt sporządzenia takiego projektu zależy od rodzaju drogi publicznej, z której wykonywany będzie zjazd, a także od stawek samego architekta bądź firmy.

 

Za projekt zjazdu z drogi gminnej trzeba zapłacić od 800 do 1200 zł. Projekt zjazdu z drogi powiatowej to wydatek rzędu ok. 1100 – 1400 zł. Dużo drożej zapłacimy za projekt zjazdu z drogi wojewódzkiej, który może kosztować już ok. 2000 zł. Najdroższe są oczywiście projekty zjazdu z drogi krajowej. Za tego typu projekt trzeba zapłacić nawet ponad 3000 zł. Ponadto, jeśli budowa zjazdu będzie wiązała się z czasową zmianą organizacji ruchu, wówczas potrzebny będzie jeszcze projekt czasowej organizacji ruchu, który kosztuje od 700 zł w przypadku dróg gminnych do 2000 zł w przypadku dróg krajowych.

 

Jak wyglądają formalności przy budowie zjazdu z drobi publicznej?

 

W pierwszej kolejności należy przygotować wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu wraz z niezbędnymi załącznikami, w tym mapą ewidencyjną lub mapą zasadniczą, na której zaznaczona będzie lokalizacja proponowana przez właściciela nieruchomości. Miejsce złożenia wniosku zależy od rodzaju drogi, od której budowany będzie zjazd. W przypadku dróg gminnych należy udać się do starostwa powiatowego, urzędu miasta lub urzędu gminy właściwego dla lokalizacji nieruchomości. W przypadku dróg powiatowych należy udać się do powiatowego zarządu dróg lub urzędu miasta na prawach powiatu. W przypadku dróg wojewódzkich stosownym organem jest Wojewódzki Zarząd Dróg. Drogami krajowymi zarządza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

 

Właściwy organ administracyjny lub zarządca drogi zweryfikuje wniosek, a następnie dokona jego oceny merytorycznej. Zazwyczaj w przeciągu ok. 30 dni wydana zostanie decyzja. Zarządca może zatwierdzić lokalizację proponowaną we wniosku lub zaproponować inną, gdy budowa w miejscu wskazanym przez właściciela nieruchomości jest niemożliwa. Po otrzymaniu decyzji należy skorzystać z usług architekta lub firmy trudniącej się budową zjazdów w celu przygotowania projektu zjazdu. Projekt należy skonsultować z zarządcą drogi. Po uzyskaniu zgody można rozpocząć budowę. Odpowiedzialność za zatrudnienie firmy budowlanej oraz sfinansowanie budowy zjazdu spoczywa na właścicielu nieruchomości. Będzie on odpowiedzialny także za konserwację zjazdu.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.