Akademia Budowlana

Wypis i wyrys z rejestru gruntów – kiedy jest potrzebny?

Spis treści:

Informacje o zagospodarowaniu gruntów są przechowywane w Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB). Prowadzenie i aktualizowanie tej bazy danych jest obowiązkiem każdego starostwa. Zdarzają się sytuacje, w których właściciel działki potrzebuje wypis i wyrys z rejestru gruntów. Dokładniej chodzi tu o dwa dokumenty, a mianowicie wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej. W tym artykule wyjaśniamy, jakie informacje zawierają te dokumenty, w jakich sytuacjach są potrzebne, a także, w jaki sposób można je uzyskać.

 

Co to jest wypis i wyrys z rejestru gruntów?

 

Wypis i wyrys z rejestru gruntów to dwa osobne dokumenty, a mianowicie: wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej. Przeważnie jednak zachodzi potrzeba posiadania obu tych dokumentów, a w związku z tym przyjęła się nazwa wypisu i wyrysu z rejestru gruntów. Jest to dokument, który zawiera informacje zawarte w Ewidencji Gruntów i Budynków. Są to m.in.: numer działki ewidencyjnej, dane właściciela, powierzchnia działki i przebieg granic, a także informacje na temat zagospodarowania terenu, a zatem o budynkach, instalacjach, obiektach budowlanych. Baza danych EGiB jest prowadzone przez każde starostwo i to właśnie tu będziemy mogli uzyskać stosowne dokumenty. Informacje są aktualizowane na podstawie danych dostarczanych przez geodetów przy okazji wykonywania określonych prac, np. powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej po zakończeniu budowy domu.

 

W jakich sytuacjach potrzebny jest wypis i wyrys z rejestru gruntów?

 

Zakup działki budowlanej i budowa domu to procesy, które wymagają załatwienia wielu formalności. Wiąże się to z koniecznością uzyskania stosownych dokumentów. Jednym z nich może być również wypis i wyrys z rejestru gruntów. Dokument ten będzie potrzebny w przypadku sprzedaży lub przepisania w formie darowizny nieruchomości gruntowej. Bez niego niemożliwe będzie sporządzenie aktu notarialnego. Wypis i wyrys z rejestru gruntów jest potrzebny także w sytuacji, gdy miejsce ma ustalanie przebiegu granic nieruchomości lub podział nieruchomości gruntowej.

 

Jeśli działka budowlana jest położona na obszarze nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wówczas inwestor planujący budowę domu będzie potrzebował decyzji o warunkach zabudowy, a wypis i wyrys z rejestru gruntów jest jednym z dokumentów, które trzeba załączyć do wniosku o wydanie tej decyzji. Dokumenty te będą potrzebne także wtedy, gdy właściciel działki zechce złożyć wniosek do Sądu Rejonowego o założenie księgi wieczystej, przyłączenie nieruchomości do istniejącej już księgi lub też dokonanie zmian w katastrze nieruchomości.

 

W jaki sposób można uzyskać te dokumenty?

 

Inwestor powinien udać się do starostwa powiatowego lub urzędu miasta właściwego dla lokalizacji działki budowlanej lub złożyć stosowny wniosek przez Internet. Można to zrobić za pośrednictwem serwisu ePUAP, ale również na Portalu Informacyjnym Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. Wniosek może złożyć właściciel nieruchomości lub osoba posiadająca prawo do dysponowania działką. Taką możliwość ma także osoba, firma lub instytucja posiadająca interes prawny. Warunkiem uzyskania dokumentów jest uiszczenie opłaty. Koszty podamy w dalszej części tekstu. Czas oczekiwania na wypis i wyrys z rejestru gruntów wynosi od 2 do 7 dni roboczych. Dokument jest ważny przez 3 miesiące, chyba, że w tym czasie zaistnieje zmiana w zakresie danych ewidencyjnych dotycząca tej nieruchomości.

 

Dostęp do informacji z EGiB za sprawą strony Geoportal

 

Aby uzyskać informacje z Ewidencji Gruntów i Budynków nie trzeba uzyskiwać dokumentów. Są one potrzebne jedynie przy wyżej omówionych sprawach formalnych. Zdarzają się jednak sytuacje, w których osoba chce uzyskać informacje na temat nieruchomości, np. przy analizie poprzedzającej zakup działki budowlanej. Dane przechowywane w Ewidencji Gruntów i Budynków są ogólnodostępne (za wyjątkiem danych osobowych właścicieli) i można je przeglądać w serwisie internetowym Geoportal. To interaktywna mapa ewidencyjna zawierająca wiele istotnych informacji, które mogą pomóc inwestorowi w procesie decyzyjnym poprzedzającym zakup nieruchomości.

 

Ile kosztuje uzyskanie wypisu i wyrysu z rejestru gruntów?

 

Jak już mówiliśmy, wypis i wyrys z rejestru gruntów to w praktyce dwa osobne dokumenty. Za sam wypis trzeba zapłacić 40 zł w przypadku wersji elektronicznej lub 50 zł w przypadku wersji drukowanej. Za wyrys z mapy ewidencyjnej należy natomiast zapłacić 105 zł (wersja elektroniczna) lub 110 zł (drukowana). Najczęściej jednak w sprawach formalnych potrzebne będą oba te dokumenty, które możemy zamówić łącznie. Wówczas całkowity koszt wyniesie 140 zł za wersję elektroniczną lub 150 zł za wersję drukowaną.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.