Akademia Budowlana

Istotne i nieistotne zmiany w projekcie domu

Spis treści:

W trakcie budowy domu może dojść do niezamierzonych lub celowych odstępstw od projektu architektoniczno-budowlanego. Inwestor musi mieć świadomość tego, że każda zmiana w projekcie wymaga dodatkowych formalności, aby budowa była legalna i zgodna z przepisami. Możemy wyróżnić istotne i nieistotne zmiany w projekcie domu. O ile w przypadku nieistotnych zmian dopełnienie formalności jest bardzo proste, o tyle już zmiany istotne będą wymagały sporządzenia zamiennego projektu i zmiany w pozwoleniu na budowę.

 

Adaptacja projektu – zmiany istotne i nieistotne

 

Z pojęciem zmian istotnych oraz nieistotnych spotkamy się już na etapie adaptacji projektu. Adaptacja jest potrzebna w sytuacji, gdy inwestor zdecydował się na zakup gotowego projektu domu dostępnego w katalogu wybranej pracowni architektonicznej. Taki projekt musi zostać dostosowany do specyfiki działki oraz do uwarunkowań lokalnych. Wymaga to wprowadzenia zmian, które mogą być istotne lub nieistotne. Zmiany istotne ingerują w kluczowe parametry konstrukcyjne obiektu (np. długość, szerokość, powierzchnia, wysokość budynku). Zmiany nieistotne to takie, które nie ingerują w kluczowe parametry, np. zmiana materiałów, inny układ ścian działowych. Różnica polega na tym, że zmiany istotne mogą być wprowadzone przez architekta adaptującego dopiero po uzyskaniu zgody od pierwotnego autora projektu. W praktyce, większość pracowni architektonicznych do kompletu dokumentów załącza także zgodę na wprowadzanie zmian w gotowym projekcie.

 

Z czego wynikają zmiany w projekcie w trakcie realizacji?

 

Istotne i nieistotne zmiany w projekcie domu to termin, który najczęściej odnosi się do zmian wprowadzonych już w trakcie realizacji prac budowlanych, po uzyskaniu pozwolenia na budowę lub po zgłoszeniu prac. Takie zmiany mogą być niezamierzone (np. błąd po stronie wykonawcy) jak również celowe i zrealizowane za zgodą inwestora. Zmiany mogą wynikać np. z chęci wydłużenia lub poszerzenia bryły domu celem uzyskania nieco większej powierzchni budynku lub chęci zastosowania innych rozwiązań technologicznych, niż te, które zakładał zatwierdzony projekt. Od tego, czy wprowadzone zmiany są istotne bądź nieistotne zależeć będzie dalszy tok postępowania.

 

Jakie są istotne zmiany w projekcie domu?

 

Istotne zmiany to poważne odstępstwa, które mogą rzutować na kluczowe parametry wznoszonego budynku. Do zmian istotnych zaliczyć możemy:

 

 

Jak widzisz, drobne ingerencje w kluczowe parametry budynku, np. niewielka zmiana powierzchni zabudowy lub bardzo mała różnica w długości budynku nie są traktowane jako zmiany istotne, co znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia istotnych odstępstw w wyniku błędu ze strony wykonawcy. Za nieistotne zmiany można uznać także zmianę materiałów na ściany zewnętrzne lub wewnętrzne, a także na pokrycie dachowe, inny przebieg instalacji czy też liczbę, rodzaj i wielkość okien.

 

Co robić w przypadku zmian nieistotnych?

 

Istotne i nieistotne zmiany w projekcie domu mają zgoła odmienne konsekwencje. W przypadku zmian nieistotnych konsekwencje nie są duże. Wystarczy, że projektant uwzględni zmiany w dzienniku budowy, a także naniesie je w projekcie. Po zakończeniu budowy obiekt może zostać skontrolowany przez inspektora nadzoru budowlanego. Inspektor sprawdza zgodność istniejącego budynku z projektem, a także weryfikuje, czy wprowadzone w projekcie zmiany faktycznie były nieistotne.

 

Jakich formalności wymagają istotne zmiany w projekcie?

 

W przypadku istotnych zmian sprawa jest już dużo poważniejsza, ponieważ w tej sytuacji należy przerwać budowę. Następnie architekt musi sporządzić projekt zamienny, w którym uwzględnione zostaną wprowadzone zmiany i odstępstwa. Dysponując nowym projektem można złożyć wniosek o wprowadzenie zmiany w pozwoleniu na budowę. Postępowanie to zajmuje, podobnie jak tradycyjna procedura, do 30 dni lub do 60 dni w przypadku bardzo skomplikowanych spraw. Dopiero po uzyskaniu pozytywnej decyzji oraz po jej uprawomocnieniu można kontynuować prace. Jeśli inwestycja jest realizowana na podstawie zgłoszenia, wówczas należy dokonać ponownego zgłoszenia – nie musi się ono odnosić do całej inwestycji, a jedynie do zakresu zmian.

 

Mogą się jednak zdarzyć sytuacje, w których wniosek o wprowadzenie zmian w pozwoleniu na budowę lub ponowne zgłoszenie zostaną odrzucone. Inwestor ma oczywiście prawo odwołać się od takiej decyzji, ale jeśli nie przyniesie to rezultatu, wówczas sprawa staje się poważna. O ile odstępstwa nie zostały jeszcze wprowadzone, a jedynie znajdywały się w fazie planowania, inwestor musi z nich zrezygnować. Gorzej, jeśli istotne zmiany zostały już wprowadzone, np. na skutek błędu wykonawcy. Wówczas konieczna będzie rozbiórka niezgodnych elementów. W takich sytuacjach inwestor może oczywiście oczekiwać rekompensaty od wykonawcy, jeśli to on ponowi winę za zaistniałą sytuację.

 

Kto decyduje o tym czy zmiany w projekcie są istotne?

 

To projektant odpowiedzialny za wprowadzenie odstępstw w projekcie decyduje o tym czy zmiany są istotne czy też nieistotne. To bardzo odpowiedzialna decyzja. Należy bowiem pamiętać, że finalnie to inspektor nadzoru budowlanego będzie weryfikował, czy wprowadzone zmiany rzeczywiście są nieistotne. Jego opinia może być rozbieżna z opinią architekta. W takich sytuacjach organ administracyjny może podjąć kroki prawne odnośnie samowolnego odstąpienia od projektu. Inwestor może odwołać się od decyzji urzędu, a gdy to nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, może dochodzić roszczeń wobec projektanta, który dokonał błędnej oceny istotności zmian.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.