Akademia Budowlana

Oznaczenia geodezyjne na mapie

Spis treści:

Inwestorzy znajdujący się na etapie przygotowań do budowy domu będą mieli styczność z przynajmniej kilkoma mapami geodezyjnymi. Przy zakupie działki często posługujemy się mapą ewidencyjną, natomiast przed podjęciem prac projektowych trzeba uzyskać mapę zasadniczą, na podstawie której geodeta sporządzi mapę do celów projektów. Powyższe mapy dostarczają nam wielu ważnych informacji, pod warunkiem, że potrafimy odczytać oznaczenia geodezyjne na mapie. W tym artykule omówimy najważniejsze oznaczenia.

 

Co to jest mapa geodezyjna?

 

Mapa geodezyjna to dokument zawierający informacje na temat ewidencji gruntów i budynków, takie jak: dokładna lokalizacja budynków, ich przeznaczenie i parametry, oznaczenia działek ewidencyjnych oraz ich granic, uzbrojenie w sieci i przyłącza, czy rzeźba terenu. Mapy geodezyjne są przechowywane przez Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, a informacje w nich zawarte są ogólnodostępne. Aktualnie do naszej dyspozycji pozostaje strona internetowa Geoportal, na której można przeglądać rożne mapy geodezyjne, głównie mapę ewidencyjną.

 

Znając poszczególne oznaczenia geodezyjne na mapie możemy samodzielnie przestudiować wybrany obszar. Jest to pożyteczna wiedza zarówno z perspektywy inwestora przymierzającego się do zakupu działki, jak również osoby, która w niedalekiej przyszłości planuje budowę domu. Podstawą do sporządzania i aktualizowania map jest Ewidencja Gruntów i Budynków (EGiB). To ogólnokrajowy system informacyjny obejmujący aktualne dane o gruntach, budynkach i właścicielach nieruchomości.

 

Rodzaje map geodezyjnych

 

Podstawową mapą geodezyjną jest mapa ewidencyjna obejmująca podstawowe informacje z ewidencji gruntów i budynków. Jak już mówiliśmy, mapę tą można wygodnie przeglądać przez Internet za pośrednictwem strony internetowej Geoportal. Taka mapa będzie potrzebna m.in. w sytuacji, gdy inwestor będzie chciał uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Bardziej szczegółową mapą geodezyjną jest mapa zasadnicza, która poza informacjami zawartymi w mapie ewidencyjnej zawiera również informacje na temat uzbrojenia terenu. Mapa zasadnicza jest wykorzystywana przez geodetę do stworzenia mapy do celów projektowych – taka mapa będzie niezbędna wszystkim inwestorom planującym budowę domu do uzyskania projektu architektoniczno-budowlanego. Z kolei po zakończonej budowie domu (lub innej inwestycji) geodeta wykonuje geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą, na podstawie której powstaje mapa inwentaryzacyjna.

 

Cechą wspólną wyżej wymienionych dokumentów są oznaczenia geodezyjne na mapie. Dostarczają one wielu ważnych informacji na temat działek, budynków oraz innych obiektów. Dane te są wykorzystywane zarówno przez geodetów, projektantów, planistów odpowiedzialnych za tworzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Znając oznaczenia geodezyjne na mapie, także osoba szukająca działki lub przygotowująca się do budowy domu może pozyskać ważne informacje.

 

Symbole i oznaczenia geodezyjne na mapie

 

Każda nieruchomość i obiekt obecny na mapie geodezyjnej posiada przypisane symbole oraz oznaczenia, które informują m.in. o przeznaczeniu danego obiektu, a także o jego najważniejszych parametrach. Dla przykładu kilka symboli informujących o przeznaczeniu budynków zaznaczonych na mapie: mj – budynek mieszkalny jednorodzinny, md – budynek o dwóch mieszkaniach, mz – budynek zbiorowego zamieszkania, b – budynek biurowy, u – budynek handlowo-usługowy. Takimi oznaczeniami opatrzone są także sieci uzbrojenia terenu: c – przewód ciepłowniczy, e – przewód elektroenergetyczny, g – przewód gazowy, w – przewód wodociągowy, k – przewód kanalizacyjny.

 

Poza symbolami mamy również graficzne oznaczenia geodezyjne na mapie. Są to kontury budynków oraz obiektów. Wewnątrz konturów zawarte są natomiast symbole, a także kluczowe parametry techniczne, jak chociażby powierzchnia użytkowa. Kreska ciągła określa kontury budynków na gruncie, natomiast kreska przerywana może być zastosowana do kondygnacji podziemnej, do dróg i szlaków komunikacyjnych, jak również do obiektów znajdujących się na etapie budowy. W sieci bez trudu można znaleźć wszystkie oznaczenia geodezyjne na mapie, co pozwoli każdemu na swobodne analizowanie dostępnych map geodezyjnych. 

 

W jaki sposób można uzyskać mapę geodezyjną?

 

Mapy geodezyjne można przeglądać przez Internet na rządowej stronie Geoportal. Jednak na etapie przygotowań związanych z budową domu często potrzebować będziemy mapy wybranego obszaru. Wówczas warto wiedzieć, w jaki sposób można zdobyć określone mapy. Mapę ewidencyjną (wyrys i wypis) można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Wydziale Geodezji i Kartografii. W Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii można uzyskać kopię mapy zasadniczej. Taką mapę przekazujemy następne geodecie, który sporządzi dla nas mapę do celów projektowych. Będzie ona niezbędna architektowi do sporządzenia projektu architektoniczno-budowlanego. Mapę inwentaryzacyjną również sporządzi geodeta, ale już po zakończonej inwestycji. Znając oznaczenia geodezyjne na mapie możesz samodzielnie zdobyć informacje na temat gruntów i budynków.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.