Akademia Budowlana

Zawiadomienie o zakończeniu budowy – możliwość zamieszkania

Nadszedł długo wyczekiwany moment i budowa domu została ukończona. Mamy ochotę wprowadzać się jeszcze tego samego dnia. Jednak z zamieszkaniem trzeba jeszcze trochę poczekać. Zanim się wprowadzimy, musimy zgłosić w urzędzie zawiadomienie o zakończeniu budowy. Urząd ma 14 dni na podjęcie decyzji. Skoro kilka miesięcy czekaliśmy na zakończenie budowy, to i cierpliwie poczekamy jeszcze te kilka dni. Zobaczmy co, gdzie i kiedy powinniśmy złożyć, by jak najszybciej zamieszkać w naszym wymarzonym domu.


Jakie dokumenty należy zgłosić do urzędu?
• Oryginał zawiadomienia o zakończeniu budowy;
• Oryginał dziennika budowy;
• Oryginał oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę;
• Oryginał oświadczenia o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy;
• Oryginał oświadczenia o prawidłowym zagospodarowaniu terenów przyległych;
• Protokoły badań i sprawdzeń – oryginał lub uwierzytelniona kopia;
• Oryginał lub kopia dokumentacji geodezyjnej, która powinna zawierać wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu. Dokumentacja geodezyjna powinna być sporządzona przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe;
• Oryginał lub kopia potwierdzenia odbioru wszystkich instalacji (wodno-kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej), w przypadku braku kanalizacji należy dołączyć atest higieniczny szamba, a w przypadku własnego ujęcia wody – wyniki badań laboratoryjnych potwierdzających zdatność wody do spożycia;
• Oryginał lub kopia protokołu odbioru pionów wentylacyjnych i kominów spalinowych;
• Ocena charakterystyki energetycznej;
• Oryginał oświadczenia o braku sprzeciwu na rozpoczęcie użytkowania ze strony Państwowej Straży Pożarnej;
• Oryginał oświadczenia o braku sprzeciwu na rozpoczęcie użytkowania ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
• Dowód opłaty skarbowej.


Dokumenty do odbioru domu — na co zwracać uwagę?


Należy pamiętać, że ostatni wpis w dzienniku budowy dokonany przez kierownika budowy powinien być wpisem o zgłoszeniu budynku do odbioru.  W oświadczeniu zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę, kierownik budowy musi zamieścić wyniki pomiarów powierzchni użytkowej wszystkich pomieszczeń w budynku. Natomiast oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy powinno obejmować także drogi, ulice oraz sąsiednie nieruchomości — oczywiście w przypadku, jeśli korzystano z nich w trakcie budowy.


Wszystkie dokumenty należy złożyć do właściwego urzędu ze względu na lokalizację domu – Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Dokumenty można składać osobiście lub wysłać pocztą. Część z nich można przesłać również za pomocą platformy ePUAP (elektronicznej skrzynki podawczej). Zawiadomienie o zakończeniu budowy należy oczywiście złożyć przed rozpoczęciem użytkowania budynku, czyli przed zamieszkaniem. Warto wszystkie dokumenty złożyć jak najszybciej, ponieważ urząd ma 14 dni na ewentualne wniesienie sprzeciwu.


W razie sprzeciwu oczywiście można się odwołać. W tym celu należy udać się do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego lub wojewódzkiego inspektoratu nadzoru budowlanego – w zależności kto wydał decyzję. Na odwołanie przysługuje 14 dni od daty otrzymania decyzji od sprzeciwu.
 

.

Kontakt

Jesteśmy do dyspozycji 7 dni w tygodniu, od 7:00 do 21:00.

Chętnie odpowiemy na każde pytanie.
Zachęcamy do kontaktu.

kontakt90@new-house.com.pl
+48 504 125 130
* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*

Tak   Nie
WWyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.