Akademia Budowlana

Działka rolna z warunkami zabudowy

Spis treści:

Budowa domu na działce rolnej jest możliwa tylko w określonych sytuacjach. Takie prawo ma rolnik, który spełnia określone warunki i prowadzi na danym terenie produkcję rolną. W przypadku osób niebędących rolnikami niezbędna jest procedura zmiany przeznaczenia działki. Pewnym udogodnieniem może być działka rolna z warunkami zabudowy – jest to działka, która uzyskała już pozytywną decyzję, która w przyszłości może otworzyć drogę do budowy domu. Nie zmienia to jednak faktu, że osoba niebędąca rolnikiem wciąż będzie musiała ją odrolnić. W tym artykule omawiamy najważniejsze zagadnienia związane z działką rolną z warunkami zabudowy.

 

Co oznacza działka rolna z warunkami zabudowy?

 

O przeznaczeniu wybranej działki decyduje zazwyczaj miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Niestety, wiele gmin w Polsce nie posiada jeszcze takiego planu. Wówczas należy wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. To właśnie ten dokument będzie regulował możliwość zagospodarowania wybranej działki, a jednocześnie wprowadzał wymagania, jakie musi spełniać budynek wzniesiony na tym terenie. A zatem, działka rolna z warunkami zabudowy to taka, która znajduje się na obszarze nie objętym MPZP, a ponadto wydano już dla niej decyzję o warunkach zabudowy.

 

To spore udogodnienie dla rolnika, który chce pozyskać taką działkę z myślą o założeniu gospodarstwa i budowie domu. W przypadku osób niebędących rolnikami sprawa jest jednak nieco bardziej skomplikowana. Takie osoby nie będą miały możliwości wybudowania domu na działce rolnej, dopóki nie zostanie ona odrolniona. A zatem nawet pomimo warunków zabudowy nie ma pewności, czy na takiej działce uda się postawić dom. To jeszcze nie wszystko, osoba niebędąca rolnikiem nie zawsze będzie miała możliwość zakupu takiej działki.

 

W jakich sytuacjach można uzyskać decyzję o warunkach zabudowy?

 

Decyzja o warunkach zabudowy może być wydana dla działki, która spełnia określone wymagania. Działka powinna mieć dostęp do drogi publicznej, a ponadto, przy tej samej drodze publicznej powinna znajdować się przynajmniej jedna działka sąsiednia, która jest już zabudowana w sposób umożliwiający określenie warunków zabudowy. Kolejny warunek to istniejąca lub znajdująca się w fazie projektowania sieć uzbrojenia terenu, która umożliwi realizację planowanej inwestycji. Decyzja o warunkach zabudowy może być wydana, jeśli teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. I tu pojawia się problem.

 

Działka rolna wszak wymagać będzie zmiany przeznaczenia gruntów, co teoretycznie uniemożliwi uzyskanie decyzji. Jednak po dokładnym wczytaniu się w przepisy znajdziemy zapis, który sprawia, że zmiany przeznaczenia nie wymagają grunty IV – VI klasy oraz nieużytki rolne. A zatem, działka rolna z warunkami zabudowy to zazwyczaj działka położona na gorszych jakościowo gruntach rolnych, na których produkcja rolna byłaby mało efektywna. W przypadku gruntów o klasie I – III, aby uzyskać decyzję o warunkach zabudowy, najpierw należy wyłączyć grunty z produkcji rolnej.

 

Jak wygląda proces zmiany przeznaczenia działki rolnej?

 

Właściciel działki rolnej powinien złożyć wniosek o wyłączenie działki z produkcji rolnej. Decyzję w tej sprawie będzie podejmował minister właściwy dla spraw rozwoju wsi. Wyłączenie produkcji rolnej jest konieczne w przypadku gleb pochodzenia mineralnego i organicznego w klasach I-III oraz gleb pochodzenia organicznego w klasach IV-VI. Na cele nierolnicze bez zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi można przeznaczyć użytki rolne klasy I – III, ale muszą one spełniać pewne warunki: co najmniej połowa powierzchni zawiera się w obszarze zwartej zabudowy, położone są w odległości nie większej niż 50 m od granicy najbliższej działki budowlanej, położone są w odległości nie większej niż 50 m od drogi publicznej, a ich powierzchnia nie przekracza 0,5 ha.

 

Wyłączenie z produkcji rolnej wymaga jednorazowej opłaty oraz płacenia corocznej opłaty w wysokości 10% opłaty jednorazowej. Na szczęście opłaty tej można uniknąć, o ile wyłączenie z produkcji rolnej następuje w celu umożliwienia budynku do celów mieszkalnych.

 

Kto może zakupić działkę rolną z warunkami zabudowy?

 

Działka rolna z warunkami zabudowy nie zawsze może być kupiona przez osobę, która nie jest rolnikiem. Bez żadnych ograniczeń można zakupić działkę o powierzchni nieprzekraczającej 0,3 ha lub kilka takich działek sąsiadujących ze sobą. Wówczas sporządzana jest umowa sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego. W przypadku działek rolnych o powierzchni 0,3 – 0,99 ha najpierw spisywana jest umowa warunkowej sprzedaży. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zostanie powiadomiony o sporządzeniu takiej umowy i zyska możliwość pierwokupu. Dopiero w sytuacji, gdy KOWR nie skorzysta z przynależącego mu prawa, nastąpi sporządzenie finalnego aktu notarialnego. W przypadku działek rolnych o powierzchni powyżej 1 ha, osoba niebędąca rolnikiem praktycznie nie będzie miała możliwości pozyskania takiej nieruchomości.

 

Czy działka rolna z warunkami zabudowy to dobra inwestycja?

 

Działki rolne cieszą się sporym zainteresowaniem ze strony inwestorów, którzy chcą taniej pozyskać działkę pod budowę domu. Działka rolna z warunkami zabudowy teoretycznie daje większe szanse na pomyślne zrealizowanie inwestycji. Fakt, że taka decyzja została wydana oznacza, że działka spełnia niezbędne wymagania ku temu, aby można ją było zabudować. Jednak osoba niebędąca rolnikiem wciąż musi odrolnić taką działkę, czyli wystąpić z wnioskiem o wyłączenie działki z produkcji rolnej. Szanse powodzenia tego przedsięwzięcia zależą od wielu czynników, w tym usytuowania działki, jej powierzchni, klasy gruntu. Jedno jest jednak pewne, działka z warunkami zabudowy otwiera drogę do budowy domu, podczas gdy działka rolna, dla której nie można uzyskać decyzji o warunkach zabudowy praktycznie uniemożliwia taką inwestycję.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.