Akademia Budowlana

Jak określa się liczbę kondygnacji w domu?

Spis treści:

Inwestor planujący budowę domu musi spełnić szereg wymagań i z pomocą architekta dostosować projekt domu do obowiązujących uwarunkowań lokalnych. Uwarunkowania te mogą wprowadzać pewne ograniczenia, które będą określały to, jaki dom można wybudować na wybranej działce budowlanej. Jednym z parametrów, który mogą regulować uwarunkowania jest liczba kondygnacji. W tym artykule tłumaczymy, jak określa się liczbę kondygnacji w domu.

 

Co to jest kondygnacja?

 

Definicję kondygnacji możemy znaleźć w Rozporządzaniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie. Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu, poprzez kondygnację należy rozumieć nadziemną lub podziemną część budynku, zawartą pomiędzy powierzchnią posadzki na stropie lub najwyżej położonej warstwy podłogowej na gruncie, a powierzchnią posadzki na stropie bądź warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu znajdującą się nad tą częścią budynku. Zgodnie z rozporządzeniem, za kondygnację uważa się także poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz poziomą część budynku stanowiącą przestrzeń na urządzenia techniczne, mającą średnią wysokość w świetle większą niż 2 m.

 

A zatem, do kondygnacji nadziemnych zaliczamy: parter, piętra, poddasze użytkowe, natomiast do kondygnacji podziemnej piwnicę lub suterenę. Prawidłowe określenie liczby kondygnacji w domu jednorodzinnym jest bardzo istotne, ponieważ jest to jeden z parametrów regulowanych przez uwarunkowania lokalne, do których trzeba przystosować projekt budowlany.

 

Liczba kondygnacji a uwarunkowania lokalne

 

Uwarunkowania lokalne określa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, a w przypadku jego braku decyzja o warunkach zabudowy. Dokumenty te zawierają informację na temat tego, ile kondygnacji maksymalnie może posiadać budynek wznoszony na konkretnej działce budowlanej. Oto, jak poszczególne uwarunkowania wpływają na możliwość budowy domu:

 

Jeszcze przed zakupem działki budowlanej inwestor powinien sprawdzić uwarunkowania lokalne, ponieważ może się okazać, że będą one wykluczać dom, jaki inwestor chce wybudować. Nie zwracanie uwagi na takie kwestie często oznacza spore trudności i masę dodatkowych kosztów.

 

Co jest kondygnacją w domu jednorodzinnym?

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury o warunkach technicznych bardzo dokładnie opisuje nam co należy liczyć jako kondygnację w domu jednorodzinnym. W domu możemy wyróżnić kondygnacje podziemne, czyli piwnicę oraz suterenę, jak również kondygnacje nadziemne, do których zaliczają się: parter, piętro, poddasze użytkowe. Dawniej poddasze użytkowe nie było traktowane jako pełna kondygnacja, ponieważ jego powierzchnia była mniejsza, niż powierzchnia piętra. Jednak w obecnych przepisach jest to pełnoprawna kondygnacja. Za kondygnację uważa się także poziomą część budynku stanowiącą przestrzeń na urządzenia techniczne, jeśli średnia wysokość w świetle wynosi więcej niż 2 metry. W domach jednorodzinnych nie stosuje się tego typu powierzchni. W niektórych blokach, w powyższą definicję mogą wpisywać się suszarnie umieszone na ostatniej kondygnacji.

 

W jaki sposób liczymy kondygnacje w domu?

 

Reasumując, dom parterowy bez piwnicy i bez poddasza użytkowego liczy tylko 1 kondygnację. Dom parterowy z piwnicą i poddaszem nieużytkowym, dom parterowy bez piwnicy z poddaszem użytkowym lub dom piętrowy bez piwnicy liczą sobie dwie kondygnacje. Natomiast domy piętrowe i domy z poddaszem użytkowym z piwnicą mają 3 kondygnacje. Poddasze użytkowe w obowiązujących przepisach jest zatem traktowane tak, jak piętro, choć jego powierzchnia użytkowa jest mniejsza ze względu na skosy dachu. Na niektórych działkach dopuszcza się jednak domy dwukondygnacyjne z poddaszem użytkowym, podczas gdy nie dopuszcza się domów piętrowych.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.