Akademia Budowlana

Przydomowa oczyszczalnia ścieków – ekologia i ekonomia w jednym!

Gdy na swojej działce nie mamy możliwości wykonania przyłącza do kanalizacji miejskiej, musimy szukać innych rozwiązań na odprowadzenie ścieków z domu. Jednym z takich rozwiązań jest wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to rozwiązanie nieco droższe od tradycyjnego szamba, ale inwestycja zwraca się w okresie 2-3 lat. Jest to opcja ekologiczna i zdecydowanie tańsza w utrzymaniu niż szambo, a dodatkowo – nie wymaga obsługi.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków – o czym trzeba wiedzieć?

Zbiorniki przydomowej oczyszczalni ścieków powinny być usytuowane:
• minimum 2 metry od granicy działki,
• 5 metrów od okien pomieszczeń użytkowych,
• 15 metrów od studni z woda pitną,
• 30 metrów od miejsca wprowadzenia ścieków oczyszczonych do gruntu.

Na wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5 m3 na dobę (jest to wystarczająca ilość na dom jednorodzinny) nie jest wymagane pozwolenie. Wystarczy zgłoszenie – prace możemy rozpocząć 30 dni po zgłoszeniu (jest to czas, w którym urząd może wnieść jakieś zastrzeżenia).

Aby przystąpić do budowy, warto zrobić dokładny projekt instalacji, w którym zostanie określony sposób oczyszczania ścieków dopasowany do warunków naszej działki oraz wskazany odbiornik oczyszczonych ścieków i odpowiednie elementy oczyszczalni.

Prace montażowe najlepiej wykonywać w okresie wiosenno-jesiennym. Przed wykonaniem projektu należy wykonać badania geologiczne gruntu – od nich zależy dobór modelu oczyszczalni oraz zakres prac instalatorskich.

Rodzaje przydomowych oczyszczalni

Tak jak wspominaliśmy wcześniej, dobór odpowiedniej instalacji zależy od rodzaju gruntu. Jeżeli warunki glebowe i przestrzenne na to pozwalają, najczęściej praktykuje się oczyszczalnie drenażową – jest to najprostszy i najtańszy system. Systemy biologiczne i roślinne są droższe. Stosuje się w trudnych warunkach glebowych bądź na małych działkach.

 Oczyszczalnia drenażowa
To nic innego jak wpuszczenie w ziemię na głębokość 0,6-1,2 metrów rur drenarskich (tam rozwijają się mikroorganizmy niezbędne do prawidłowego działania oczyszczalni). Proces oczyszczania przebiega następująco: wstępne oczyszczanie w zasobniku gnilnym -> studzienka rozdzielcza -> rury drenarskie -> poletek filtracyjny (wielkość poletka dobiera się odpowiednio do ilości użytkowników oraz ilości ścieków)

• Oczyszczalnia z filtrem piaskowym lub żwirowym
To rozwiązanie stosuje się przy słabo przepuszczalnym gruncie lub gdy poziom wód jest zbyt wysoki. Gdy gleba jest słabo przepuszczalna, wtedy usuwa się jej warstwę na głębokość 1,5 metra i zastępuje się ją piaskiem lub żwirem, tworzącym naturalną filtrację. Natomiast gdy mamy wysoki poziom wód gruntowych, należy wykonać przepompownię ścieków i kopiec filtracyjny, oddzielony folią od rodzimego gruntu. W kopcu znajduje się filtr (piaskowy lub żwirowy) oraz dreny. Oczyszczone ścieki trafiają do studni chłonnej, ewentualnie można wykorzystać je do podlewania ogrodu.

 Oczyszczalnia biologiczna
Jest to jedno z droższych rozwiązań, jednak w tym przypadku nie ma ograniczeń pod względem gruntu. Urządzenia mają kompaktową budowę i zajmują zaledwie 8 m2. Istnieją ich dwa rodzaje.

Oczyszczalnia z zasobem czynnym składa się z trzech komór. Pierwsza komora pełni funkcję osadnika wstępnego, w drugiej następuje napowietrzanie, trzecia pełni funkcję osadnika wtórnego. Mikroorganizmy tlenowo rozkładają ścieki na osad i ciecz nasadową (pracują wydajnie pod warunkiem że są dotlenione i wymieszane ze ściekami – urządzenie napowietrzające ma właśnie taką funkcję). Natomiast niedotleniony osad opada na dno i jest przepompowywany do osadnika wtórnego w postaci osadu nadmiernego. Dzięki recyrkulacji częściowo osad zostaje rozłożony, resztę okresowo się usuwa z oczyszczalni, natomiast ciecz nasadową można wykorzystać do prac ogrodowych.

W oczyszczalni ze złożem biologicznym ścieki z osadnika przepływają do zbiornika z napowietrzonym złożem biologicznym stałym, który składa się z np. kształtek PVC, siatek z polietylenu czy kamieni. Na powierzchni złoża rozwija się naturalna błona biologiczna z bakterii, które odżywiają się związkami ze ścieków, w ten sposób je oczyszczając. Gdy ścieki wielokrotnie przepłyną przez złoże i błonę biologiczną, zostają oczyszczone i mogą być odprowadzone do gruntu.

• Oczyszczalnia roślinna
Jest to dość drogie rozwiązanie i wymaga dużej powierzchni działki. Z drugiej strony – dekoruje nam ogród i umożliwia wykorzystanie oczyszczonych ścieków na cele gospodarcze. Wadą jest to, że w zimie przy dłuższej przerwie w dostawie ścieków złoże może zamarznąć. Proces oczyszczania zachodzi w złożach glebowo-korzennych dzięki bakteriom żyjącym w korzeniach roślin. Folia oddziela złoże od macierzystego gruntu.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie dla domu. Proces oczyszczania ścieków jest naturalny i nieszkodliwy dla środowiska. Mimo większych kosztów instalacji, inwestycja szybko się zwraca. Warto pamiętać, że do montażu przydomowej oczyszczalni warto zatrudnić profesjonalną firmę, która udzieli nam na prace gwarancji.
 
.

Kontakt

Jesteśmy do dyspozycji 7 dni w tygodniu, od 7:00 do 21:00.

Chętnie odpowiemy na każde pytanie.
Zachęcamy do kontaktu.

kontakt90@new-house.com.pl
+48 504 125 130
* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*

Tak   Nie
WWyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.