Akademia Budowlana

Projekt budowlany a wykonawczy — różnice

Projekty domów jednorodzinnych są tak różne, jak różni są inwestorzy realizujący marzenia o własnych czterech ścianach. Plany domów tworzone są jednak nie tylko na indywidualne zamówienie. W sieci dostępne są również gotowe projekty domów, które można nabyć niemal natychmiast bez wielomiesięcznego oczekiwania. Dodatkowo cena projektu budowlanego zakupionego w Internecie jest znacznie niższa niż rozwiązań dedykowanych. To sprawia, że odsetek inwestorów decydujących się na tego typu rozwiązanie jest coraz wyższy, szczególnie że np. projekty domów dostępne na naszej stronie internetowej posiadają także aktualny kosztorys, dzięki czemu inwestor już na starcie generuje kolejne oszczędności w zakresie finansów oraz czasu.
 
Co różni projekt budowlany od wykonawczego?

Projekt budowlany od projektu wykonawczego różni przede wszystkim zawartość. Każdy z nich spełnia inną funkcję i jest pomocny na innym etapie powstawania inwestycji. Przy czym projekt budowlany jest niezbędny, a projekt wykonawczy powstaje na wyraźne życzenie inwestora. Różnią je również normy prawne, na podstawie których są tworzone. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się bliżej częściom składowym obu projektów oraz funkcjom, jakie pełnią w przeprowadzanym procesie inwestycyjnym. Zapraszamy do lektury.
 
Projekt budowlany – charakterystyka

Zawartość projektu budowlanego w polskich realiach regulują zasadniczo dwa dokumenty:
• Ustawa o prawie budowlanym z dnia 7 lipca 1994 roku,
• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku (Dz. U.2012, poz. 462).

W praktyce jest to formalny dokument, który uwzględnia wszelkie założenia projektowe planowanej inwestycji budowlanej. Niezwykle ważne jest, aby projekt budowlany był zgodny z założeniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, a jeśli dla danego terenu takowy nie istnieje, to należy zadbać o zgodność projektu z pozyskanymi przez inwestora Warunkami Zabudowy. Projekt budowlany jest nie tylko podstawowym opracowaniem pozwalającym na sprawne przeprowadzenie całego procesu budowy. Jest on również niezbędny w celu uzyskania decyzji administracyjnej w postaci pozwolenia na budowę.

Na projekt budowlany składa się:

1. Projekt zagospodarowania terenu
Opisuje szczegółowo przedmiot inwestycji – istniejący stan zagospodarowania konkretnej działki oraz opis zaprojektowanych zmian. Można w nim znaleźć również informacje o poszczególnych częściach działki i całego terenu oraz ich ewentualnej ochronie. Na projekt zagospodarowania terenu składa się część opisowa oraz rysunkowa. W praktyce jest to szczegółowa mapa lokalizacji zawierająca obrys oraz wymiary planowanego budynku, jak również inne elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości, oraz jego bezpośredniego sąsiedztwa. Część rysunkową nanosi się na mapę zasadniczą wykonaną przez geodetę z uprawnieniami. Możemy w niej znaleźć położenie działki jej orientację, granicę, jak również obrys obiektów budowlanych już istniejących i tych planowanych z oznaczeniem wejść, jak i wjazdów. W części rysunkowej projektu zagospodarowania terenu znajdziemy także ukształtowanie terenu oraz rozmieszczenie zieleni, uzbrojenie terenu w sieci oraz instalacje (cieplne, wodociągowe, gazowe, kanalizacyjne) oraz linie elektryczne i telekomunikacyjne.
 
2. Projekt architektoniczno-budowlany
To drugi z elementów składających się na właściwy projekt budowlany. Musi być wykonany przez specjalistę będącego członkiem Izby Architektów. Składa się także z części opisowej i rysunkowej. Jego zadaniem jest opisanie i dokładne przedstawienie zarysu architektonicznego inwestycji. Tak więc znajdziemy tutaj nie tylko szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne, ale również rozwiązania techniczne i materiałowe. Część opisowa wyjaśnia formę architektoniczną obiektu, jego funkcję, sposób, w jakie z budynku będą mogły korzystać osoby o obniżonej sprawności ruchowej, ale także wykorzystanie zasobów środowiskowych oraz wpływ inwestycji na otaczającą nas przyrodę. W części rysunkowej znajdziemy informacje na temat konstrukcji, elewacji i szczegółowego wyposażenia technicznego poszczególnych instalacji.

Warto w tym miejscu dodać, że projekt architektoniczno-budowlany powinien zawierać również odpowiednią dokumentację, która poświadcza zapewnienie dostępu do mediów przez konkretnych operatorów. Istnieją również sytuacje, kiedy konieczne jest załączenie specyfikacji geologiczno-inżynierskiej działki przeznaczonej pod inwestycję, której dotyczy projekt.
 
 
Projekt wykonawczy – definicja

Na wstępie warto podkreślić, że projekt wykonawczy nie jest wymagany do skutecznego przeprowadzenie inwestycji budowlanej. To inwestor decyduje o jego powstaniu. Nieco inaczej jest w przypadku inwestycji opartych o prawo zamówień publicznych, jednak nie są one przedmiotem niniejszego artykułu.

Projekt wykonawczy to w gruncie rzeczy uszczegółowienie rozwiązań, które wcześniej zawarto w projekcie budowlanym (a dokładniej w jego części architektoniczno-budowlanej) i ostatni etap sporządzania dokumentacji projektowej. Przygotowuje się go, aby określić wszystkie szczegóły planowanej inwestycji oraz zasoby niezbędne do jej realizacji. Stopień dokładności projektu wykonawczego pozwala na sporządzenie przedmiaru robót, dokładnego kosztorysu inwestorskiego oraz przygotowanie szczegółowej oferty przez wykonawcę. To na podstawie projektu wykonawczego wybrana firma budowlana realizuje zarówno prace konstrukcyjne, instalacyjne oraz wykończeniowe.
 
Trzy rodzaje projektów wykonawczych:
1. Projekty wykonawcze dotyczące konstrukcji
Zawierają w opis elementów konstrukcyjnych nieruchomości oraz stosowne obliczenia statyczne.
2. Projekty wykonawcze dotyczące architektury
Zawierają rzuty kondygnacji, szczegóły dotyczące stolarki, więźby dachowej oraz elewacji.
3. Branżowe projekty wykonawcze
Dotyczą rozwiązań sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych itp.
 
Dlaczego warto mieć projekt wykonawczy?

Projekt wykonawczy to dokument, który jest pomocny w przypadku przedsięwzięć budowlanych o różnej wielkości. Z jego pomocy korzysta zarówno inwestor, jak i wykonawca inwestycji. Na podstawie dokumentacji wykonawczej tworzony jest kosztorys inwestorski, który daje nam realny obraz środków, jakie są niezbędne na realizację konkretnego przedsięwzięcia budowlanego.

Niewątpliwą zaletą tego dokumentu są precyzyjne informacje w nim zawarte. Dotyczą one np. rodzaju i ilości materiałów, które zostaną wykorzystane podczas budowy, dzięki czemu firma zajmująca się prowadzeniem szczegółowych prac budowlanych wie jak przeprowadzić poszczególne etapy działań i jakich materiałów oraz zasobów użyć. To znacznie podnosi bezpieczeństwo całej inwestycji i w znaczący sposób zmniejsza ryzyko wystąpienia ewentualnych błędów. Z punktu widzenia inwestora projekt wykonawczy stanowi doskonałą podstawę do rozliczenia z wykonawcą oraz odbioru robót.
 
Podsumowanie

Powyższe rozważania jasno wskazują nam, że projekt budowlany stanowi niezbędne minimum, aby w ogóle myśleć o pozyskaniu pozwolenia na budowę oraz jej praktycznym rozpoczęciu. Jednakże jeśli zależy nam na przejrzystości współpracy z partnerem wykonującym prace na placu budowy, to warto również rozważyć przygotowanie projektu wykonawczego. Szczególnie że dzięki niemu zyskujemy także dokładny obraz inwestycji od strony kosztów. Projekt wykonawczy to doskonałe rozwiązanie dla wszystkich inwestorów, którzy cenią sobie skrupulatne planowanie krok po kroku.

Interesują Cię gotowe projekty domów? Chcesz dowiedzieć się, ile kosztuje projekt domu? Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz w naszej wyszukiwarce domów.
 

 
.

Kontakt

Jesteśmy do dyspozycji 7 dni w tygodniu, od 7:00 do 21:00.

Chętnie odpowiemy na każde pytanie.
Zachęcamy do kontaktu.

kontakt90@new-house.com.pl
+48 504 125 130
* - pole wymagane
contact_form_checkbox_unchecked Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.