Akademia Budowlana

Jaką rolę w procesie budowy pełni kierownik budowy?

Kierownik budowy to osoba zarządzająca i kontrolująca prace budowlane toczące się w ramach prowadzonej inwestycji. Do jego obowiązków należy m.in. organizowanie prac w sposób zgodny z prawem oraz wypełnianie dziennika budowy. Jakie jeszcze funkcje pełni kierownik budowy i jakie ma obowiązki?


Na początek należy uświadomić sobie, że obecność kierownika budowy na terenie inwestycji nie jest fanaberią czy niepotrzebnym wydatkiem, ale obowiązkiem określonym w przepisach prawa, a konkretniej – w art. 42 ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. W dokumencie tym dokładnie określono, kim jest kierownik budowy i jakie funkcje sprawuje.


I tak zgodnie z zapisami ustawy, to inwestor jest zobowiązany zapewnić objęcie kierownictwa budowy (rozbiórki) lub określonych robót budowlanych oraz nadzór nad robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. To kierownik budowy staje się więc osobą odpowiedzialną zarówno za przebieg prac budowlanych (ich zgodność ze sztuką budowlaną i projektem), ich zgodność z obowiązującymi w danej chwili przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa.


Jakie są obowiązki kierownika budowy?


Do najważniejszych obowiązków kierownika budowy należy:
• przejęcie od inwestora terenu budowy na podstawie odpowiedniego protokołu,
• odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy,
• rzetelne, systematyczne i zgodne ze stanem faktycznym prowadzenie dokumentacji, w tym dziennika budowy,
• zadbanie o geodezyjne wytyczenie budynku,
• organizacja budowy,
• kierowanie budową w sposób zgodny z projektem, pozwoleniem na budowę oraz obowiązującym prawem,
• dbałość o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na budowie,
• wstrzymanie robót budowlanych jeśli stwierdzona zostanie możliwość powstania zagrożenia oraz zawiadomienie o tym odpowiedniego organu,
• poinformowanie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem,
• informowanie inwestora o postępie prac oraz zgłaszanie potrzeby sprawdzenia oraz odbioru wykonanych prac,
• zapewnienia przeprowadzenia wymaganych prób instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych,
• przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,
• zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru wpisem do dziennika budowy,
• przekazanie inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami o doprowadzeniu do porządku terenu budowy oraz całej infrastruktury wykorzystywanej w jej trakcie.


Kierownik budowy ponosi odpowiedzialność prawną


Kierownikiem budowy może zostać jedynie osoba z odpowiednimi uprawnieniami, które zostały szczegółowo opisane w ustawie Prawo budowlane. Wymagane jest m.in. konkretne wykształcenie, odbycie praktyk zawodowych oraz uzyskanie szeregów dokumentów. Nie dzieje się to bez przyczyny – kierownik budowy pełni niezwykle ważne funkcje, a za swoje działanie ponosi odpowiedzialność zarówno zawodową, jak i prawną.


Uchybienie jakimkolwiek obowiązkom zapisanym w Prawie budowalnym może dla kierownika budowy skończyć się np. odebraniem uprawnień do wykonywania zawodu oraz procesem karnym. Jeżeli działania kierownika lub jakiekolwiek jego zaniedbania wyrządzą szkodę inwestorowi lub wykonawcom, może on ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. Jeżeli natomiast swoje obowiązki kierownik budowy wykonywał np. na podstawie umowy o pracę i je zaniedbał, w grę wchodzi odpowiedzialność pracownicza.


W naszej firmie New-House w chwili podpisania umowy zapewniamy nadzór nad inwestycją ze strony doświadczonego kierownika budowy ze wszystkimi uprawnieniami. Dzięki temu inwestor ma pewność, że budowa przebiega zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa, a cała dokumentacja budowlana prowadzona jest rzetelnie i systematycznie. Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie? Zapraszamy do kontaktu -> https://new-house.com.pl/kontakt.

.

Kontakt

Jesteśmy do dyspozycji 7 dni w tygodniu, od 7:00 do 21:00.

Chętnie odpowiemy na każde pytanie.
Zachęcamy do kontaktu.

kontakt90@new-house.com.pl
+48 504 125 130
* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*

Tak   Nie
WWyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.