Akademia Budowlana

Obowiązki geodety na budowie

Spis treści:

Geodeta na budowie to bardzo ważna postać biorąca udział w pracach projektowych, przygotowaniach do budowy domu, jak również w trakcie niektórych prac budowlanych. Jego wizyta jest niezbędna także po zakończeniu budowy domu. Warto zatem posiadać wiedzę na temat tego, kim jest geodeta, jakie są jego obowiązki na placu budowy, a także, ile kosztują jego usługi. W niniejszym artykule powiemy kilka słów o zakresie obowiązków geodety.

 

Kim właściwie jest geodeta?

 

Geodeta to zawód regulowany przez prawo geodezyjne i kartograficzne. Jest to osoba z odpowiednim wyksztalceniem kierunkowym i stosownymi uprawnieniami budowlanymi. Geodeta odpowiada za kierowanie pracami geodezyjnymi i pracami kartograficznymi. Może pełnić rolę inspektora i rzeczoznawcy w obrębie tych prac. Na placu budowy zwykle wykonuje różne pomiary, ocenia warunki wodno-gruntowe, a także tyczy budynek. Geodeta stworzy także mapę niezbędną do sporządzenia projektu budowlanego. Inwestor może skorzystać z usług wybranej firmy geodezyjnej, ale warto wspomnieć o tym, że niektóre firmy budowlane mają w swoich kadrach także geodetę.

 

Rola geodety w trakcie prac projektowych

 

Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na zakup gotowego projektu domu i jego adaptację, czy też projekt indywidualny, do zrealizowania prac projektowych niezbędna jest mapa zasadnicza. Na niej wytyczone zostaną granice działki, obrysy budynków, przebieg instalacji oraz przyłączy czy ukształtowanie terenu. Inwestor pozyskuje mapę zasadniczą w starostwie lub urzędzie gminy, a następnie przekazują ją geodecie. Zadaniem geodety jest sprawdzenie faktycznych wymiarów działki i ewentualne wprowadzenie zmian i korekt. Wynikiem pracy geodety będzie mapa do celów projektowych. Prace zrealizowane przez geodetę pozwolą także na zaktualizowanie ogólnodostępnych zasobów kartograficznych. Koszt wykonania mapy do celów projektowych zależy od specyfiki działki, ale zwykle jest to wydatek rzędu 1700 – 2500 zł.

 

Inwestorom zaleca się także przeprowadzenie badań geotechnicznych gruntu, na podstawie których można ocenić warunki wodno-gruntowe. Składają się na nie: jakość gruntu, jego nośność i przepuszczalność, głębokość strefy przemarzania, głębokość wód gruntowych. Na podstawie sporządzonej ekspertyzy można lepiej przygotować się do budowy domu i wybrać odpowiedni rodzaj fundamentów z uwzględnieniem hydroizolacji. W ten sposób szuka się także lokalizacji pod studnię głębinową. Badania geotechniczne może przeprowadzić geolog, geodeta z odpowiednimi uprawnieniami, ale również geotechnik. Za badania geotechniczne związane z wykonaniem 4-5 odwiertów zapłacimy ok. 1500 zł.

 

Zadania geodety podczas budowy domu

 

Geodeta będzie obecny podczas pierwszych prac związanych z budową domu. Zadaniem tego fachowca jest wytyczenie osi budynku, fundamentów i ścian zewnętrznych oraz wskazanie głównych punktów orientacyjnych. Wytyczony zostanie także punkt zero, który będzie odnosił się do poziomu podłóg w budynku. Punkty są wyznaczane w odniesieniu do wcześniej naniesionych punktów granicznych znajdujących się w narożnikach działki. Koszty związane z tyczeniem budynku oraz wskazaniem znaków geodezyjnych to wydatek rzędu 1500 – 2000 zł.

 

Funkcje geodety po zakończeniu budowy domu

 

Po zakończeniu prac budowlanych czekają nas jeszcze formalności związane z zakończeniem budowy. Jedną z takich formalności jest inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. Dokument sporządzony w trakcie tej wizyty geodety jest częścią operatu kolaudacyjnego. W trakcie inwentaryzacji powykonawczej geodeta wykonuje pomiary istniejących obiektów oraz przeprowadza kontrolę przyłączy. Jego opinia pozwala stwierdzić, czy prace budowlane zostały zrealizowane zgodne z projektem budowlanym i czy dom stoi dokładnie w tym miejscu, w którym stać powinien. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza realizowana po zakończeniu budowy to wydatek rzędu ok. 1000 zł (do czterech punktów).

 

Obowiązki geodety na budowie – podsumowanie

 

Geodeta to jedna z osób niezastąpionych na placu budowy. Z jego usług korzystać będziemy przed rozpoczęciem budowy, w trakcie, a także po jej zakończeniu. W artykule poświęconemu geodezji przy budowie domu możesz dowiedzieć się więcej o szczegółowym zakresie obowiązków, a także o różnych zadaniach, jakie wykonuje ten fachowiec. Warto także dodać, że jest to jedna z osób uwzględnionych w ustawie Prawo Budowlane w kontekście uprawnień do dokonywania wpisów w dzienniku budowy. Firmy budowlane świadczące kompleksową budowę domu w systemie zleconym często zatrudniają geodetę, co pozwala odciążyć inwestora od dodatkowych obowiązków.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.