Przyłącze wodne

Oferta

Przyłącze wodne

Podłączenie wody na działce budowlanej jest niezbędne, jeśli planujemy wybudować na niej dom jednorodzinny. Należy jednak mieć świadomość, że zanim doprowadzimy wodę na posiadany teren, musimy się liczyć z szeregiem czasochłonnych formalności. Inwestorzy decydujący się na kompleksową budowę domu z New-House mogą liczyć na fachowe wsparcie na każdym etapie prowadzonego przedsięwzięcia budowlanego. Co oznacza również naszą pomoc podczas załatwiania spraw urzędowych związanych z doprowadzeniem wody oraz budową przyłącza wodnego na posiadanym terenie.

Przyłącza wodociągowe od strony prawnej

Definicję przyłącza wodociągowego określa ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, stanowi ona, że przyłącze wodne to: odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym.

Wspomniana wyżej ustawa określa również procedurę związaną z podłączeniem wody oraz zakres dokumentacji niezbędnej do uzyskania warunków technicznych, czyli określenia miejsca, w którym można dokonać podłączenia wody do działki budowlanej. Kompletny wniosek o wydanie warunków technicznych należy złożyć we właściwym zakładzie wodociągowym.

Wniosek ten powinien zawierać:

 • dane właściciela działki, 

 • wskazaną lokalizację z numerem ewidencyjnym działki, 

 • informację o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania nieruchomości, 

 • określenie szacowanej ilości zapotrzebowania na wodę,

 • plan zabudowy lub szkic sytuacyjny (w którym określone są granice działki i budynku).


 

Po złożeniu wniosku urząd ma 21 dni na wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej. W tym czasie zakład wodociągowy musi na podstawie lokalizacji nowego przyłącza określić ewentualną rozbudowę sieci wodociągowej. Uzyskane warunki są ważne dwa lata od wydania, co oznacza, że w tym czasie musimy doprowadzić wodę do działki.

Wykonanie projektu przyłącza wodnego

Uzyskane od urzędu warunki techniczne należy zabrać do fachowca z uprawnieniami do projektowania instalacji sanitarnych. Jeśli współpracujemy z firmą budowlaną taką jak New-House zajmie się tym projektant współpracujący na co dzień z tym podmiotem. Jeśli jednak budową domu od A do Z zajmuje się inwestor, to najrozsądniej jest wybrać projektanta współpracującego z konkretnym zakładem wodociągowym, gdyż będzie on dokładnie znał wymagania, co znacząco przyspieszy proces w Zespole Uzgadniania Dokumentacji. Oczywiście można zatrudnić również specjalistę niezależnego.

Podczas projektowania instalacji wodnej najważniejsze jest, aby specjalista zweryfikował położenie działki na miejscu. Powinien on wyznaczyć trasę, jaką pobiegną rury oraz sprawdzić, czy przyłącze nie przebiega przez sąsiadującą działkę – jeśli tak się stanie, to należy uzyskać zgodę na budowę od właściciela takiej parceli.

Złożenie wniosku o wydanie oświadczenia o warunkach przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej

Gdy inwestor ma już gotowy projekt instalacji wodnej może złożyć we właściwym zakładzie wodno-kanalizacyjnym wniosek o wydanie oświadczenia o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowej. Jeśli jego weryfikacja przebiegnie pomyślnie, urząd wyda pozwolenie na budowę przyłącza wodociągowego.

Budowa przyłącza wodnego

Zanim rozpoczniemy budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na posiadanej działce budowlanej musimy zgłosić ten fakt do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji działającym w mieście, w którym planujemy przeprowadzenie tych prac. Budowę przyłącza można zlecić zarówno specjalistom z zakładu wodociągowego, jak i również firmie zewnętrznej. W przypadku domów jednorodzinnych wykonywanych przez New-House wykonaniem przyłącza wodociągowego zajmują się nasi doświadczeni specjaliści. Przed rozpoczęciem prac i po ich zakończeniu zgodność przyłącza z projektem, powinien sprawdzić uprawniony do tego geodeta.

Końcowy odbiór przyłącza wodnego

Niezbędny odbiór końcowy powinien zostać przeprowadzony jeszcze zanim zasypiemy sieć rurociągową. Jest to obowiązek wynikający z przepisów prawa budowlanego obowiązujących w naszym kraju. Zgodnie z nimi po wykonaniu przyłącza wodnego muszą zostać wykonane geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu. Po zakończeniu prac budowlanych należy zawiadomić przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne, które skieruje na miejsce swojego przedstawiciela celem dokonania próby przyłącza, czyli w praktyce sprawdzenia jego zgodności z projektem oraz szczelności. Na podstawie tej kontroli wydawany jest protokół odbioru przyłącza oraz uruchamiany jest wodomierz.

Podpisanie umowy o zaopatrywaniu nieruchomości w wodę

Gdy wszystkie prace związane z budową i odbiorem przyłącza wodociągowego są już szczęśliwie zakończone, następuje podpisanie umowy o zaopatrywaniu nieruchomości w wodę. Od tej chwili inwestor staje się pełnoprawnym właścicielem aktywnego przyłącza (do wodomierza). Natomiast przyłącze znajdujące się za wodomierzem staje się własnością zakładu wodociągowego i od tej pory to on staje się odpowiedzialny za jego bieżącą sprawność.

Koszt wykonania przyłącza wodnego

Opłaty związane z podłączeniem wody do działki budowlanej nie należą do najniższych. Zasadniczo można je podzielić na opłaty urzędowe i wykonawcze.

Prezentują się one następująco:

 • uzyskanie warunków technicznych – koszt od 120 do 200 złotych,

 • wykonanie projektu przyłącza wodociągowego – 1000 do 1500 złotych,

 • prace wykonawcze wraz z niezbędnymi materiałami – 1500 do 3000 złotych,

 • opłata geodezyjna – 1000 do 1500 złotych,  

 • montaż wodomierza – 100 do 200 złotych,

 • opłata za podłączenie przyłącza do sieci wodno-kanalizacyjnej – do 2000 złotych. 

Częściowy zwrot kosztów za wykonanie przyłącza wodociągowego

W obliczu wysokich kosztów wykonania przyłącza wodnego niezwykle istotną staje się informacja, że inwestor może starać się o częściowy zwrot kosztów związanych z jego budową. Ten proces dokładnie reguluje wspomniana już na początku niniejszego tekstu ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Stanowi ona, co następuje:

Art. 31.1. Osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazywać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, na warunkach uzgodnionych w umowie.

2. Przekazywane urządzenia, o których mowa w ust 1, powinny odpowiadać warunkom technicznym określonym w odrębnych przepisach.

3. Należność za przekazane urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne może być rozłożona na raty lub uwzględniona w rozliczeniach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Należy jednak pamiętać, że starania o zwrot kosztów budowy przyłącza wodociągowego najlepiej zgłosić we właściwym urzędzie jeszcze przed rozpoczęciem prac. Wtedy bowiem jest szansa na uzyskanie znacznego – bo dochodzącego nawet do 60% - zwrotu kosztów inwestycji. Specjaliści z New-House wspierają naszych klientów również w trakcie starania się o tego rodzaju zwrot.

Kontakt

Jesteśmy do dyspozycji 7 dni w tygodniu, od 7:00 do 21:00.

Chętnie odpowiemy na każde pytanie.
Zachęcamy do kontaktu.

kontakt20@new-house.com.pl

+48 504 125 130

r_skulimowski_contact_section_new