Przyłącze kanalizacyjne

Oferta

Przyłącze kanalizacyjne

Podłączenie nieruchomości do lokalnej sieci kanalizacyjnej reguluje ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Co do zasady sprawa wygląda tak, że urządzenia kanalizacyjne w postaci sieci kanalizacyjnej, przepompowni czy oczyszczalni ścieków są własnością przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego działającego na określonym terenie. A co za tym idzie, jest ono zobowiązane do ich budowy, bieżącego utrzymania oraz wykonywania niezbędnych prac konserwacyjnych. Natomiast właściciel, który chce doprowadzić kanalizację do swojej nieruchomości, zobowiązany jest do zbudowania tak zwanego przyłącza. Przyłącze liczy się od pierwszej studzienki od strony domu do zbiornika zlokalizowanego w ulicy. Jeśli natomiast nie ma możliwości wykonania studzienki, przyłącze liczone jest od granicy posesji.

Budowa przyłącza kanalizacyjnego krok po kroku

Poniżej przedstawiamy kolejne kroki konieczne do tego, aby zbudować przyłącze kanalizacyjne do nieruchomości. Warto jednak w tym miejscu zaznaczyć, że inwestorzy, którzy zdecydują się na kompleksową budowę domu z New-House mogą liczyć na pełne wsparcie na każdym etapie przedsięwzięcia budowlanego. W praktyce oznacza to także pomoc w formalnościach poprzedzających wykonanie przyłącza kanalizacji oraz fizycznych pracach związanych z jego budową na posiadanej parceli.

Inwestorzy budujący dom metodą gospodarczą muszą liczyć się z tym, że na każdy z niżej wymienionych kroków będą musieli poświęcić swój czas.

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do kanalizacji

Zanim wykonamy przyłącze na naszej działce, konieczna jest wizyta w biurze obsługi klienta lokalnego przedsiębiorstwa wodociągowego, w którym musimy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do kanalizacji.

Koszt tej operacji to najczęściej kilkadziesiąt złotych.

Wniosek powinien zawierać między innymi:

 • dane personalne wnioskującego,

 • tytuł prawny do nieruchomości,

 • ilość ścieków, jaka będzie odprowadzana – nie martw się, jeśli nie masz pojęcia jak to wyliczyć, pracownicy przedsiębiorstwa wodociągowego Ci w tym pomogą.

Mapka geodezyjna

Gdy mamy już warunki techniczne powinniśmy znaleźć geodetę, który przygotuje dla nas mapę do celów projektowych. Geodeta powinien także uzgodnić z właścicielami przebieg podziemnych instalacji biegnących przez teren posiadanej przez nich parceli. To szczególnie ważne w kontekście ewentualnych uszkodzeń podczas prowadzonych prac budowlanych. Niezwykle istotne jest, aby geodeta fizycznie odwiedził działkę, ponieważ daje to możliwość ustalenia, czy od ostatniej inwentaryzacji nie powstało pod ziemią nic, czego nie uwzględniono w dokumentacji.

Koszt wykonania mapy do celów geodezyjnych to kilkaset złotych.

Projekt przyłącza kanalizacyjnego

Kolejnym krokiem na drodze do własnego przyłącza kanalizacyjnego jest znalezienie specjalisty z uprawnieniami, który wykona dla nas projekt przyłącza. Co więcej, jeśli przewód kanalizacyjny będzie biegł pod ulicą, należy przygotować projekt reorganizacji ruchu, czyli oznakowania zwężenia jezdni, ograniczeń itp. Wybrany projektant musi także dokonać konsultacji w Zespole Uzgadniania Dokumentacji oraz w zakładzie wodociągowym.

Koszt przygotowania projektu przyłącza to około tysiąca złotych.

Koszt dokonania uzgodnienia to kilkadziesiąt złotych.

Samodzielne wykonanie przyłącza kanalizacyjnego

W przypadku gdy budowa przyłącza kanalizacyjnego ingeruje w jezdnię, konieczne jest odpowiednie zabezpieczenie miejsca wykopu. Jeśli chodzi o drogę główną, sprawę należy skonsultować z miejscowym zarządem dróg, w przypadku uliczek bocznych wystarczy wykonanie standardowego zabezpieczenia.

Kolejność wykonywania prac podczas samodzielnej budowy przyłącza wodociągowego:

 • Wykonać wykop i zabezpieczyć go.

 • Zaszalować wykop, jeśli ma poniżej metra, aby zminimalizować ryzyko osunięcia się ziemi.

 • Wykopać studzienkę.

 • Zamontować przewód kanalizacyjny.

 • Przed zasypaniem wykopu wezwać inspektora technicznego na oględziny i spisanie stanu wodomierza. Najczęściej pojawia się on w 24 godziny od zgłoszenia. Kontakt do niego znajdziemy w otrzymanych wcześniej warunkach technicznych. Szybkie pojawienie się inspektora technicznego w miejscu wykopu ma szczególnie duże znaczenie w sytuacji, gdy inwestor ingeruje w pas drogowy, a co za tym idzie, płaci za każdy dzień zwłoki.

 • W trakcie dokonywania odbioru technicznego przedsiębiorstwo wodociągowe dokonuje włączenia przyłącza do kanału lub studzienki.

 • Przed zasypaniem wykopu należy wezwać również geodetę, który wcześniej wykonał dla nas mapę do celów projektowych, aby zinwentaryzował i naniósł nowe przyłącze na plan.

 • Po oględzinach, podłączeniu i inwentaryzacji można zakopać wykop.

Budowę przyłącza kanalizacyjnego należy dodatkowo udokumentować w Zasobach Geodezji Państwowej i jest to płatne. W ciągu kilku dni od wykonania przyłącza wodociągowego inwestor podpisuje formalną umowę na odbiór ścieków lub aneks do umowy na dostawę wody obejmujący odprowadzanie ścieków. Od tej chwili zobowiązany jest do regularnego dokonywania opłat za usługę odbioru ścieków.

Zlecenie wykonania przyłącza kanalizacyjnego

Jeśli inwestor nie chce samodzielnie zajmować się wykonaniem przyłącza wodociągowego, może zlecić je albo firmie, z którą współpracuje w zakresie kompleksowej budowy domów np. New-House albo lokalnemu przedsiębiorstwu wodno-kanalizacyjnemu. Jeśli zdecyduje się skorzystać z drugiej opcji, przed przystąpieniem do prac otrzyma szczegółową kalkulację kosztów i dopiero po jej zaakceptowaniu oraz możliwych negocjacjach przedsiębiorstwo wod.-kan. przystępuje do budowy przyłącza kanalizacyjnego. Kolejny kontakt z przedstawicielem tej firmy następuje na etapie podpisania umowy na odbiór ścieków.

Usługa ta nie należy do najtańszych, należy więc przekalkulować sobie czy zależy nam na komforcie i zaoszczędzonym w ten sposób czasie, czy na oszczędnościach? Wykonanie przyłącza nie ma stałej ceny, ponieważ docelowy koszt zależny jest od wielu zmiennych tj. długość przyłącza, czas jego wykonania czy miejscowe warunki środowiskowe. Należy mieć jednak świadomość, że w przypadku bocznych uliczek, na których nie ma asfaltu, koszt wyniesie kilka tysięcy złotych, natomiast w przypadku dużych ulic, z których trzeba zdejmować asfalt koszt może wzrosnąć do nawet kilkunastu tysięcy złotych za przyłącze kanalizacyjne.

Jeśli nie przyłącze kanalizacyjne to co?

W trakcie prowadzonej przez nas działalności w zakresie budownictwa jednorodzinnego nierzadko spotykaliśmy się z sytuacją, w której niemożliwe było podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Najczęściej jest to nieuzasadnione ekonomicznie, ponieważ odległość od sieci jest tak duża, że koszt byłby niewspółmierny do osiągniętych w ten sposób korzyści.

W takiej sytuacji inwestor ma do wyboru jedno z dwóch rozwiązań:

 • budowa szamba, czyli zbiornika do gromadzenia nieczystości, który musi być niezwykle szczelny, aby zapobiec przedostawaniu się ścieków bezpośrednio do gruntu,

 • budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, która ma za zadanie oczyścić nieczystości do parametrów określonych dla konkretnego terenu, przepisy jasno określają gradację ścieków, co do zasady im większe miasto, tym większa musi być efektywność przydomowej oczyszczalni ścieków.

Przyłącze kanalizacyjne jest bez wątpienia rozwiązaniem najbardziej wygodnym, ponieważ wytworzone nieczystości płynne są natychmiast usuwane i dzieje się to w sposób szczelny i bezpieczny dla środowiska naturalnego.

Kontakt

Jesteśmy do dyspozycji 7 dni w tygodniu, od 7:00 do 21:00.

Chętnie odpowiemy na każde pytanie.
Zachęcamy do kontaktu.

kontakt58@new-house.com.pl

+48 504 125 130

r_skulimowski_contact_section_new