Analiza działki przez architekta

Oferta

Analiza działki przez architekta

Poszukiwanie miejsca pod budowę wymarzonego domu to proces żmudny i obarczony wieloma niebezpieczeństwami wynikającymi najczęściej z nieświadomości inwestorów oraz braku wiedzy fachowej. Dodatkowo inwestorzy, rozpoczynając realizację przedsięwzięcia budowlanego, najczęściej mają w głowie jakiś zarys budynku, jego gabarytów oraz pożądanych funkcjonalności. Nie brakuje również osób, które poszukują działki budowlanej, na której postawią dom w oparciu o konkretny projekt gotowy. W takiej sytuacji jeszcze przed zakupem warto zlecić analizę działki bez architekta. Drugą sytuacją, w której niezbędna będzie pomoc tego specjalisty, jest adaptacja gotowego projektu budowlanego do wymagań posiadanej parceli. W niniejszym tekście przyjrzymy się obu sytuacjom.

Inwestorzy, którzy kompleksową budowę domu zlecają firmie New-House mogą liczyć na profesjonalne wsparcie na każdym z etapów realizacji tego przedsięwzięcia. Co w praktyce oznacza również pomoc w analizie działki przed jej zakupem, jak i adaptację projektu budowlanego. Naszą propozycję kierujemy do inwestorów, którzy chcą, aby budowa domu nie zajmowała ich cennego czasu, a jednocześnie przebiegała sprawnie. W tym celu bierzemy na siebie wszystkie sprawy formalne oraz roboty budowlane. Jeśli taka nowoczesna budowa Cię interesuje, zachęcamy do kontaktu.

Analiza chłonności działki budowlanej przez architekta przed zakupem parceli

Analiza chłonności działki budowlanej ma na celu weryfikację czy dany teren odpowiada zamierzeniom inwestycyjnym inwestora albo mówiąc nieco prościej, czy na wybranej parceli możliwa będzie budowa nieruchomości jednorodzinnej o określonych parametrach funkcjonalnych i finansowych. Analiza ta zawiera również ocenę potencjału danej inwestycji, co pozwala inwestorowi dostrzec jej mocne strony i szanse, ale także ewentualne zagrożenia i ryzyka oraz zasoby niezbędne do skutecznej realizacji budowy domu jednorodzinnego.

Warto również dodać, że szczegółowa wiedza na temat gruntu przed jego fizycznym zakupem daje realne narzędzia do negocjacji. Może się bowiem okazać, że z pozoru doskonała działka wcale taka nie jest, jeśli przeanalizujemy możliwe parametry jej zabudowy, a co za tym idzie, możemy chcieć zapłacić za nią po prostu mniej. Z drugiej zaś strony analiza chłonności gruntu wykonana przez właściciela parceli jeszcze przed jej wystawieniem na sprzedaż daje możliwość zbycia działki za wyższą cenę. Znajdą się bowiem inwestorzy, dla których sporym ułatwieniem już na starcie będzie to, że nabywają grunt z pełną informacją dotyczącą możliwości inwestycyjnych.

Czego potrzebuje architekt, by wykonać analizę chłonności działki budowlanej?

Aby analiza chłonności działki budowlanej dostarczyła inwestorowi jak największej ilości wniosków dotyczących uwarunkowań parceli, konieczne jest zgromadzenie wielu materiałów źródłowych. Pełna dokumentacja działki pozwoli architektowi na sporządzanie pełnej informacji dotyczącej terenu pod budowę, który zamierzamy kupić. Klienci, którzy budowę domu zlecają New-House mogą liczyć na kompleksowe wsparcie w zakresie uzyskania niezbędnej na tym etapie dokumentacji. Dzięki temu cały proces przebiega znacznie szybciej, sprawniej i oszczędza cenny czas inwestora.

Jakie dokumenty warto skompletować do przeprowadzenia analizy chłonności działki budowlanej?

 • Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,

 • Warunki Zabudowy – jeśli działka nie jest objęta MPZP,

 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania,

 • Wypis i Wyrys z rejestru gruntów,

 • Mapę zasadniczą,

 • Opinię geotechniczną,

 • Wstępne warunki przyłączeniowe mediów,

 • Domiary geodezyjne sąsiadujących zabudowań.

Uwaga: cztery pierwsze dokumenty z powyższej listy pozwalają wykonać analizę chłonności działki budowlanej przeznaczonej pod budowę jednorodzinną lub niewielkie obiekty usługowe. Większe inwestycje będą wymagały uzyskania pozostałej dokumentacji z listy.
Jakie zagadnienia bada architekt, wykonując analizę chłonności działki budowlanej?


 

 1. Przeznaczenie terenu

Jeśli działka, której dotyczy przeprowadzana analiza, objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, to można dość szybko zweryfikować jej przeznaczenie. Sytuacja komplikuje się nieco, gdy konieczne jest wystąpienie o warunki zabudowy dla danego terenu. Te wydawane są indywidualne dla każdej lokalizacji i są wypadkową Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz cech, jakie posiada sąsiadująca z działką zabudowa.

 1. Analiza szczegółowych zapisów i ustaleń z dokumentów planistycznych dotyczących linii zabudowy, powierzchni biologicznie czynnych, jak również wysokości i intensywności zabudowy.

Taka analiza pozwala na wstępne określenie gabarytów planowanej nieruchomości oraz jej powierzchni użytkowej.

 1. Wstępne badanie przesłaniania i nasłonecznienia

Wykonywane najczęściej w warunkach intensywnej zabudowy miejskiej. Dotyczy dostępu światła dziennego do konkretnych pomieszczeń znajdujących się w planowanym domu.

 1. Badanie warunków gruntowych panujących na działce

Analiza warunków gruntowych wskazuje nam możliwości dotyczące sposobu posadowienia nieruchomości oraz kosztów, jakie będą związane z wykorzystaniem odpowiedniej technologii. Może się bowiem okazać, że poziom wód gruntowych lub skład gruntu wielokrotnie podniesie koszt budowy domu jednorodzinnego. Warto mieć tego świadomość już na starcie, aby przygotować się na wyższe wydatki lub zrezygnować z zakupu konkretnej parceli.

 1. Weryfikacja elementów infrastruktury

Na tym etapie architekt określa kategorię drogi, z której inwestor planuje zjazd na swoją posesję, jak również jego fizyczną lokalizację i możliwości jej wykonania. Analizuje również przebieg mediów i na tej podstawie przewiduje koszty budowy konkretnych przyłączy.

 1. Parametr miejsc parkingowych

Parametr ten dotyczy głównie budownictwa wielorodzinnego, jednakże generalnie wchodzi w zakres analizy chłonności działki budowlanej, więc należało o nim wspomnieć w niniejszym zestawieniu. Swoją drogą w budownictwie wielorodzinnym jest to często parametr pomijany co docelowo dzieje się ze szkodą dla komfortu mieszkańców takich nieruchomości.

Adaptacja gotowego projektu domu przez architekta adaptującego

Droga do zakupu projektu domu może być dwojaka. Możemy zamówić indywidualny projekt domu wykonany przez wykwalifikowanego architekta. Możemy również zdecydować się na rozwiązanie mniej czasochłonne i tańsze, czyli zakup gotowego projektu domu. Należy jednak mieć świadomość, że decydując się na projekt gotowy, będziemy musieli dopasować go do wymagań posiadanej działki budowlanej, czyli zlecić adaptację projektu przez upoważnionego do tego architekta. Wybrany specjalista musi mieć uprawnienia projektowe oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Architektów lub Inżynierów Budownictwa. Warto również dodać, że po wykonaniu adaptacji odpowiedzialność za projekt przechodzi na architekta adaptującego. Architekci współpracujący z New-House posiadają wszystkie niezbędne kwalifikacje do wykonywania adaptacji projektów gotowych dla współpracujących z nami inwestorów indywidualnych.

Gotowe projekty domów są przygotowywane dla konkretnych warunków, które w praktyce zawsze będą się różnić od tych panujących na danej parceli. Osobną kwestią są jeszcze wymagania dotyczące domu znajdujące się w dokumentach prawa miejscowego, do których dom również trzeba dopasować. Ze swojej strony do prac związanych z adaptacją projektu warto, jest zatrudnić miejscowego architekta. Dlaczego? Ponieważ taki fachowiec nie tylko najlepiej zna okolicę, ale również zwyczaje obowiązujące w lokalnym urzędzie, dzięki czemu cała procedura może przebiec sprawniej i bez zbędnych opóźnień.

Co należy do obowiązków projektanta adaptującego?

 • wrysowanie gotowego projektu w działkę, czyli w praktyce dostosowanie go domu do wymagań prawa miejscowego, czyli obowiązującego na danym terenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub uzyskanych Warunków Zabudowy,

 • naniesienie niezbędnych zmian w projekcie gotowym,

 • określenie warunków posadowienia budynku oraz jego kategorię na podstawie obowiązkowych badań geotechnicznych gruntu,

 • przygotowanie projektu zagospodarowania dla konkretnej działki wraz z częścią opisową oraz zestawieniem dokumentacji niezbędnej podczas występowania o pozwolenie na budowę,

 • ocena obszaru oddziaływania nieruchomości oraz ewentualnych uciążliwości dla mieszkańców sąsiadujących z nią domów,

 • wprowadzenie niewielkich zmian funkcjonalnych wskazanych przez inwestora, które mają na celu lepsze dopasowanie projektu domu do indywidualnych wymagań jego przyszłych mieszkańców.

Nierzadko zdarza się, że architekt adaptujący wspiera inwestora w skompletowaniu dokumentacji projektowej niezbędnej do złożenia wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Na pewno dzieje się tak w przypadku współpracy z New-House, ponieważ to po naszej stronie leżą wszystkie formalności wymagane podczas realizacji inwestycji budowlanej.

Dokumenty wymagane do wykonania adaptacji projektu gotowego przez architekta

Dokumenty niezbędne do wykonania adaptacji projektu gotowego są dokładnie takie same, jakie załączamy do wniosku o pozwolenie na budowę.

Aby architekt dokonał adaptacji projektu gotowego, inwestor musi mu dostarczyć:

 • Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, jeśli takowy został ustalony dla konkretnej parceli,

 • decyzję o Warunkach Zabudowy, jeśli działka nie jest objęta MPZP,

 • aktualną mapę geodezyjną do celów projektowych w skali 1:500 w wersji papierowej oraz cyfrowej,

 • opinię geotechniczną,

 • warunki techniczne wykonania przyłącza elektrycznego, gazowego, kanalizacyjnego oraz wodociągowego uzyskane od dostawców działających na konkretnym terenie,

 • dodatkowo zależnie od indywidualnej sytuacji konieczne może być dostarczenie wypisu i wyrysu z rejestru gruntów, decyzji o wyłączeniu działki z produkcji rolnej lub leśnej, uzgodnień oraz decyzji uprawomocniających wykonanie zjazdu z drogi na działkę, uzgodnień melioracyjnych, operatu wodno-prawnego oraz decyzji wodnej.

Jak widzisz, rola architekta w procesie budowy domu jest niebagatelna. Z jego pomocą wybierzesz odpowiednią działkę budowlaną i dostosujesz gotowy projekt domu tak, aby można go było wybudować na posiadanej parceli zgodnie z prawem budowlanym oraz obowiązującymi wytycznymi prawa miejscowego.

Jeśli zdecydujesz się na kompleksową budowę domu z New-House możesz liczyć na pełne wsparcie na każdym etapie realizacji swojego marzenia o idealnym miejscu do życia. W praktyce oznacza to, że nasi specjaliści w tym również architekci z całego kraju są do Twojej dyspozycji nie tylko podczas wykonywania analizy chłonności działki budowlanej lub adaptacji gotowego projektu domu jednorodzinnego. Będziemy Cię wspierać również z pozostałych formalnościach, kompletując dokumentację i załatwiając sprawy urzędowe. W kolejnym etapie zajmiemy się budową Twojego domu, biorąc na siebie zarówno zakup i logistykę materiałów budowlanych, jak i również nadzór nad harmonogramem i przebiegiem robót przez naszych doświadczonych specjalistów reprezentujących różne dziedziny wchodzące w skład budowy domów od A do Z.

Jeśli marzysz o takiej bezstresowej budowie, która nie angażuje Twojego cennego czasu, skontaktuj się z nami już dziś. Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do niedzieli w godzinach 7.00 – 21.00. Zadzwoń i dowiedz się, co możemy dla Ciebie zrobić w kontekście budowy i aranżacji domu?!

Kontakt

Jesteśmy do dyspozycji 7 dni w tygodniu, od 7:00 do 21:00.

Chętnie odpowiemy na każde pytanie.
Zachęcamy do kontaktu.

kontakt20@new-house.com.pl

+48 504 125 130

r_skulimowski_contact_section_new