Akademia Budowlana

Dziennik budowy – w jakim celu jest prowadzony?

Spis treści:

Dziennik budowy to ważny dokument, w którym dokonuje się wpisy związane z przebiegiem robót budowlanych, jak również niektórych czynności i okoliczności bezpośrednio związanych z budową. Wpisy w dzienniku w dużej mierze zabezpieczają interesy inwestora, wykazując, że prace budowlane zostały wykonane w sposób prawidłowy. W razie jakichkolwiek nieprawidłowości ujawnionych po zakończeniu budowy, odpowiedzialność za te nieprawidłowości ciążyć będzie na podmiocie, który dokonał wpisu w dzienniku. Sprawdźmy, co warto wiedzieć na temat dziennika budowy.

 

Co to jest dziennik budowy?

 

Dziennik budowy to urzędowy dokument, w którym zamieszcza się wpisy ukazujące przebieg robót budowlanych, jak również ważne zdarzenia i okoliczności powiązane z budową. Inwestor ma obowiązek prowadzić oryginał oraz kopię dziennika budowy. Zazwyczaj każdy dziennik posiada perforowane strony, na którym umieszcza się drugi wpis. Po zakończeniu budowy można usunąć te strony, zyskując tym samym dwa egzemplarze dziennika. W sprawach urzędowych potrzebny będzie oryginalny dziennik, podczas gdy kopia pozostaje na użytek inwestora.

 

Dziennik budowy do książka liczącą od kilkunastu do kilkuset stron, wydrukowana w formacie A4. Strony są zadrukowane i ponumerowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zazwyczaj inwestor sam kupuje odpowiedni dziennik budowy, a po otrzymaniu pozwolenia na budowę przekazuje go organowi administracyjnemu do opieczętowania. Organ rejestruje dziennik budowy, nadaje mu numer identyfikacyjny, a także stawia pieczęć na każdej stronie. Od lipca 2022 roku posługiwać się można elektronicznym dziennikiem budowy. Do roku 2030 wersja elektroniczna ma się stać obligatoryjną.

 

Jakie wpisy umieszcza się w dzienniku budowy?

 

Na pierwszej stronie dziennika budowy umieszcza się dane osobowe inwestora, a także dane generalnego wykonawcy lub wykonawców wraz z wyszczególnieniem ich zakresu obowiązków. Na kolejnych stronach dokonywane są wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych, a także okoliczności i zdarzeń związanych z budową (np. wpisy dotyczące obiorów technicznych oraz przeglądów). Każdy wpis powinien być oznaczony datą i podpisany przez osobę dokonującą wpisu. Jeśli zajdzie potrzeba zmiany kierownika budowy, wówczas należy dokonać większego wpisu, w którym opisany zostanie aktualny stan robót pozostawiony przez dotychczasowego kierownika.

 

Kto może dokonywać wpisów w dzienniku budowy?

 

Wpisy w dzienniku budowy mogą być dokonywane przez uczestników procesu budowlanego, a zatem przez: inwestora, wykonawcę, projektanta jak również kierownika budowy. Warto tu nadmienić, że za prowadzenie dziennika odpowiedzialny jest kierownik budowy i to on w głównej mierze odpowiada za poprawność wpisów. Wpisu w dzienniku budowy może dokonać także geodeta uprawniony do wykonania określonych czynności geodezyjnych na działce, a także upoważnieni pracownicy organów nadzoru budowlanego oraz innych organów sprawowania kontroli nad prowadzonymi pracami budowlanymi. Na pierwszej stronie dziennika budowy powinny znaleźć się dane osobowe wszystkich stron, które zostały upoważnione do dokonania wpisu w dzienniku budowy.

 

W jakim celu prowadzi się dziennik budowy?

 

Dziennik budowlany stanowi potwierdzenie wykonania określonych prac budowalnych. Jednocześnie, strona dokonująca wpisu do dziennika deklaruje, że prace te zostały wykonane w sposób prawidłowy i zgodny z projektem budowlanym. To sprawia, że dziennik budowy staje się ważnym zabezpieczeniem z punktu widzenia inwestora. Jeśli po zakończeniu budowy okaże się, że istnieją poważne odstępstwa od projektu, wówczas inwestor ma prawo domagać się odpowiedniej rekompensaty od wykonawcy lub kierownika budowy, który był odpowiedzialny za nadzorowanie prac. Na podstawie dziennika budowy możliwe jest formalne zakończenie budowy oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Po zakończeniu spraw formalnych oryginał dziennika jest zwracamy użytkownikowi (administratorowi) budynku. To on jest odpowiedzialny za przechowywanie dziennika przez cały okres użytkowania obiektu.

 

Czy dziennik budowy jest obowiązkowy przy budowie domu?

 

Dziennik budowy jest obowiązkowy przy wszystkich robotach budowlanych, do których wydane zostało pozwolenie na budowę, chyba, że organ administracyjny wyjątkowo odstąpi od tego obowiązku. Ma to miejsce wyłącznie w przypadku obiektów o niskim stopniu skomplikowania. Jeśli chodzi o budowę domu, dziennik budowy nie jest konieczny w przypadku tych domów, które można wybudować na zgłoszenie. Chodzi oczywiście o domy o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 70 m2. W przypadku takich domów dziennik nie jest obowiązkowy, podobnie jak nie ma konieczności zatrudniania kierownika budowy. Warto jednak o to zadbać, ponieważ w innym razie to inwestor bierze na siebie całą odpowiedzialność za poprawne wykonanie prac zgodnie z przedłożonym projektem.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Tak   Nie
Obowiązki informacyjne.