Akademia Budowlana

Dziennik budowy – w jakim celu jest prowadzony?

Spis treści:

Dziennik budowy to ważny dokument, w którym dokonuje się wpisy związane z przebiegiem robót budowlanych, jak również niektórych czynności i okoliczności bezpośrednio związanych z budową. Wpisy w dzienniku w dużej mierze zabezpieczają interesy inwestora, wykazując, że prace budowlane zostały wykonane w sposób prawidłowy. W razie jakichkolwiek nieprawidłowości ujawnionych po zakończeniu budowy, odpowiedzialność za te nieprawidłowości ciążyć będzie na podmiocie, który dokonał wpisu w dzienniku. Sprawdźmy, co warto wiedzieć na temat dziennika budowy.

 

Co to jest dziennik budowy?

 

Dziennik budowy to urzędowy dokument, w którym zamieszcza się wpisy ukazujące przebieg robót budowlanych, jak również ważne zdarzenia i okoliczności powiązane z budową. Inwestor ma obowiązek prowadzić oryginał oraz kopię dziennika budowy. Zazwyczaj każdy dziennik posiada perforowane strony, na którym umieszcza się drugi wpis. Po zakończeniu budowy można usunąć te strony, zyskując tym samym dwa egzemplarze dziennika. W sprawach urzędowych potrzebny będzie oryginalny dziennik, podczas gdy kopia pozostaje na użytek inwestora.

 

Dziennik budowy do książka liczącą od kilkunastu do kilkuset stron, wydrukowana w formacie A4. Strony są zadrukowane i ponumerowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zazwyczaj inwestor sam kupuje odpowiedni dziennik budowy, a po otrzymaniu pozwolenia na budowę przekazuje go organowi administracyjnemu do opieczętowania. Organ rejestruje dziennik budowy, nadaje mu numer identyfikacyjny, a także stawia pieczęć na każdej stronie. Od lipca 2022 roku posługiwać się można elektronicznym dziennikiem budowy. Do roku 2030 wersja elektroniczna ma się stać obligatoryjną.

 

Jakie wpisy umieszcza się w dzienniku budowy?

 

Na pierwszej stronie dziennika budowy umieszcza się dane osobowe inwestora, a także dane generalnego wykonawcy lub wykonawców wraz z wyszczególnieniem ich zakresu obowiązków. Na kolejnych stronach dokonywane są wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych, a także okoliczności i zdarzeń związanych z budową (np. wpisy dotyczące obiorów technicznych oraz przeglądów). Każdy wpis powinien być oznaczony datą i podpisany przez osobę dokonującą wpisu. Jeśli zajdzie potrzeba zmiany kierownika budowy, wówczas należy dokonać większego wpisu, w którym opisany zostanie aktualny stan robót pozostawiony przez dotychczasowego kierownika.

 

Kto może dokonywać wpisów w dzienniku budowy?

 

Wpisy w dzienniku budowy mogą być dokonywane przez uczestników procesu budowlanego, a zatem przez: inwestora, wykonawcę, projektanta jak również kierownika budowy. Warto tu nadmienić, że za prowadzenie dziennika odpowiedzialny jest kierownik budowy i to on w głównej mierze odpowiada za poprawność wpisów. Wpisu w dzienniku budowy może dokonać także geodeta uprawniony do wykonania określonych czynności geodezyjnych na działce, a także upoważnieni pracownicy organów nadzoru budowlanego oraz innych organów sprawowania kontroli nad prowadzonymi pracami budowlanymi. Na pierwszej stronie dziennika budowy powinny znaleźć się dane osobowe wszystkich stron, które zostały upoważnione do dokonania wpisu w dzienniku budowy.

 

W jakim celu prowadzi się dziennik budowy?

 

Dziennik budowlany stanowi potwierdzenie wykonania określonych prac budowalnych. Jednocześnie, strona dokonująca wpisu do dziennika deklaruje, że prace te zostały wykonane w sposób prawidłowy i zgodny z projektem budowlanym. To sprawia, że dziennik budowy staje się ważnym zabezpieczeniem z punktu widzenia inwestora. Jeśli po zakończeniu budowy okaże się, że istnieją poważne odstępstwa od projektu, wówczas inwestor ma prawo domagać się odpowiedniej rekompensaty od wykonawcy lub kierownika budowy, który był odpowiedzialny za nadzorowanie prac. Na podstawie dziennika budowy możliwe jest formalne zakończenie budowy oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Po zakończeniu spraw formalnych oryginał dziennika jest zwracamy użytkownikowi (administratorowi) budynku. To on jest odpowiedzialny za przechowywanie dziennika przez cały okres użytkowania obiektu.

 

Czy dziennik budowy jest obowiązkowy przy budowie domu?

 

Dziennik budowy jest obowiązkowy przy wszystkich robotach budowlanych, do których wydane zostało pozwolenie na budowę, chyba, że organ administracyjny wyjątkowo odstąpi od tego obowiązku. Ma to miejsce wyłącznie w przypadku obiektów o niskim stopniu skomplikowania. Jeśli chodzi o budowę domu, dziennik budowy nie jest konieczny w przypadku tych domów, które można wybudować na zgłoszenie. Chodzi oczywiście o domy o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 70 m2. W przypadku takich domów dziennik nie jest obowiązkowy, podobnie jak nie ma konieczności zatrudniania kierownika budowy. Warto jednak o to zadbać, ponieważ w innym razie to inwestor bierze na siebie całą odpowiedzialność za poprawne wykonanie prac zgodnie z przedłożonym projektem.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.