Akademia Budowlana

Podatek od gruntu – ile wynosi w 2023 roku?

Spis treści:

Posiadanie własnej nieruchomości gruntowej rodzi obowiązek odprowadzania stosownego podatku. Jest to tzw. podatek od nieruchomości. Właściciele korzystający z gruntu na mocy wieczystego użytkowania są w o tyle gorszej sytuacji, że ich obowiązuje dodatkowo podatek od gruntu. W tym artykule wyjaśniamy, czym właściwie jest podatek gruntowy, ile wynosi taki podatek, a także, w jakich sytuacjach można uniknąć jego płacenia.

 

Czym właściwie jest podatek od gruntu?

 

Podatek od gruntu, czy też podatek gruntowy, to opłata, która obowiązuje przy wieczystym użytkowaniu gruntu. Osoby korzystające z nieruchomości gruntowej na mocy wieczystego użytkowania muszą niestety odprowadzać dwa podatki. Pierwszy z nich to podatek od nieruchomości (zarówno od nieruchomości gruntowej, jak również postawionych na niej zabudowań), jak również podatek od gruntu. Obowiązek płacenia podatku gruntowego mają osoby fizyczne i osoby prawne, które są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi, jak również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Taki obowiązek dotyczy również posiadaczy zależnych, do których należą obiekty będące własnością gminy lub Skarbu Państwa.

 

Podatek od nieruchomości a podatek gruntowy

 

Podatek od nieruchomości jest opłatą, którą ponosi każdy właściciel nieruchomości gruntowej. W roku 2023 podatek ten wynosi: 1 zł za m2 od budynków mieszkalnych i 0,61 zł za m2 od gruntów pozostałych. Jeśli budynek lub grunt są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, wówczas podatek jest dużo wyższy i wynosi 28,78 zł za m2 w przypadku budynków i 1,16 zł za m2 w przypadku gruntów. Podatek od nieruchomości jest zatem stały. Tymczasem o wysokości podatku gruntowego decydować będzie gmina lub miasto, do którego przynależy nieruchomość. Jak już mówiliśmy, właściciele i użytkownicy wieczyści muszą płacić jednocześnie podatek od nieruchomości i podatek od gruntu.

 

Ile wynosi podatek od gruntu?

 

Wysokość podatku od gruntu zależy od gminy lub miasta, jednakże jest to opłata stała, która nie ma związku z jakością gruntu oraz jej wartością. Taką opłatę oblicza się poprzez pomnożenie ustalonej przez gminę stawki przez wielkość powierzchni gruntu, będącego własnością danej osoby. Możemy wyróżnić cztery stawki procentowe liczone od danej nieruchomości:

 

Podatek od gruntu zostanie naliczony na podstawie deklaracji, którą właściciel lub użytkownik wieczysty musi złożyć na biurko wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Podatek płaci się w ratach, przez cały okres użytkowania wieczystego. Zazwyczaj jest to jednorazowa opłata z góry za bieżący rok. Należy ją uiścić do 31 marca. Opóźnienia skutkują naliczeniem odsetek. Zazwyczaj, podatek od gruntu jest niższy, aniżeli podatek od nieruchomości.

 

W jakich sytuacjach nie trzeba płacić podatku gruntowego?

 

Obowiązek płacenia podatku gruntowego nie dotyczy właścicieli nieużytków oraz dróg. Ponadto, nie trzeba odprowadzać podatku od użytków rolnych oraz lasów, ale tutaj warunkiem jest to, że użytki te nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. Możliwość zwolnienia z podatku od gruntów ma również gmina lub miasto. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta mogą określić warunki, w których wybrane nieruchomości, inne niż te opisane powyżej, mogą zostać zwolnione z podatku. Wniosek o zwolnienie z takiego podatku może również wnieść właściciel lub użytkownik wieczysty. Każda taka sprawa będzie rozpatrywana na indywidualnych zasadach.

 

Kilka słów o podatku deszczowym

 

Wiemy już, że podatek od gruntu to opłata niezależna od podatku od nieruchomości, a obowiązek jej płacenia mają właściciele oraz użytkownicy wieczyści. Od kilku lat w Polsce obowiązuje również podatek od deszczu. Taką opłatę muszą obecnie ponosić właściciele nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2, w których 70% powierzchni czynnej biologicznie zostało wyłączone pod zabudowę. Wysokość stawek mieści się w przedziale od 0,05 zł za m2 do 0,30 zł za m2, jeżeli na działce zlokalizowane są urządzenia do retencjonowania wody. W przypadku braku urządzeń, stawka podatku wynosi 0,50 zł za m2. Podatek deszczowy płaci się za rok z góry. Warto zauważyć, że rządzący mieli w planach rozszerzenie tego podatku na nieruchomości do 600 m2 i zmniejszenie progu zabudowy z 70 do 50%. Finalnie rządzący przynajmniej na razie zrezygnowali z tego pomysłu.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.