Akademia Budowlana

Przyłącza budowlane – co trzeba o nich wiedzieć?

Podobne artykuły

25-09-2020

Zabudowa zagrodowa w planie zagospodarowania przestrzennego

Kalkulator budowy domu

04-10-2019

Projekt zagospodarowania terenu

31-10-2019

Standardy energetyczne budynków – co powinieneś o nich wiedzieć?

26-10-2020

Czym są domy atrialne? Warto je budować?

Doprowadzenie do działki i budowanego domu prądu, gazu czy wody to niestety dość spore koszty oraz konieczność kilku wizyt w różnego rodzaju urzędach. Bez mediów nie da się jednak funkcjonować – warto więc zadbać, by wszystkie przyłącza budowlane oraz instalacje zostały zaplanowane i wykonane z odpowiednią jakością.


Warto uświadomić sobie, że doprowadzenie do działki wszystkich przyłączy, a więc energii elektrycznej, wody, kanalizacji oraz gazu, to dość skomplikowana kwestia. Z naszego doświadczenia wynika jednak, że trzeba się nimi zająć od razu po uzyskaniu pozwolenia na budowę, nawet jeśli na działce nie ma jeszcze fundamentów.

Budowę przyłączy dzieli się tak naprawdę na dwa etapy. Pierwszym etapem jest budowa do granicy działki na podstawie umowy podpisanej między inwestorem a odpowiednim zakładem (energetycznym, wodno-kanalizacyjnym, gazowym). Każde takie przyłącze wymaga projektu i musi być uzgodnione przez Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowej, w skład którego wchodzi zazwyczaj geodeta i specjalista ds. danego przyłącza.

Na terenie działki za budowę przyłącza i związane z tym formalności odpowiada inwestor we własnym zakresie. Do wszystkich czterech przyłączy wymagane są projekty. W przypadku przyłącza gazowego i kanalizacyjnego wymagane jest pozwolenie na budowę, z kolei przyłącza wodne i elektryczne buduje się zgodnie z projektem zagospodarowania działki przygotowanym przez architekta.


Przyłącza energetyczne


Przyłącza elektryczne są wykonywane na koszt przyszłego właściciela domu. Najpierw w rejonowym zakładzie energetycznym należy złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia. We wniosku należy wpisać swoje dane, określenie mocy przyłączeniowej, dane techniczne urządzeń potrzebnych do przepływu prądu, przewidywane roczne zużycie energii oraz orientacyjny termin rozpoczęcia dostaw energii.

Po złożeniu wniosku i uiszczeniu opłaty, należy czekać na wydanie przez zakład energetyczny warunków wykonania przyłącza energetycznego. Zgodnie z przepisami, wiejskie i miejskie gospodarstwa domowe muszą je uzyskać w ciągu maksymalnie 14 dni. W warunkach znajduje się m.in. określenie miejsca przyłączenia, mocy przyłączeniowej oraz ustalenia dotyczące przepływu prądu. Warunki przyłączenia do sieci zachowują ważność przez 2 lata od dnia ich wystawienia.

Jeśli obie strony akceptują warunki, podpisuje się umowę, zakład przygotowuje dokumentację projektową, a następnie (po zgłoszeniu do starosty) – rozpoczyna prace budowalne. Opłaty za wykonanie przyłącza są różne w różnych regionach Polski. Zawsze ponoszona jest opłata za każdy kW mocy, która ma być dostarczana przyłączem. Stawka jest nieco wyższa za przyłącze kablowe niż napowietrzne.
Po wykonaniu przyłącza można podpisać z zakładem energetycznym umowę sprzedaży energii.


Przyłącza gazu


W tym przypadku procedury są podobne. Aby zainstalować przyłącza gazu, w pierwszej kolejności należy zgłosić się do firmy gazownicznej z danego regionu z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia. Wzory wniosków dostępne są w zakładach, a należy w nich wpisać m.in. dane wnioskodawcy, rodzaj obiektu, rodzaj i cel wykorzystania gazu, moc poboru oraz termin rozpoczęcia dostaw gazu. Większość domów jednorodzinnych kwalifikowana jest do tzw. I grupy przyłączeniowej, gdzie szacowany pobór gazu to nie więcej niż 10 m3 na godzinę. Wówczas na określenie warunków przyłącza zakład gazowniczy ma 30 dni.

Warunki są ważne przez rok i określają m.in. miejsce podłączenia gazociągu odbiorcy do sieci gazowej, rodzaj i ciśnienie gazu, a także miejsce zainstalowania licznika, jego rodzaj i warunki techniczne ochrony antykorozyjnej. Po uzyskaniu warunków można wnioskować o podłączenie domu do sieci gazowniczej.

Po zawarciu umowy można przystąpić do prac budowlanych prowadzonych według projektu przyłącza gazowego przygotowanego przez projektanta mającego odpowiednie uprawnienia i zgodnie ze zgłoszeniem do starosty. Po zakończeniu prac budowlanych pracownicy firmy gazowniczej dokonują odbioru technicznego, sprawdza się też układ wentylacyjny, a właściciel uiszcza odpowiednią opłatę.


Przyłącza wodno-kanalizacyjne


Przyłącza wodne oraz kanalizacyjne wykonuje się w bardzo podobny sposób. Najpierw inwestor musi zgłosić się do miejscowego przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego z wnioskiem o wydanie warunków zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków. Czas na rozpatrzenie wniosku nie jest określony w żadnych przepisach, ale dzieje się to dość szybko. Opłata za rozpatrzenie bywa natomiast odmienna w różnych gminach, ale z reguły wynosi około 100-150 zł.

Po otrzymaniu warunków inwestor musi postarać się o projekt przyłącza wodociągowego. Może go wykonać jedynie projektant z uprawnieniami w uzgodnieniu z firmą wodociągową. Zatwierdzony projekt przyłącza wody i/lub kanalizacji jest ważny trzy lata. Warto pamiętać, że w przypadku przyłącza kanalizacyjnego potrzebne jest odpowiednie pozwolenie na budowę, zaś przyłącze wodne buduje się na podstawie projektu zagospodarowania działki. Gdy prace się zakończą, następuje odbiór techniczny przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, sprawdzenie ich szczelności, a następnie można podpisać umowę o dostarczanie wody (odprowadzanie ścieków).

Uwaga! Do każdego wniosku o określenie warunków przyłączenia (wody, gazu, kanalizacji, prądu) należy dołączyć akt własności działki oraz mapę w skali 1:500 zawierającą potrzebne dane: planowany dom i sąsiednie budynki oraz istniejącą sieć. Są one niezbędne do wykonania prac projektowych.

 


W New House po podpisaniu umowy wszelkie formalności związane z wykonaniem przyłączy bierzemy na siebie! Klient nie musi jeździć od firmy do firmy ani tracić czasu w urzędach – robimy to za niego! Wszystkie osoby zainteresowane kompleksową budową domu – od prac projektowych aż po aranżację ogrodu – zapraszamy do kontaktu -> https://new-house.com.pl/kontakt. Satysfakcja naszych klientów jest dla nas najważniejsza!

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*

Tak   Nie
WWyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.