Akademia Budowlana

Zgłoszenie robót budowlanych – kiedy jest konieczne?

Spis treści:

Zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenie na budowę to uproszczona procedura, która pozwala w krótszym czasie uzyskać zielone światło potrzebne do rozpoczęcia inwestycji. Zgłoszenie jest konieczne w przypadku, gdy planujemy roboty budowlane, które zgodnie z aktualnymi przepisami nie wymagają uzyskiwania pozwolenia na budowę. W tym artykule dowiesz się, czym jest zgłoszenie robót budowlanych i w jakich sytuacjach znajduje zastosowanie.

 

Czym jest zgłoszenie robót budowlanych?  

                        

Wykonanie robót budowlanych wymaga uzyskania określonego zezwolenia. W innym razie jest to samowola budowlana, która może spotkać się z poważnym konsekwencjami. Dawniej zdecydowana większość robót budowlanych wymagała pozwolenia na budowę wydawanego w drodze postępowania administracyjnego. Z czasem jednak prawo zaczęto modyfikować na korzyść inwestorów. Pojawiło się zgłoszenie robót budowlanych – jest to prostsza procedura, którą stosuje się zawsze wtedy, gdy planowane roboty budowlane nie wymagają uzyskiwania pozwolenia na budowę. Procedura ta zajmuje znacznie mniej czasu i pozwala w krótszym czasie rozpocząć inwestycję. Pod wieloma względami zgłoszenie robót budowlanych przypomina jednak pozwolenie na budowę. W przypadku prac budowlanych na zgłoszenie nie ma obowiązku ustanowienia kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy.

 

W jakich sytuacjach należy złożyć zgłoszenie robót budowlanych?

 

Listę inwestycji, którą można zrealizować bez pozwolenia na budowę reguluje art. 29 i art. 30 Prawa budowlanego. W art. 29 wymienione są roboty budowlane, które nie wymagają pozwolenia na budowę, natomiast w art. 30 znajdziemy obiekty i roboty budowlane, które nie wymagają pozwolenia, ale za to wymagają zgłoszenia robót. I to właśnie na inwestycjach z art. 30 się skupimy. Zawarte są w nim m.in. takie inwestycje jak:

 

 

Zgłoszenie robót budowlanych można zastosować także w przypadku domów jednorodzinnych. Mogą to być domy o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 70 m2 z maksymalnie dwiema kondygnacjami. Ponadto, taki dom musi być budowany w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych inwestora. Coraz więcej mówi się o tym, że w 2023 roku prawo zostanie zmodyfikowane w taki sposób, że wszystkie domy jednorodzinne będzie można budować na zgłoszenie. Zgłoszenie robót budowlanych znajduje zastosowanie także w przypadku robót budowlanych kwalifikujących się jako rozbudowa lub przebudowa domu.

 

Jak wygląda procedura zgłaszania robót budowlanych?

 

W wielu aspektach zgłoszenie robót budowlanych przypomina pozwolenie na budowę. Wniosek należy złożyć w miejscowym starostwie lub urzędzie miasta na prawach powiatu w wydziale architektoniczno-budowlanym. Formularz zgłoszenia można pobrać przez Internet. Do zgłoszenia należy załączyć dokumenty adekwatne do specyfiki planowanej inwestycji. Organ administracyjny ma 21 dni na podjęcie decyzji (w praktyce na zgłoszenie sprzeciwu). Jeśli wystąpią braki w dokumentach, inwestor zostanie wezwany do ich uzupełnienia, a okres 21 dni będzie obowiązywał od momentu, gdy urząd otrzyma wszystkie wymagane dokumenty.

 

W większości przypadków zgłoszenie robót budowlanych działa na zasadzie milczącej zgody. Oznacza to, że urząd ma 21 dni na wniesienie sprzeciwu, jeśli planowana inwestycja nie spełnia warunków dla uproszczonej procedury. Jeśli w tym czasie nie pojawi się sprzeciw, jest to właśnie milcząca zgoda, która daje zielone światło na rozpoczęcie inwestycji. Zdarzają się jednak sytuacje, w których urząd w terminie krótszym niż 21 dni może wydać inwestorowi zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Takie zaświadczenie od razu uprawnia do rozpoczęcia prac. 

 

Jakich dokumentów wymaga zgłoszenie robót budowlanych?

 

Chociaż zgłoszenie robót budowlanych jest uproszczoną procedurą, to jednak formularz wymaga odpowiednich załączników. Lista tych załączników zależy w dużej mierze od specyfiki inwestycji. Na pewno niezbędne okaże się oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W większości przypadków potrzebny będzie także projekt budowlany lub szkice i rysunki dotyczące planowanej inwestycji. Na stronie internetowej urzędu zawsze można znaleźć wykaz dokumentów, które trzeba załączyć do formularza zgłoszenia robót budowlanych w zależności od specyfiki planowanej inwestycji.

 

Co w przypadku, gdy urząd wniesie sprzeciw?

 

Sprzeciw ze strony organu administracyjnego może mieć miejsce w kilku sytuacjach: inwestor złożył zgłoszenie budowy lub robót, które zgodnie z przepisami wymagają pozwolenia na budowę, planowana inwestycja narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy lub w sytuacji, gdy obszar oddziaływania inwestycji wykracza poza działkę inwestora. Ponadto, urząd może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę, nawet, jeśli planowane roboty budowlane kwalifikują się do samego zgłoszenia.

 

W przypadku sprzeciwu inwestorowi przysługuje prawo do odwołania się do drugiej instancji, w tym przypadku do wojewody. Na taki krok warto zdecydować się w sytuacji, gdy naszym zdaniem urzędnicy pomylili się przy wskazywaniu powodu wniesienia sprzeciwu. Jeśli dobrze uargumentujemy nasze racje i wskażemy, że prace można wykonać na samo zgłoszenie, wówczas jest szansa, że wojewoda unieważni decyzję pierwszej instancji i wyda zgodę na rozpoczęcie budowy. Odwołanie powinno zostać rozpatrzone w przeciągu do 30 dni (lub do 60 dni w przypadku skomplikowanych spraw).

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.