Akademia Budowlana

Podział działki budowlanej – jak wygląda ta procedura?

Spis treści:

Podział działki budowlanej umożliwia wyodrębnienie nowych działek pod zabudowę. Z jednej dużej działki można uzyskać kilka mniejszych, na czym wymiernie może skorzystać ich właściciel – kilka mniejszych działek można sprzedać znacznie drożej, aniżeli jedną dużą działkę. Sam proces podziału działki nie należy do bardzo skomplikowanych, ale może zająć nawet kilka miesięcy. Ponadto, taki proces musi być zgodny z obowiązującymi na danym obszarze uwarunkowaniami lokalnymi. W tym artykule tłumaczymy jak wygląda podział działki budowlanej.

 

Jak sprawdzić czy podział działki budowlanej jest możliwy?

 

W pierwszej kolejności właściciel zainteresowany podziałem działki powinien sprawdzić Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. To ten dokument zawiera szczegółowe informacje, które będą decydujące w kwestii tego, czy podział działki okaże się możliwy. Decydujące znaczenie może mieć tutaj wymagana powierzchnia działki. Jeśli na danym obszarze dopuszczone są działki o powierzchni min. 500 m2, podczas gdy inwestor dysponuje działką o powierzchni 900 m2, wówczas podział nie będzie możliwy, ze względu na niedostateczną powierzchnię obu działek po podziale.

 

Wiele gmin w naszym kraju wciąż nie posiada uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania lub nie obejmuje on całego obszaru. Co zrobić w sytuacji, gdy działka, którą chcemy podzielić nie jest objęta planem miejscowym? Wówczas podział działki budowlanej będzie możliwy, o ile taką opcję dopuszczać będzie decyzja o warunkach zabudowy lub przepisy odrębne. Działki uzyskane w drodze podziału muszą spełniać określone wymogi, np. posiadać dostęp do drogi publicznej.

 

Jak wygląda procedura podziału działki budowlanej?

 

Podział działki budowlanej to dość czasochłonny proces, ale nie powinien on sprawić większych trudności, o ile tylko właściciel działki postępuje w sposób uporządkowany. Cała procedura krok po kroku prezentuje się następująco:

 

I to wszystko, teraz formalnie większa działka została podzielona na kilka mniejszych działek ewidencyjnych, co otwiera drogę do dalszych inwestycji.

 

W jakich sytuacjach stosuje się podział działki budowlanej?

 

Podział działki budowlanej jest często stosowany przez inwestora, który dysponuje dużą działkę budowlaną, ale zamierza ją sprzedać. Kilka mniejszych działek uzyska w sumie większą wartość, niż jedna duża działka, ponieważ umożliwi kilku inwestorom budowę domów lub innych obiektów. Podział działki może mieć miejsce także w trakcie postępowania spadkowego, gdy kilka stron postępowania chce podzielić między sobą nieruchomość. Właściciel może podzielić działkę również po to, aby umożliwić swojemu potomstwu wybudowanie własnego domu. W przypadku działki, na której stoi dom w zabudowie bliźniaczej, jego właściciele mogą chcieć dokonać podziału działki, aby zyskać większą swobodę w gospodarowaniu swoją częścią terenu.

 

Ile kosztuje podział działki budowlanej?

 

Koszty zależą przede wszystkim od wielkości gruntu oraz stopnia skomplikowania podziału, jakiego chce dokonać inwestor. Znaczenie ma również to, na ile części dzielona będzie działka. Dzieląc działkę na dwie części zapłacimy mniej, aniżeli dzieląc ją na cztery części. Wiąże się to z zakresem obowiązków, jakie będzie miał po swojej stronie geodeta. Biorąc pod uwagę wynagrodzenie geodety oraz koszty administracyjne, podział działki budowlanej może kosztować od 3,000 do nawet 5,000 zł. To jednak nie wszystko. Podział działki stanowi podstawę do ustanowienia przez organ administracyjny opłaty adiacenckiej. Jest to opłata wiążąca się ze wzrostem nieruchomości parceli na skutek zrealizowanych działań. Opłata ta nie powinna być wyższa, niż 30% różnicy wartości nieruchomości po podziale.

 

Ile czasu może zająć podział działki budowlanej?

 

Jeśli chodzi o czas oczekiwania, tutaj wiele zależy od sprawnego działania właściciela działki. Jeśli taka osoba posiada stosowną wiedzę i wie, jak krok po kroku załatwiać poszczególne formalności, wówczas cały proces będzie odpowiednio krótszy. Niemniej jednak trzeba liczyć się z tym, że podział działki budowlanej to dość czasochłonny proces, biorąc pod uwagę, że plany muszą być zatwierdzone przez trzy strony – organ administracyjny, powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, jak również przez Państwowy Zasób Geodezyjny. W rezultacie, podział działki budowlanej może zająć nawet od 3 do 5 miesięcy.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.