Akademia Budowlana

Przeniesienie pozwolenia na budowę

Spis treści:

Domy o powierzchni zabudowy powyżej 70 metrów do zrealizowania potrzebują pozwolenia na budowę. Zdarzają się sytuacje, w których inwestor, na którego wydane zostało pozwolenie rozmyśla się i decyduje o sprzedaży działki budowlanej. Czasem na działce wykonane już pierwsze prace budowlane. Czy w takich sytuacjach możliwe jest przeniesienie pozwolenia na budowę? Jak najbardziej, wystarczy dopełnić kilku prostych formalności. 

 

 

 

W jakich sytuacjach przenosi się pozwolenie na budowę?

 


Zdarzają się sytuacje, w których inwestor, na którego wydane zostało pozwolenie na budowę rozmyślił się z realizowania projektu budowlanego. Zwykle jest to podyktowane kwestiami finansowymi – inwestor po prostu nie ma środków potrzebnych na budowę domu. W takich sytuacjach możliwa jest sprzedaż nieruchomości przy jednoczesnym przeniesieniu pozwolenia na budowę, o którym możesz przeczytać więcej na naszej stronie. Aby tak się stało, dotychczasowy właściciel działki musi wyrazić na to zgodę, natomiast nowy inwestor musi zaakceptować aktualny kształt projektu budowlanego. W praktyce możliwe będą zmiany, ale dopiero po przeniesieniu pozwolenia. Pozwolenie na budowę jest przypisane do konkretnego projektu i konkretnej działki budowlanej.

 

 

Czy pozwolenie na budowę może wygasnąć?

 


Tak, osoby, które chcą przenieść pozwolenie na budowę muszą pamiętać o tym, że nie jest ono bezterminowe. Pozwolenie na budowę może wygasnąć, jeśli budowa została przerwana na dłużej, niż 3 lata lub budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym podjęta została ostateczna decyzja. W takiej sytuacji możliwe jest odnowienie pozwolenia na budowę. Formalności są tutaj nieco prostsze, aniżeli wydawanie pozwolenia od podstaw, dzięki czemu sprawę w urzędzie można załatwić dużo szybciej. 

 

 


Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku

 


Podstawą jest oczywiście wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę. Wraz z wnioskiem należy złożyć komplet niezbędnych dokumentów, a mianowicie: oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oświadczenie o przejęciu przez podmiot, na który ma być przeniesiona decyzja o pozwoleniu na budowę, wszelkich warunków zawartych w przenoszonej decyzji, zgoda inwestora, na którego wydane zostało pozwolenie na przeniesienie go na rzecz innego podmiotu, potwierdzenie uiszczenia opłaty skarpowej za wydanie decyzji. Jeśli sprawa w urzędzie ma być załatwiana przez pełnomocnika, wówczas tradycyjnie należy zadbać również o: pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej. 
 

 

 

Jak wygląda procedura przeniesienia pozwolenie na budowę?

 


Wniosek należy złożyć w urzędzie właściwym dla lokalizacji działki budowlanej: w urzędzie gminy, w starostwie powiatowym, w urzędzie wojewódzkim, w urzędzie dzielnicowym, w urzędzie miast na prawach powiatu. Należy wypełnić wniosek, wpłacić opłatę administracyjną i skompletować niezbędne dokumenty wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty. Urząd w przeciągu kilku dni sprawdzi, czy wniosek jest kompletny i zawiera niezbędne dokumenty. Jeśli pojawi się taka konieczność, w ciągu 7 dni otrzymasz wezwanie do uzupełnienia braków. Jeśli wcześniej nie wpłaciłeś opłaty administracyjnej, zostaniesz poproszony o nadrobienie tej zaległości. 
Urząd zapozna się z Twoim wnioskiem, a także sprawdzi, czy nie żadnych przeciwskazań stojących na drodze do przeniesienia pozwolenia. O ile inwestor wyraził na to zgodę, a wnioskodawca zatwierdził wszystkie warunki wynikające z pierwotnej decyzji, a także pozwolenie jest ważne, to w zasadzie nie ma żadnych przeciwskazań, a pozytywna decyzja urzędu to jedynie formalność. 

 

 


Czy można zmienić realizowany projekt budowlany?

 


Tak, jest to możliwe, aczkolwiek najpierw inwestor musi załatwić pozytywną decyzję o przeniesieniu pozwolenia na budowę. Gdy jest już pełnoprawnym posiadaczem takiego pozwolenia, może wnioskować o wprowadzenie zmian. Najpierw należy jednak skonsultować się z architektem lub kierownikiem budowy, czy zmiany są rzeczywiście konieczne. Nieistotne zmiany można bowiem wprowadzać bez składania wniosku. Jeśli jednak planowane zmiany kwalifikują się jako istotne (zazwyczaj chodzi o zmianę kluczowych parametrów technicznych budynku) wówczas inwestora czeka kolejna batalia urzędowa związana ze składaniem wniosku o zmianę pozwolenia na budowę. Oczywiście planowane zmiany muszą być zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub wydaną wcześniej decyzją o warunkach zabudowy. 

 

 


Ile czasu trwa przeniesienie pozwolenia na budowę. Ile trzeba zapłacić? 

 


Jeśli złożyłeś wniosek wraz z kompletem dokumentów oraz od razu uiściłeś opłatę administracyjną, wówczas decyzja zostanie podjęta w przeciągu kolejnych 30 dni od momentu złożenia wniosku. Tylko w nadzwyczajnych sytuacjach rozpatrywanie wniosku może przedłużyć się do 60 dni, ale wówczas wnioskodawca zostanie o tym poinformowany. Jeśli chodzi o koszty, opłata skarbowa za przeniesienie pozwolenia na budowę domu wynosi 90 zł (z opłaty zwolnione jest pozwolenie na budowę dotyczące budownictwa mieszkaniowego). Jeśli sprawa będzie załatwiana przez pełnomocnika, wówczas należy także zapłacić 17 zł opłaty skarbowej za pełnomocnictwo. 

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.