Akademia Budowlana

Działka leśna – co warto wiedzieć na jej temat?

Spis treści:

Działka leśna kusi wielu inwestorów, którzy marzą o budowie domu w zaciszu lasu lub bezpośrednio przy jego granicy. Niestety, budowa takiego domu może okazać się niezwykle skomplikowaną operacją, jeśli teren widnieje w ewidencji gruntów jako działka leśna. Choć przekształcenie działki leśnej w budowlaną teoretycznie jest możliwe, to procedura ta jest bardzo czasochłonna i nie zawsze kończy się powodzeniem. W tym artykule dowiesz się więcej o działkach leśnych. 

 

 

Czym charakteryzują się działki leśne?


Zgodnie z Ustawą o lasach z dnia 28 września 1991 roku, działka leśna musi spełniać trzy podstawowe warunki: ma zwartą powierzchnią o wielkości przynajmniej 0,10 hektara, jest pokryta roślinnością leśną lub jest jej przejściowo pozbawiona, jest przeznaczona do produkcji rolnej. Innymi słowy, działka leśna to po prostu grunt, który w ewidencji widnieje jako las. Taka działka nie służy do zabudowy, a co za tym idzie, budowa domu na jej terenie nie będzie możliwa. W teorii działkę leśną można przekształcić w budowlaną, ale jest to procedura związana z licznymi formalnościami. Do obszarów leśnych zalicza się także wszelkie obiekty i elementy infrastruktury niezbędne do gospodarki leśnej, a zatem: drogi leśne, szkółki, miejsca przeznaczone pod składowanie drewna. Co ważne, także nieporośnięte drzewami obrzeża lasu mogą widnieć w ewidencji jako działki leśne (Ls). 

 

W jaki sposób można wykorzystywać działkę leśną?


Działka leśna służy do produkcji leśnej, a co za tym idzie, jej właściciel ma na niej prawo sadzić i wycinać drzewa, ale i to jest bardzo mocno ograniczone i regulowane. Każdy właściciel działki leśnej jest zobligowany do przestrzegania norm i zasad określonych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Fragmentami lasu zarządzają regionalne dyrekcje poprzez leśniczych. I to właśnie z leśniczym należy konsultować wszelkie operacje na działce leśnej. Zarówno sadzenie nowych drzew, jak i wycinka obecnych wymaga pozwolenia. Działkę leśną można prowizorycznie ogrodzić (ogrodzenie nie może zaburzać krajobrazu leśnego), ale jednocześnie, inwestor nie ma prawa całkowicie zamknąć działki. To oznacza, że w zasadzie może on jedynie prosić spacerowiczów oraz osoby odwiedzające las, aby nie wchodziły one na teren należącej do niego działki leśnej. 

 

Działka leśna a budowa domu 


Wiemy już, że działka leśna nie może być wykorzystana w celu budowy domu. Na tym terenie nie można będzie wznieść również domku letniskowego oraz innego obiektu budowlanego. Jedynym wyjątkiem są tak naprawdę leśniczy, którzy mogą uzyskać pozwolenie na budowę swojego domu oraz budynku pełniącego funkcję leśniczówki. Bardzo atrakcyjne ceny działek leśnych sprawiają, że wielu inwestorów zastanawia się nad zakupem takiej parceli pod budowę domu. Teoretycznie, działkę leśną można przekształcić w budowlaną, ale w praktyce jest to naprawdę trudne i nie zawsze możliwe. Największe szanse zachodzą w przypadku działek, które w ewidencji gruntów widnieją jako: grunty orne, nieużytki, łąki, pastwiska, tereny zalesione, tereny zakrzewione lub sady. 

 

 

Czy można przekształcić działkę leśną w budowlaną?

 


Właściciel działki leśnej myślący o budowie domu musi w pierwszej kolejności złożyć wniosek do regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych o wyłączenie jej z produkcji rolnej. Jednocześnie, gmina musi wystąpić z wnioskiem do marszałka województwa o zmianę przeznaczenia działki, a to wymaga uzyskania pozytywnej opinii izby rolniczej. Pozytywną zgodę można otrzymać wyłącznie w sytuacji, gdy zmiana statusu działki nie wpłynie negatywnie na gospodarkę leśną. 
Dopiero po ustaleniu, że zmiana statusu działki jest możliwa, właściciel kieruje wniosek do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. W przypadku działek leśnych o powierzchni powyżej 0,05 ha, wycinka wszystkich drzew będzie wymagała uiszczenia opłaty za przedwczesny wyrąb i mówimy tu o naprawdę znaczących kwotach liczonych nawet w dziesiątkach tysięcy złotych. Dopiero po zmianie statusu działki można złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na budowę domu. 
Sytuacja staje się jeszcze bardziej skomplikowana, gdy mówimy o działce leśnej, która nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wówczas, warunkiem koniecznym do budowy domu jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Tymczasem, taka decyzja może być wydana wyłącznie w przypadku, gdy działka posiada dostęp do drogi publicznej, sąsiaduje z przynajmniej jedną zabudowaną działką, a ponadto istnieje możliwość uzbrojenia tej działki w niezbędne przyłącza techniczne. 

 

Czy zakup działki leśnej pod budowę domu to dobra inwestycja?

 


Na podstawie powyższej procedury łatwo dojść do jedynego słusznego wniosku – działka leśna to bardzo ryzykowna inwestycja dla osób, które myślą o budowie domu. W teorii, przekształcenie działki leśnej w budowlaną i wybudowanie domu na tym terenie jest możliwe, ale w praktyce, cała procedura wymaga wielu formalności, jest bardzo czasochłonna i kosztowna, a ponadto, w wielu sytuacjach jest po prostu niemożliwa do zrealizowania. Już negatywna ze strony izby rolniczej praktycznie zamyka drogę do wybudowania domu na tym terenie. Zakup działki leśnej może być dobrą inwestycją dla tych osób, które chcą taniej pozyskiwać drewno opałowe lub drewno do dalszej obróbki w tartaku.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.