Akademia Budowlana

Protokół odbioru przyłączy – uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

Spis treści:

Gdy budowa domu dobiegnie końca, domownicy nie mogą tak po prostu wprowadzić się do swojego nowego domu. Groziłoby tu surowymi karami. Wcześniej potrzebne jest zgłoszenie zakończenia budowy, a w niektórych przypadkach także uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Aby takie pozwolenie utrzymać, inwestor musi najpierw zdobyć potrzebne dokumenty, w tym protokoły odbioru przyłączy technicznych. Co warto wiedzieć na ten temat?

 

Odbiór budynku – jakie dokumenty są potrzebne?

 

Zanim budowa domu zostanie oficjalnie zakończona, wcześniej następuje odbiór budynku. Można to zrobić już po wykonaniu prac deweloperskich, a przed wykończeniem naszego domu. W tym celu składamy wniosek wraz z kompletem dokumentów w lokalnym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Pozwolenie zazwyczaj otrzymamy korespondencyjnie, aczkolwiek bywają sytuację, w których inspektor przybędzie na kontrolę, aby zweryfikować dokumenty ze stanem faktycznym. O takiej kontroli zostaniemy jednak poinformowani.

 

Aby szybko i sprawnie załatwić formalności związane z odbiorem końcowym, inwestor powinien zadbać o następujące dokumenty: kompletny dziennik budowy, oświadczenie kierownika budowy, protokół kontroli przewodów kominowych, protokoły wykonania przyłączy budowlanych, a także mapę inwentaryzacyjną. W naszym artykule na temat odbioru domu (https://new-house.com.pl/odbior-budynku) możesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jak krok po kroku przebiegają formalności związane z formalnym zakończeniem budowy.

 

Kiedy potrzebne jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie domu?

 

Inwestorzy wznoszący dom jednorodzinny nie muszą zdobywać pozwolenia na użytkowanie domu. Takie pozwolenie należy uzyskać jedynie w przypadku domów wielorodzinnych, a także budynków użyteczności publicznej. Nie znaczy to jednak, że od razu po zakończeniu budowy można wprowadzić się do nowego domu. Wcześniej należy zawiadomić właściwy organ o zakończeniu budowy. Jeśli w przeciągu 14 dni od doręczenia zawiadomienia nie otrzymamy sprzeciwu, wówczas możemy oficjalnie zamknąć budowę i zaplanować przeprowadzkę do nowego domu.

 

Jakie protokoły należy uzyskać przed złożeniem wniosku?

 

Jednym z dokumentów potrzebnych przy odbiorze domu, a także przy wniosku o pozwolenie na użytkowanie domu jest protokół odbioru przyłączy technicznych. W praktyce chodzi tu o pięć dokumentów, które potwierdzają prawidłowe wykonanie poszczególnych instalacji oraz sieci. Są to następujące protokoły:

 

Protokoły z odbioru przyłączy może podpisać wyłącznie fachowiec posiadający stosowne uprawnienia. W przypadku protokołu odbioru instalacji elektrycznej jest to fachowiec z uprawnieniami elektromagnetycznymi i kontrolno-pomiarowymi (kategoria E) oraz z uprawnieniami do sporządzenia protokołów (kategoria D). Firma budowlana New House świadczy kompleksowe usługi budowlane, w ramach których nasi pracownicy zajmą się uzyskaniem stosownych dokumentów potrzebnych do prawidłowego odbioru domu oraz złożenia wniosku o użytkowanie budynku.

 

Jak otrzymać stosowny protokół odbioru przyłącza?

 

Tylko fachowcy posiadający stosowne uprawnienia mogą podpisać protokół z odbioru przyłączy. Jak już wiesz, w praktyce mówimy tu o pięciu oddzielnych protokołach związanych z konkretnymi systemami oraz instalacjami w naszym domu. Każda z takich instalacji wymaga nieco innych uprawnień. Prawo budowlane ściśle określa osoby, które mogą podpisać formularz odbioru. W praktyce, na rynku funkcjonują firmy, które oferują kompleksowe usługi i możliwość uzyskania potrzebnych protokołów od ręki. Inwestorzy muszą pamiętać o przygotowaniu się na dodatkowe koszty. W zależności od rodzaju instalacji oraz regionu Polski, koszt uzyskania podpisu na protokole z odbioru przyłączy technicznych to wydatek rzędu od 150 do nawet 500 złotych.

 

Jak złożyć wniosek o pozwolenie na użytkowanie domu?

 

Inwestorzy objęci obowiązkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie domu muszą zawiadomić o zakończeniu prac budowlanych Państwową Inspekcję Sanitarną oraz Państwową Straż Pożarną. W tym celu należy wypełnić wniosek na użytkowa nie domu i przygotować wszystkie niezbędne dokumenty, w tym wymienione wyżej protokoły z odbioru przyłączy technicznych. Jeśli inspektor z PIS lub PSP będzie chciał skontrolować budynek, którego tyczy się wniosek, zostaniemy o tym poinformowani z kilkudniowym wyprzedzeniem. Po zapoznaniu się z wnioskiem, właściwy organ powinien wydać pozwolenie na użytkowanie domu w przeciągu 14 dni. W praktyce, jeśli w tym czasie nie otrzymamy sprzeciwu lub uwag ze strony organów, jest to równoznaczne z otrzymaniem zgody.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.