Akademia Budowlana

Nowelizacje Prawa Budowlanego. Czekamy na zmiany.

15 stycznia 2015 Senat przyjął nowelizację ustawy Prawo Budowlane, która czeka jeszcze na podpis prezydenta.
Jakie korzyści przyniesie ona inwestorom?
Jakie główne zmiany niedługo wejdą w życie? Przeczytaj ten artykuł i sprawdź, czy zmieni się coś w kwestii budowania domów.
 
 
1. Skrócenie czasu budowy poprzez brak konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę. Dotyczy to jednak tylko budynków, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki objętej inwestycją czyli sytuacji, w których budowa lub przebudowa nie jest uciążliwe dla sąsiadów. W takiej sytuacji wystarczy tylko zgłoszenie budowy do starostwa, który będzie miał 30 dni na ewentualny sprzeciw.
2. Skrócony czas oczekiwania na tzw. ”milczącą zgodę na użytkowanie” czyli brak sprzeciwu administracji z 21 do 14 dni w przypadku obiektów oddawanych do użytkowania na podstawie zgłoszenia.
3. Powiększona lista obiektów oddawanych do użytkowania na podstawie zgłoszenia a nie tak, jak do tej pory na podstawie pozwolenia na użytkowanie. Na liście znalazły się m.in. warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, garaże do 5 stanowisk włącznie, chłodnie, hangary, wiaty, budynki kolejowe, place składowe, postojowe i parkingi oraz stawy rybne.
4. Poszerzono katalog obiektów/zakres robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę dla:
a. wolnostojących budynków gospodarczych takich jak ganki oraz garaże, jak również zwiększono o powierzchnię ich zabudowy do 35m2
b. wolnostojących budynków parterowych rekreacyjne do wspomnianej maksymalnej powierzchni do 35m2 (maksymalnie jeden obiekt na każde 500m2 działki)
c. wolnostojących parterowych budynków usługowych lub handlowych o powierzchni do 35m2 (maksymalnie jeden obiekt na działce 1000m2)
d. remontów obiektów budowlanych i ich przebudowy
e. docieplanie budynków do wysokości 25 m
f. remontów i przebudowy urządzeń budowlanych
g. budowy oczyszczalni ścieków do 7,5m3 oraz zbiorników bezodpływowych na nieczystości do 10m3
h. budowy zatoczek parkingowych na drogach wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych
i. budowy dróg wewnętrznych
 
 
5.  Zniesienie obowiązku dołączania do projektów budowlanych oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, ciepła, gazu i wody oraz warunkach przyłączeniowych jak również oświadczeń od zarządcy drogi o możliwości dostępu do drogi publicznej (z wyłączeniem dróg krajowych i wojewódzkich-dla których oświadczenia będą działać na starych zasadach). Spełnienie warunków przyłączeniowych będzie weryfikowane na etapie zgłoszenia terminu rozpoczęcia robót budowlanych.
6. Zniesienie obowiązku poinformowania nadzoru budowlanego o planowanym rozpoczęciu budowy.
7. Projekt nie przewiduje zmiany dotychczasowych zasad ustalania opłaty legalizacyjnej i nie liberalizuje wymogów stawianych inwestorom w procesie  legalizacji samowoli budowlanej aczkolwiek wprowadzono możliwość wystąpienia z wnioskiem o umorzenie bądź rozłożenie na raty takiej opłaty legalizacyjnej.
8. Określono termin 14 dni dla organu administracji na przekazanie inwestorowi wezwania do uzupełnienia braków formalnych przy składaniu wniosku o pozwolenie na budowę.
9.  W sytuacji kiedy inwestor jest jedyną stroną postępowania o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę będzie mógł rozpocząć wszystkie prace budowlane na podstawie decyzji podlegającej wykonaniu.
Znowelizowane przepisy wejdą w życie po 3 miesiącach od daty ogłoszenia ich w Dzienniku Ustaw. Zamawiając u nas projekty domów z wyceną budowy, nasi klienci nie muszą martwić się o formalności związane z nowelizacją prawa budowlanego.
 
.

Kontakt

Jesteśmy do dyspozycji 7 dni w tygodniu, od 7:00 do 21:00.

Chętnie odpowiemy na każde pytanie.
Zachęcamy do kontaktu.

kontakt90@new-house.com.pl
+48 504 125 130
* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*

Tak   Nie
WWyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.