Akademia Budowlana

Dobudowa pokoju do domu – jak to zrobić?

Spis treści:

Gdy dotychczasowa kubatura i powierzchnia użytkowa domu okazują się niewystarczające, właściciel domu może pomyśleć o rozbudowie. Są to prace budowlane polegające na dobudowaniu do istniejącego budynku nowej części, którą może być np. dodatkowy pokój. Planując taką inwestycję należy pamiętać o kilku niezbędnych formalnościach. W tym artykule tłumaczymy, na czym polega dobudowa pokoju do domu i jak poprawnie zrealizować taką inwestycję.

 

W ramach jakich prac można dobudować pokój do istniejącego domu?

 

Dobudowa pokoju do domu jest możliwa w ramach rozbudowy domu. Są to prace budowlane, których celem jest uzyskanie dodatkowej powierzchni użytkowej. W ramach tych prac zmieniać się mogą kluczowe parametry obiektu, a zatem: długość, szerokość, kubatura, powierzchnia zabudowy. Rozbudowa może być realizowana w poziomie, jak i w pionie, aczkolwiek dobudowa pokoju to oczywiście rozbudowa w poziomie. Powiększenie istniejącego budynku jest jak najbardziej możliwe, pod warunkiem, że nie będą nas ograniczać przepisy związane z uwarunkowaniami lokalnymi. Ponadto, należy pamiętać o minimalnych odległościach, jakie trzeba zachować od granic działki przy dobudowie nowej części obiektu.

 

Czy dobudowa pokoju do domu jest możliwa?

 

O ile pozwalają na to uwarunkowania lokalne oraz powierzchnia działki – jak najbardziej. Zacznijmy może od tego drugiego czynnika. Dobudowa pokoju do domu jest możliwa, ale należy pamiętać o zachowaniu minimalnych odległości nowej części obiektu od granic działki. W przypadku ścian z otworami okiennymi i drzwiowymi są to 4 metry, natomiast w przypadku ścian pozbawionych otworów są to 3 metry. Na wąskich działkach (poniżej 16 metrów) możliwe jest zmniejszenie tych odległości do 1,5 metra lub budowa w granicach działki przy zachowaniu określonych wymagań.

 

Jeśli chodzi o uwarunkowania lokalne, dobudowa pokoju do domu musi być zgodna z przepisami, które zostały opisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obowiązującego na danym obszarze. Jeśli działka jest położona na obszarze, dla którego nie utrwalono planu miejscowego, wówczas o możliwości rozbudowy domu decydować będzie decyzja o warunkach zabudowy. Decydującymi czynnikami okaże się maksymalna dopuszczalna powierzchnia zabudowy, jak również wskaźnik intensywności zabudowy (stosunek powierzchni zabudowanej do niezabudowanej).

 

Z kronikarskiego obowiązku warto jeszcze przytoczyć opcję, w której mamy do czynienia z budynkiem wpisanym do rejestru zabytków. Tutaj dobudowa pokoju do domu również będzie możliwa, ale wymagać to będzie znacznie większej ilości formalności, a ponadto swojej zgody będzie musiał udzielić powiatowy konserwator zabytków.

 

Jakie formalności trzeba spełnić przed rozpoczęciem prac?

 

W pierwszej kolejności należy zapoznać się z uwarunkowaniami lokalnymi i sprawdzić, czy dobudowa pokoju do domu nie narusza obowiązujących przepisów. Następnie należy skorzystać z pomocy rzeczoznawcy budowlanego, który przygotuje ekspertyzę techniczną budynku. Taka ekspertyza wyznacza poniekąd kierunek działań, tak, aby cała procedura była bezpieczna. Rzeczoznawca sprawdza dokładny stan techniczny obiektu i na tej podstawie ocenia, czy można bezpiecznie zrealizować rozbudowę domu w zakresie planowanym przez inwestora.

 

Po uzyskaniu ekspertyzy technicznej należy skorzystać z usług architekta, który zajmie się przygotowaniem projektu rozbudowy domu. Dobudowa pokoju do domu nie wymaga pozwolenia na budowę. Wystarczy zgłoszenie w wydziale architektury przy urzędzie miasta lub starostwie powiatowym. Jeśli w przeciągu 21 dni od momentu zgłoszenia organ administracji nie wniesie sprzeciwu, wówczas można rozpocząć prace budowlane. Należy jeszcze na minimum siedem dni przed planowanym początkiem prac powiadomić powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego.

 

Techniczne kwestie przy dobudowie pokoju

 

Rozbudowa domu powinna być realizowana przez wykwalifikowaną firmę budowlaną. Wbrew pozorom nie jest to bowiem prosta procedura. Części konstrukcyjne nowej części obiektu nie powinny generować dodatkowych obciążeń na istniejącą już część. Fundamenty nowej części obiektu powinny być posadowione zgodnie z poziomem fundamentów części już istniejącej. Pomiędzy ścianami należy zachować szczelinę dylatacyjną. Wyzwaniem jest także wykonanie drzwi gwarantujących komunikację z nowym pokojem. W tym celu najczęściej wykorzystuje się istniejący otwór okienny i jego nadproże lub po prostu wykonuje nowy otwór w istniejącej ścianie, co wymaga uprzedniego wzmocnienia i przygotowania nadproża.

 

Ile może kosztować dobudowa pokoju do domu?

 

Dobudowa pokoju to domu to złożona procedura. Wymaga prac fundamentowych, wymurowania i ocieplenia ścian, zmodyfikowania istniejącej ściany w celu uzyskania komunikacji z nowym pokojem, doprowadzenia instalacji, jak również wszystkich prac wykończeniowych. W rezultacie, taka rozbudowa domu może kosztować od 5 do nawet 10 tys. zł za metr kwadratowy powierzchni w nowej części budynku. Jeśli zatem planujesz dobudowę pokoju o powierzchni 10 m2, łączny koszt takiej inwestycji może oscylować w przedziale od 50,000 do 100,000 zł. 

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.