Akademia Budowlana

Scalanie działek – jak to wygląda?

Spis treści:

Scalanie działek to proces, który pozwala połączyć ze sobą kilka mniejszych parceli. Zwykle na taki krok decyduje się właściciel kilku położonych obok siebie działek lub też właściciele mało atrakcyjnych działek, na których budowa domu jest niemożliwa lub utrudniona. Wówczas miejsce ma scalanie działek z ponownym podziałem – celem jest uzyskanie parceli dających większe możliwości zagospodarowania terenu. Co warto wiedzieć na temat tej procedury?

 

Na czym polega scalanie działek?

 

Jak sama nazwa wskazuje, scalanie działek polega na połączeniu ze sobą przynajmniej dwóch parceli w jedną całość. Dawny podział administracyjny pozostawił nam w spadku mnóstwo małych i mało atrakcyjnych parceli, na których budowa domu lub innego obiektu nie jest możliwa. W rezultacie często możemy spotkać się z zapuszczonymi i nieużytkowanymi terenami, nawet w większych miastach. Scalanie działek pozwala na połączenie kilku parceli i uzyskanie jednej, bardziej atrakcyjnej działki, która zaoferuje znacznie więcej możliwości w kontekście zagospodarowania terenu. Bardzo często miejsce ma również scalanie działek i ponowny podział nieruchomości. Na taki krok często decyduje się kilku właścicieli sąsiednich parceli. W tym procesie chodzi o to, aby najpierw połączyć ze sobą działki, a następnie podzielić je w bardziej przemyślany i praktyczny sposób.

 

W jakich sytuacjach możliwe jest scalanie działek?

 

W przypadku, gdy jeden właściciel dysponuje kilkoma sąsiadującymi ze sobą działkami sprawa jest bardzo prosta. Wystarczy złożyć wniosek o połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej. Taki wniosek składa się w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca prowadzenia księgi wieczystej. Jednocześnie składa się wniosek o zamknięcie księgi wieczystej, z której odłączono nieruchomość. O ile uwarunkowania lokalne wprowadzane przez Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nie wprowadzają w tej kwestii ograniczeń, właściciel kilku sąsiadujących ze sobą nieruchomości może je szybko połączyć w jedną, wspólną całość.

 

Jednak scalanie działek zwykle występuje z ponownym podziałem. Na taki krok decydują się właściciele kilku sąsiadujących ze sobą działek. Dawny podział administracyjny sprawia, że działki te są mało atrakcyjne i utrudniają lub umożliwiają budowę. Właściciele chcą zatem dokonać ponownego podziału gruntów, aby uzyskać parcele dające więcej możliwości zagospodarowania terenu. Takie scalanie działek przebiega w toku postępowania administracyjnego, a wspólny wniosek muszą złożyć właściciele, do których należy ponad 50% gruntów, których dotyczy sprawa.

 

W jakim celu scala się działki?

 

Scalanie działek z ponownym podziałem pozwala na bardziej przemyślane i praktyczne podzielenie gruntów w taki sposób, aby właściciele nowo wyodrębnionych parceli mieli więcej swobody w zagospodarowaniu terenu. Problemem są zwłaszcza wąskie działki, na których ciężko jest zmieścić wymarzony dom. Łącząc ze sobą kilka wąskich parceli można następnie dokonać innego podziału, który pozwoli wygospodarować działki w kształcie prostokąta, dające znacznie więcej możliwości. Kilka mało atrakcyjnych działek często kupują osoby spokrewnione ze sobą lub dobrze się znające. Już na etapie zakupu działek takie osoby mają w planach scalanie działek z ponownym podziałem. Plusem tego rozwiązania jest możliwość pozyskania dogodnych parceli w dużo niższej cenie.

 

Jak wygląda procedura scalania działek?

 

Scalanie działek na wniosek właścicieli jest możliwe w ramach postępowania administracyjnego. Wiosek o scalenie i podział nieruchomości składają właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości, do których należy ponad 50% gruntów. Warunkiem koniecznym jest to, aby działki były położone na obszarze objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Wniosek powinien obejmować dane osobowe wszystkich wnioskodawców oraz opis i lokalizacje działek podlegających scaleniu i podziałowi. Wnioskujący będą stronami w postępowaniu, co daje im możliwość sugerowania dogodnego podziału działki.

 

Po złożeniu wniosku sprawa jest rozpatrywana przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Pierwszym krokiem jest sprawdzenie zgodności wniosku z ewidencją nieruchomości, a warunkami zagospodarowania przestrzennego, a także ze stanem istniejącej infrastruktury. Organ administracyjny ma aż sześć miesięcy na podjęcie decyzji. W przypadku pozytywnej decyzji wydany zostanie projekt uchwały o przystąpieniu do scalania i podziału nieruchomości.

 

Po wydaniu projektu strony zostaną powiadomione o decyzji i poinformowani o terminie zebrania, w trakcie którego właściciele nieruchomości będą mogli zasugerować odpowiedni podział, a jednocześnie wybrać radę uczestników scalania w liczbie do 10 osób. Rada będzie mogła opiniować i nadzorować dalsze prace. Projekt uchwały będzie dostępny przez 21 dni dla wszystkich stron postępowania – także właścicieli sąsiednich działek, którzy nie wnioskowali o podział i scalanie. Na tym etapie można składać wnioski i uwagi, które zostaną rozpatrzone przez radę gminy lub radę miasta. Po 21 dniach następuje podjęcie uchwały o scaleniu i podziale nieruchomości. Uchwała obejmować będzie wszelkie informacje o nowo wyodrębnionych działkach, w tym geodezyjny projekt scalania oraz podziału nieruchomości, według którego wykonane zostaną dalsze czynności.

 

Ile kosztuje scalanie działek?

 

W wyniku scalenia i ponownego podziału można uzyskać atrakcyjne parcele dające więcej możliwości zagospodarowania terenu. To oczywiście sprawia, że rośnie ich wartość. W związku z tym pojawia się konieczność zapłacenia opłaty adiacenckiej. Wysokość tej opłaty nie powinna być wyższa, niż 50% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed i po scaleniu oraz podziale. Konkretną stawkę określa rada gminy lub rada miasta, a informacje o wysokości opłaty, sposobie i terminie zapłaty można znaleźć w przyjętej uchwale scaleniowo-podziałowej.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.