Akademia Budowlana

Dobudowa poddasza – czy to w ogóle możliwe?

Spis treści:

Właściciele domów parterowych zainteresowani uzyskaniem dodatkowej powierzchni użytkowej mogą pomyśleć o dobudowie poddasza. W praktyce jest to nadbudowa, czyli prace budowlane ukierunkowane na rozbudowę domu w pionie. Zakres tej inwestycji zależy od sytuacji wyjściowej. W niektórych domach dobudowa poddasza będzie dużo prostsza, aniżeli w innych. Wiele zależeć będzie również od uwarunkowań lokalnych obowiązujących dla danej działki.

 

Dobudowa poddasza w domu parterowym

 

Jeśli chodzi o możliwości konstrukcyjne i technologiczne, dobudowa poddasza zawsze jest możliwa. Można to zrobić w domach parterowych zwieńczonych płaskim dachem, dachem dwuspadowym, a także dachem czterospadowym. Najprostsze przy nadbudowie są tak naprawdę domy parterowe zakończone stropodachem. W przypadku tego domu mamy już gotowy strop dla nowej kondygnacji i wystarczy jedynie skonstruować ściany kolankowe, na których oparta zostanie więźba. W przypadku domów parterowych z dachem spadzistym sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana, ponieważ konieczna będzie przebudowa istniejącego dachu.

 

Warto także rozróżnić pojęcie adaptacji poddasza i dobudowy poddasza. Kąt nachylenia dachu spadzistego w domu parterowym może być na tyle duży, że możliwa będzie adaptacja poddasza bez ingerowania w rozwiązania konstrukcyjne domu. Mówimy tu o domach parterowych z poddaszem do adaptacji. Już na etapie projektowania architekt pozostawił furtkę, która pozwala inwestorom na łatwe uzyskanie dodatkowej kondygnacji. Jeśli dom posiada dach płaski lud dach spadzisty o zbyt małym kącie nachylenia, wówczas zachodzi dobudowa poddasza, czyli bardziej zaawansowane prace budowalne, które ingerują w konstrukcję nośną budynku.

 

Czy nadbudowa domu jest możliwa?

 

Wiemy już, że od strony konstrukcyjnej i technologicznej, nadbudowa poddasza jest możliwa niezależnie od konstrukcji domu. Na przeszkodzie mogą jednak stanąć przepisy. Chodzi oczywiście o uwarunkowania lokalne narzucone przez Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego lub decyzję o warunkach zabudowy. Dokumenty te mogą ograniczać maksymalną wysokość budynku, jak również liczbę kondygnacji. Jeśli na danej działce dopuszczone zostały jedynie domy parterowe bez poddasza użytkowego, wówczas dobudowa poddasza nie będzie możliwa.

 

Dlatego w pierwszej kolejności inwestor musi sprawdzić uwarunkowania lokalne obowiązujące na działce. Jeśli jest to obszar objęty miejscowym planem, wówczas należy w urzędzie miasta lub urzędzie gminy uzyskać wypis i wyrys z MPZP. Jeśli dany obszar nie jest objęty planem miejscowym, wówczas należy wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. W ten sposób inwestor sprawdzi, czy nadbudowa poddasza nie koliduje z uwarunkowaniami lokalnymi.

 

W jaki sposób przebiega nadbudowa domu?

 

W przypadku domów z płaskim dachem należy w pierwszej kolejności wymurować ściany kolankowe. Następnie osadza się na nich więźbę dachu. Przy nadbudowie domu najczęściej wykorzystuje się lekkie, prefabrykowane elementy, dzięki czemu cały proces przebiega dużo szybciej. Zamiast więźby drewnianej można zastosować więźbę stalową. Chodzi o to, aby do minimum ograniczyć obciążenia, jakie dach będzie przekazywał na pozostałe elementy konstrukcyjne. Po montażu więźby układa się warstwy izolacyjne oraz pokrycie dachu. Kolejne kroki to postawienie schodów prowadzących na nową kondygnację, poziomowanie stropu, wykonanie podłóg, wzniesienie ścian działowych oraz wykończenie wnętrz na poddaszu.

 

Procedura może być nieco bardziej skomplikowana w przypadku domów z dachem spadzistym. Aby uzyskać odpowiednią przestrzeń na poddaszu można wybrać dwa rozwiązania: podnieść ściany kolankowe, na których opiera się dach lub rozebrać dotychczasową konstrukcję i zastosować prefabrykowane wiązary, które umożliwią uzyskanie większego kąta nachylenia dachu. Czasami zachodzi także konieczność budowy lub wzmacniania stropu pod nową kondygnację. Etap wykańczania wygląda podobnie – trzeba wybudować schody (o ile wcześniej dom nie posiadał schodów na strych), stworzyć podłogi, dociągnąć instalacje, postawić ściany działowe i wykończyć wnętrza. 

 

Czy nadbudowa domu wymaga pozwolenia?

 

O ile planowane roboty budowlane nie wymagają pozwolenia, a dom nie jest wpisany do rejestru zabytków, to dobudowa poddasza może być przeprowadzona po zgłoszeniu. W urzędzie właściwym dla lokalizacji działki składa się zgłoszenie nadbudowy budynku. Do wniosku należy dołączyć: rysunek pokazujący usytuowanie domu, opis techniczny budynku, ekspertyzę techniczną, a także oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Jeśli w przeciągu 21 dni od momentu złożenia wniosku organ administracyjny nie wniesie sprzeciwu, wówczas jest to tzw. milcząca zgoda, która pozwala inwestorowi rozpocząć prace budowlane.

 

Ile może kosztować dobudowa poddasza?

 

Adaptacja poddasza o powierzchni użytkowej ok. 50 m2, bez ingerowania w konstrukcję budynku to wydatek rzędu ok. 30,000 – 40,000 zł. Dobudowa poddasza jest bardziej złożona i często wymaga przebudowy dachu, wzmocnienia stropu, wykonania nowego dachu z prefabrykowanych elementów. Wówczas, wykonanie od podstaw całego poddasza o podobnej powierzchni może kosztować nawet ponad 100,000 – 150,000 zł. Głównym czynnikiem wpływającym na wysokość kosztów jest zakres prac. Znaczenie mają także użyte materiały i technologie, parametry techniczne istniejącego budynku, jak również koszty robocizny typowe dla danej lokalizacji.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.