Akademia Budowlana

Budowa domu w granicy na wąskiej działce

Spis treści:

Wąska działka budowlana często utrudnia, a wręcz uniemożliwia posadowienie domu z zachowaniem minimalnych odległości regulowanych przez ustawę Prawo Budowlane. Dlatego też, na wąskich działkach prawo przewiduje odstępstwa, które pozwolą wybudować dom w mniejszej odległości, a nawet bezpośrednio w granicy działki. W tym artykule tłumaczymy, kiedy możliwa jest budowa domu w granicy na wąskiej działce budowlanej.

 

Co oznacza wąska działka budowlana?

 

Na początek warto zdefiniować, czym dokładnie jest wąska działka budowlana. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wąska działka budowlana to taka, której szerokość jest mniejsza niż 16 metrów. Na takiej działce znacznie trudniej będzie posadowić dom przy zachowaniu wymaganych odległości od granicy działki, które wynoszą: 4 metry w przypadku ścian z otworami i 3 metry w przypadku ścian pozbawionych otworów. Aby umożliwić inwestorom budowę na wąskiej działce, prawo przewiduje określone odstępstwa.

 

Przede wszystkim możliwe jest zmniejszenie wymaganych odległości do 1,5 metra. Ściany położone w tak bliskiej odległości od granicy działki (i skierowane ku niej) muszą być zbudowane z materiałów o klasie odporności ogniowej min. REI 60. Powinno to być ściany oddzielenia przeciwpożarowego. Powyższe odstępstwo nie dotyczy natomiast działek drogowych. Tutaj decydującym czynnikiem zawsze okazują się minimalne odległości od określonych rodzajów dróg. Wąska działka budowlana daje także możliwość budowy domu w granicy działki, ale wymaga to spełnienia pewnych warunków.

 

Czy możliwa jest budowa domu w granicy działki?

 

Jak najbardziej, na wąskiej działce budowlanej inwestor ma możliwość budowy domu w granicy działki, niezależnie od tego, czy jest to działka budowlana czy rolna. Wyjątkiem są jedynie działki drogowe. Aby wybudować dom w granicy działki, musi on spełniać pewne wymagania:

 

Co ważne, w przypadku wąskiej działki budowlanej nie ma konieczności wznoszenia budynku w taki sposób, aby przylegał on swoją ścianą do ściany budynku stojącego na sąsiedniej działce. Tego typu rozwiązanie często było stosowane na osiedlach domów jednorodzinnych, gdzie dawniej stosowano bardzo małe działki właśnie z myślą o takiej formie budowy domu.

 

Jakie warunki musi spełniać dom w granicy działki?

 

Wznosząc dom w granicy działki trzeba pamiętać o zachowaniu bezpieczeństwa pożarowego. Dlatego też, do granicy może przylegać ściana pełniąca rolę ściany oddzielenia przeciwpożarowego. Nie może ona posiadać okien ani drzwi, a ponadto musi być wybudowana z materiałów o klasie odporności ogniowej na poziomie niemniejszym niż REI 60. To jeszcze nie wszystko. Konieczne będzie zachowanie minimalnych odległości od obiektów wzniesionych na sąsiedniej działce. Zgodnie z przepisami, musi to być przynajmniej 6 metrów dla ścian pozbawionych otworów oraz 8 m dla ścian z otworami. Jeśli dom został wzniesiony z drewna, wówczas odległości te wzrastają o dodatkowe 50%, a w przypadku łatwopalnego pokrycia dachu dwukrotnie.

 

Czy wymagana jest zgoda sąsiada na budowę domu w granicy działki?

 

W sieci można natrafić na liczne informacje, które mówią o tym, że budowa domu w granicy działki wymaga zgody ze strony właściciela sąsiedniej nieruchomości. Jak się jednak okazuje, nie jest to do końca prawda. Kluczowe znaczenie w tej sprawie ma obszar oddziaływania obiektu, który musi zostać naniesiony na mapę do celów projektowych przez architekta. Dom spełniający wszystkie normy i wymagania związane z budową domu w granicy działki nie narusza swoim obszarem oddziaływania działki sąsiedniej i może być wybudowany bez zgody sąsiada.

 

Istnieją jednak sytuacje, w których obiekt z pewnych względów zahacza swoim obszarem oddziaływania na sąsiednią nieruchomość. Wówczas właściciel tej działki automatycznie staje się stroną postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenie na budowę domu. Po wydaniu decyzji przyznającej pozwolenie na budowę obowiązuje 14-dniowy okres uprawomocniania się decyzji. W tym czasie właściciel działki, na którą oddziaływać będzie obiekt planowany w granicy działki ma prawo zgłosić sprzeciw, a to zablokuje możliwość budowy domu do czasu rozstrzygnięcia sporu. Z tego względu, budowa domu w granicy działki jest dość delikatnym tematem, a biorąc pod uwagę dobre relacje sąsiedzkie, zawsze warto poruszyć tę kwestię z sąsiadem wcześniej, nawet jeśli nasz budynek spełnia wszystkie wymagania i jego zgoda na budowę nie jest wymagana.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.