Akademia Budowlana

Podniesienie poziomu zero budynku

Spis treści:

Poziom zero odnosi się do poziomu posadowienia posadzki w wybudowanym domu. Ten punkt należy wyznaczyć jeszcze przed przystąpieniem do prac budowlanych, a jest to zadanie geodety. Poprawne wytyczenie punktu zero ma duży wpływ na trwałość oraz funkcjonalność budynku. Trzeba wziąć pod uwagę ukształtowanie terenu, jak również poziom drogi. W tym artykule powiemy kilka słów o tym, na czym polega podniesienie poziomu zero i w jakich sytuacjach jest to możliwe.

 

Co to jest poziom zero?

 

Poziom zero, czy też punkt zero to pojęcie odnoszące się do tego samego. Chodzi o wysokość gotowej podłogi na parterze. W projekcie budowlanym punkt zero oznacza się w projekcie jako ±0,00 m. To od tego punktu mierzy się wysokość obiektu. Poziom zero musi być wytyczony w oparciu o ukształtowanie terenu, specyfikę budynku, jak również poziom drogi. Należy jednak pamiętać o tym, że punkt zero musi być zgodny z uwarunkowaniami lokalnymi obecnymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy.

 

Jeśli punkt zero nie zostanie wytyczony prawidłowo, konsekwencją może być większe ryzyko zalewania budynku w przypadku zbyt głębokiego posadowienia bądź też konieczność zastosowania dodatkowych pomp odprowadzających ścieki. Zbyt wysokie posadowienie budynku może natomiast oznaczać niepotrzebny wzrost kosztów budowy domu. Wiemy już, że wytyczenie punktu zero to zadanie bardzo odpowiedzialne, od którego zależeć może trwałość i funkcjonalność budynku. Na kim spoczywa odpowiedzialność za prawidłowe wytyczenie tego punktu?

 

Kto wytycza poziom zero budynku?

 

Do wskazania punktu zero niezbędny jest wykwalifikowany geodeta posiadający stosowne uprawnienia budowlane. To właśnie geodeta jest odpowiedzialny za tyczenie obiektu, czyli „wpisanie” go w teren zgodnie z założeniami projektu budowlanego. Na specjalnych ławach ciesielskich geodeta zaznacza 2 punkty wysokościowe, które będą wskazywać poziom zero. Na tych punktach położona będzie deska, która będzie wskazywać punkt zero. Jest to ogromne udogodnienie dla wykonawcy, który widzi już obrys budynku i wie, w jaki sposób prowadzić prace budowlane.

 

Geodeta musi wziąć pod uwagę uwarunkowanie terenu, poziom drogi, jak również uwarunkowania lokalne, o których decyduje miejscowy plan zagospodarowania miejscowego lub decyzja o warunkach zabudowy. Czy punkt wyznaczony przez geodetę będzie można zmienić? Tak, aczkolwiek dopuszczalny zakres różnicy jest bardzo niewielki, aby była to zmiana nieistotna, która nie będzie wymagała uzyskania pozwolenia na zmiany w projekcie budowlanym. Tego typu zmiany zawsze warto skonsultować z architektem, aby uniknąć późniejszych problemów przy zakończeniu budowy.

 

Czy można zmienić poziom zero budynku?

 

Podniesienie poziomu zero budynku jest możliwe, ale w dość ograniczonym zakresie. Możliwości w tej kwestii reguluje ustawa Prawo Budowlane. Aby zmiana poziomu zera była potraktowana jako nieistotna zmiana w projekcie, zachowane muszą być trzy warunki:

 

Zmiana poziomu zero o 2% wartości podstawowych parametrów technicznych to co prawda niewiele, ale często będzie to dostatecznie duża różnica. Załóżmy jednak, że inwestor chce podnieść poziom zero o więcej, niż wspomniane 2%. Czy jest to możliwe?

 

Tak, ale w tej sytuacji będzie to już poważne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego. W związku z tym konieczne będzie zgłoszenie takich zmian i uzyskanie zgody na wprowadzenie zmiany w projekcie. Jeśli inwestor nie poinformuje stosownych organów, niewłaściwe usytuowanie punktu zero wykaże geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. Może to oznaczać bardzo poważne problemy z załatwieniem formalności związanych z zakończeniem budowy domu. W skrajnych sytuacjach może się okazać, że konieczna będzie rozbiórka obiektu. To pokazuje, jak poważne konsekwencje może mieć podniesienie poziomu zero budynku w zakresie oznaczającym istotne zmiany w projekcie i nie poinformowanie o tym stosownych organów.

 

W jaki sposób można zmienić punkt zero?

 

Najprostszym sposobem jest oczywiście zmiana poziomu podłogi względem poziomu gruntu. Można to uzyskać poprzez podwyższenie ścian fundamentowych i zrealizowanie posadzki wyżej, niż na poziomie wskazanym przez geodetę jako punkt zero. Jeśli zmieścimy się we wspomnianych wyżej 2% wysokości, szerokości lub długości obiektu, będzie to zmiana nieistotna, o której nie trzeba informować organu administracyjnego. W przypadku większych różnic trzeba powiadomić organ o zmianach w projekcie i uzyskać zgodę na ich wprowadzenie.

 

Sposobem na podniesienie poziomu zero budynku może być również podwyższenie terenu, czyli nawiezienie dodatkowej ziemi. Tutaj należy jednak pamiętać, że wszelkie zmiany w zakresie projektu zagospodarowania działki lub terenu w aspekcie zmiany poziomu terenu są traktowane jako istotne odstępstwo od projektu i wymaga uzyskania zgody. Decydując się na to rozwiązanie trzeba także sprawdzić, czy podwyższenie terenu nie spowodowuje spływu wód opadowych na sąsiednie działki, co jest oczywiście niedozwolone.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.