Akademia Budowlana

Rodzaje gruntów budowlanych

Spis treści:

Grunt budowlany to inaczej podłoże, na którym wznoszony będzie obiekt budowlany, np. dom jednorodzinny. Rodzaj gruntów budowlanych ma duży wpływ na wybór odpowiednich fundamentów, a także sposób realizowania poszczególnych etapów robót ziemnych. Z niniejszego artykułu dowiesz się, w jaki sposób dzielimy rodzaje gruntów budowlanych, a także, jaki wpływ ma grunt budowlany na budowę domu.

 

W jaki sposób dzielimy grunty budowlane?

 

Pierwszy podział gruntów budowlanych ma związek z ich pochodzeniem. Jeśli jest to grunt pochodzenia naturalnego, który nie ma związku z działalnością człowieka, wówczas taki grunt nazywamy naturalnym lub rodzimym. Jeśli natomiast dany grunt powstał w wyniku działalności człowieka, wówczas określamy go mianem gruntu nasypowego. Drugi, ważniejszy podział, ma związek z nośnością gruntu, ale również jego przepuszczalnością. W ten sposób możemy wyróżnić grunty spoiste oraz niespoiste. W tym artykule omawiamy różne rodzaje gruntów budowlanych wskazując ich parametry oraz wpływ na budowę domu. Poniżej znajdziesz dokładniejszy podział dla poszczególnych kategorii.

 

Grunty naturalne oraz grunty nasypowe

 

Pierwszy podział ma związek z pochodzeniem danego gruntu. Najczęściej spotkamy się oczywiście z gruntami naturalnymi, które dzielimy na spoiste i niespoiste. Mogą to być żwiry, pospółki, glina, ił, piaski gliniaste, pyły piaszczyste. Pod budowę domu nie nadają się grunty organiczne rodzime, takie jak: torfy, namuły oraz piaski i pyły próchnicze. Jeśli tylko płytka warstwa gruntu składa się z gruntów organicznych, wówczas budowa domu na takim terenie będzie możliwa. Wystarczy usunąć wierzchnią warstwę i zastąpić ją bardziej spoistym gruntem. Jeśli jednak grunty organiczne mają kilka metrów głębokości, wówczas taki teren praktycznie nie nadaje się pod budowę domu.

 

Trudno natomiast sklasyfikować grunty nasypowe, które mają związek z działalnością człowieka na danym terenie. Przykładem gruntu nasypowego są wszelkie grunty kwalifikowane, które zostały położone w miejsce gruntu rodzimego celem posadowienia fundamentów. Zazwyczaj w tym celu wykorzystuje się piasek oraz żwir układane warstwami oraz odpowiednio zagęszczone. Wszelkie sztuczne nasypy składają się również z gruntów nasypowych.

 

Grunty niespoiste i spoiste

 

Inwestora powinien interesować podział przede wszystkim ze względu na przepuszczalność i nośność gruntu. Możemy w ten sposób wyróżnić grunty niespoiste oraz spoiste. Zacznijmy od tych pierwszych. Są to grunty sypkie, takie jak: żwiry (Ż), pospółki (Po), piaski grubo- (Pr) średnio- (Ps) i drobnoziarniste (Pd), a także piaski pylaste (Ppi). Grunty niespoiste możemy sklasyfikować także ze względu na stopień zagęszczenia (ID). W ten sposób możemy wskazać: grunt luźny (ID < 0,33), grunt średnio zagęszczony (ID 0,33 – 0,67), grunt zagęszczony (ID 0,67 – 0,80) oraz grunt bardzo zagęszczony (ID > 0,80). Trzecim czynnikiem określającym grunty niespoiste jest stopień wilgotności. Do budowy domu najbardziej sprawdzą się gęsto ziarniste grunty o wysokim stopniu zagęszczenia i wilgotności.

 

Jeśli chodzi o grunty spoiste, są to grunty bardzo zbite, w których praktycznie nie występuje wolne przestrzenie. Możemy tu wskazać: ił (I), ił piaszczysty (Ip), ił pylasty (Ipi), glinę (G), glinę piaszczystą (Gp), glinę pylastą (Gpi), glinę zwięzłą (Gz), glinę piaszczysto-zwięzłą (Gpz), glinę pylasto zwięzłą (Gpiz), piasek gliniasty (Pg), pył (pi), pył piaszczysty (pip). Głównym parametrów gruntów spoistych jest plastyczność (IL), która powinna być jak najniższa (optymalnie poniżej 0,25). Wysoka plastyczność oznacza większą tendencję do zatrzymywania i akumulowania wody). W ten sposób wyróżnić można grunty: zwarte (IL < 0), półzwarte (IL = 0), twardoplastyczne (IL 0 – 0,25), plastyczne (IL 0,25 – 0,50), miękkoplastyczne (IL 0,50 – 1,00) i płynne (IL > 1).

 

Jak grunt budowlany wpływa na budowę domu?

 

W gruncie osadzone zostaną fundamenty naszego budynku, które będą odprowadzać obciążenia generowane przez dom. W związku z tym, grunt powinien być solidny i nośny. Ponadto, nie powinien nadmiernie akumulować wody, która mogłaby niekorzystnie oddziaływać na fundamenty). Za najlepsze grunty budowlane uchodzą grunty niespoiste gruboziarniste, o dużym stopniu zagęszczenia oraz wilgotności. Są one bardzo nośne, a zarazem nie akumulują wody, dzięki czemu, stanowią niemal idealne warunki do posadzenia budynku. Dobrze sprawdzają się także niespoiste grunty o niskim stopniu plastyczności.

 

Od rodzaju gruntu budowlanego zależy zatem wybór fundamentów. Jeśli grunt będzie mało nośny i niestabilny, wówczas trzeba będzie stosować kosztowne rozwiązania, takie jak np. pale fundamentowe, które mają przenosić obciążenia fundamentu bezpośredniego na głębiej położone warstwy gruntu. Z kolei w przypadku bardzo plastycznych gruntów niespoistych konieczne jest odwodnienie działki, czyli zastosowanie systemów, które będą odprowadzać wody opadowe i roztopowe z dala od budynku. Reasumując, rodzaje gruntów budowlanych mają ogromny wpływ na zakres prac budowlanych, a co za tym idzie, koszty budowy domu.

 

Jak określić warunki gruntowe panujące na działce?

 

W tym celu należy skorzystać z usług wykwalifikowanego geotechnika lub geodety, który wykona dla nas geotechniczne badania gruntu. Badania te polegają na wykonaniu kilku odwiertów i pozyskaniu próbek gruntu. Na postawie próbek sporządzona zostanie ekspertyza zawierające warunki wodno-gruntowe. Na podstawie takich badań można określić: dokładny rodzaj i parametry gruntu budowlanego, głębokość strefy przymarzania, ewentualny wpływ obciążeń na zachowanie gruntu (np. dla określenia ryzyka osiadania lub przemieszczania się gruntów), a także głębokość wód gruntowych. Na podstawie tych badań łatwiej jest dobrać optymalny rodzaj fundamentów, a także zastosować ewentualne systemy odwodnienia działki.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.