Akademia Budowlana

Decyzja o warunkach zabudowy – kiedy jest niezbędna?

Spis treści:

 

Decyzja o warunkach zabudowy

 

Przymierzając się do zakupu działki budowlanej lub wybierając projekt domu należy znać warunki zabudowy. Określają one sposób, w jaki inwestor będzie mógł zagospodarować działkę. Istnieją dwa dokumenty, które decydują o warunkach zabudowy. Pierwszy z nich to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a drugi, decyzja o warunkach zabudowy. W tym artykule dowiesz się, kiedy i w jaki sposób korzysta się z tego drugiego dokumentu.

 

Co to jest decyzja o warunkach zabudowy i kiedy jest wymagana?

 

 

Jeśli działka budowlana jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wówczas to właśnie MPZP zawiera wszystkie warunki zabudowy, których powinien przestrzegać inwestor przymierzający się do budowy domu. Jednak nie wszystkie działki są objęte MPZP. W takiej sytuacji nie oznacza to jednak, że inwestor ma pełną swobodę w gospodarowaniu działką. Konieczne jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Wówczas, to ona zawiera wszystkie informacje, które decydują o tym, w jaki sposób można wykorzystać działkę budowlaną.

 

Decyzja o warunkach zabudowy jest potocznie określana WZ-ką. Aby możliwe było wydanie tej decyzji, nieruchomość musi spełniać kilka warunków, a mianowicie: powinna sąsiadować z przynajmniej jedną, zabudowaną działką, posiada dostęp do drogi publicznej, istnieje lub znajduje się w fazie projektowania uzbrojenie terenu, a teren nie wymaga zmiany przeznaczenia gruntów rolnych lub leśnych na nierolne lub nieleśne. Ponadto, decyzja musi być zgodna z przepisami odrębnymi.

 

Kto może złożyć wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy?

 

Decyzję o warunkach zabudowy wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, po uzgodnieniu z właściwymi organami. Sam wniosek składa się natomiast w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Gminy. Co ważne, wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy nie musi być złożony przez właściciela nieruchomości. Może to uczynić także osoba nie posiadają praw do nieruchomości, np. potencjalny inwestor. Właściciel jest jednak stroną postępowania, a zatem otrzyma informację o tym, że wpłynął wniosek o wydanie takiej decyzji.

 

Co należy zawrzeć we wniosku?

 

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy powinien zawierać szczegółowe informacje na temat tego, jakie przeznaczenie ma mieć budynek planowany przez inwestora. Należy także wskazać aktualny stan zagospodarowania. We wniosku należy określić kluczowe parametry techniczne budynku, który chcemy wybudować. Można posiłkować się danymi z gotowego projektu, który nas interesuje. Wszystkie wymagane informacje można uzyskać bez konieczności kupowania projektu.

 

Do wniosku należy załączyć kopię mapy zasadniczej w dwóch egzemplarzach (skala zależy od urzędu), jeden egzemplarz bez naniesień projektowych i drugi egzemplarz z zaznaczonym obszarem inwestycji wraz ze wstępną koncepcją zagospodarowania terenu. Należy także załączyć dokumenty od operatorów świadczące o możliwości uzbrojenia terenu. Niezbędne są również: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, a także dowód uiszczenia opłaty skarbowej. Wynosi ona 107 zł, ale nie obejmuje budownictwa mieszkaniowego.