Akademia Budowlana

Jak uzyskać pozwolenie na budowę domu? Ile trwa wydanie decyzji?

Spis treści:

Wielu inwestorów obawia się formalności związanych z wnioskowaniem o pozwolenie na budowę domu. Krążą historię o tym, że na takie pozwolenie trzeba czekać nawet ponad rok czasu. Są one prawdziwe, ale spokojnie, są to wyjątkowo rzadkie i bardzo specyficzne sytuacje. Jeśli będziemy postępować zgodnie z ustalonymi zasadami, uzyskanie pozwolenia na budowę będzie formalnością, która zajmie nieco ponad miesiąc czasu.

 

Zanim wybierzesz gotowy projekt domu

 

Załóżmy, że posiadasz już działkę budowlaną i przymierzasz się do zakupu projektu. Podstawowym błędem jest zbyt szybkie zakupienie projektu. Zanim do tego dojdzie musimy zajrzeć do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Dokumenty te określają, jak dokładnie możemy zagospodarować działkę i jaki dom możemy na niej postawić. W naszym artykule o warunkach zabudowy omawiamy najważniejsze kwestie, takie jak chociażby intensywność zabudowy czy powierzchnia biologicznie czynna. Gdy uzyskasz już wypis i wyrys z MPZP lub decyzję o warunkach zabudowy, możesz przejść do kwestii geodezyjnych.

 

W tym miejscu należy skorzystać z usług geodety, aby uzyskać mapę do celów projektowych. Jest to mapa sytuacyjno-wysokościowa, zwykle w skali 1:500, niezbędna do sporządzenia projektu budowlanego. Warto także przeprowadzić badania geologiczne gruntu, na podstawie których będzie można ocenić warunki wodno-gruntowe. W ten sposób można odkryć liczne zagrożenia i zastosować rozwiązania, które wpłyną na wytrzymałość naszego domu.

 

 

 

Na czym polega adaptacja projektu?

 

Po wykonaniu powyższych kroków możesz zakupić gotowy projekt domu, kierując się oczywiście warunkami zabudowy. Wybrany przez Ciebie projekt przejdzie adaptację. To proces, w którym uwzględnia się ukształtowanie terenu, orientacje działki względem drogi, warunki zabudowy, a także warunki wodno-gruntowe. Uwzględniane są także indywidualne życzenia ze strony inwestora. Dom oraz elementy zagospodarowania terenu są nanoszone na mapę do celów projektowych. W ten sposób powstaje projekt budowlany, na podstawie którego wybudowany zostanie Twój dom. Kompletny projekt budowlany jest oczywiście niezbędny przy wniosku o pozwolenie na budowę.

 

Warunki techniczne dostawy mediów i charakterystyka energetyczna domu

 

Na etapie adaptacji projektu architekt przygotowuje dokumentację ZUDP, czyli opinię Zakładu Uzgadniania Dokumentacji projektowej. Niezbędne będzie również skontaktowanie się z dostawcami mediów, w celu uzyskania warunków technicznych dostawy mediów: energii elektrycznej, gazu, wody oraz kanalizacji (lub zapewnienie odbioru ścieków i odpadów stałych). W naszym artykule o przyłączach budowlanych (https://new-house.com.pl/przylacza-budowlane) możesz dowiedzieć się więcej na ten temat. Architekt jest zobowiązany także do sporządzenia charakterystyki energetycznej budynku. Nowe domy muszą spełniać określone normy w kwestii zapotrzebowania na energię elektryczną do celów grzewczych. Charakterystyka to kolejny dokument, który trzeba będzie przedłożyć na etapie wnioskowania o pozwolenie na budowę.

 

Jakie dokumenty przygotować i gdzie złożyć wniosek?

 

Przed wizytą w urzędzie należy na spokojnie skompletować wszystkie dokumenty, które musimy złożyć wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę domu. Oto lista niezbędnych dokumentów:

 

Gdy posiadasz już wszystkie dokumenty, wydrukuj i wypełnij wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Wnieś opłatę skarbową za zatwierdzenie projektu budowlanego. Jeśli część domu będzie przeznaczona na cele gospodarcze, wówczas konieczna jest dodatkowa opłata 1 zł za 1m2. Z potwierdzeniem przelewu złóż wniosek wraz z kompletem dokumentów w wydziale administracji architektoniczno-budowlanej. Organami tej administracji są: starosta, wojewoda lub Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. W naszym artykule na temat pozwolenia na budowę możesz dowiedzieć się więcej o procedurach oraz formalnościach załatwianych w urzędzie.

 

Ile trwa wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę?

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, decyzja powinna zostać wydana w przeciągu 65 dni od daty złożenia wniosku. Jeśli nasz wniosek był niekompletny, urząd poinformuje nas o konieczności dołączenia stosownych dokumentów. W momencie wydania pozytywnej decyzji poinformowany zostanie nie tylko inwestor, ale również strony postępowania (mogą to być sąsiedzi, o ile nasza inwestycja będzie oddziaływać na ich działki budowlane). I tutaj niestety pojawia się haczyk. W przeciągu 14 dni strony postępowania mogą wnieść odwołanie, co uniemożliwi rozpoczęcie prac aż do momentu rozpatrzenia takiego odwołania. Dlatego też, warto wcześniej zapoznać się z sąsiadami, aby uniknąć takich sytuacji. Jeśli nie wpłyną odwołania, budowę domu można rozpocząć 14 dni od momentu wydania decyzji, gdy ta stanie się prawomocna.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.