Akademia Budowlana

Czym jest i co zawiera projekt zagospodarowania działki ?

Spis treści:

Rozpoczęcie każdej inwestycji poprzedzone musi być wywiązaniem się z pewnych formalności. Jedną z kluczowych jest wykonanie projektu budowlanego, który stanowi część składową projektu zagospodarowania działki. Warto wiedzieć, że dokument ten niezbędny będzie do uzyskania pozwolenia na budowę naszego wymarzonego domu. Czym jest ten dokument i co dokładnie zawiera? Przyjrzyjmy się zatem bliżej projektowi zagospodarowania terenu.

 

Czym jest projekt zagospodarowania działki?

 

Projekt zagospodarowania działki często jest też nazywany projektem zagospodarowania terenu. W praktyce jest to dokument, którego połączenie z projektem właściwym daje nam projekt budowlany. Projekt zagospodarowania działki powinien zostać wykonany przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami. Jednak nie jest niezbędne, aby przygotowała go osoba, która stworzyła projekt budowlany.

 

Plan zagospodarowania terenu powinien zostać przygotowany do każdego rodzaju budynku, zabudowy oraz innych obiektów budowlanych. Wykonuje się go na mapie geodezyjnej, która opatrzona jest podpisem geodety posiadającego uprawnienia umożliwiające mu wydawanie takowych map. Mapy te przygotowywane są najczęściej w skali 1:500 lub 1:1000.

 

 

 

Pozwolenie na budowę a projekt zagospodarowania działki

 

Powinniśmy mieć na uwadze, że do wykonania projektu zagospodarowania działki niezbędnym krokiem będzie zgłoszenie się do Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Tam koniecznie trzeba wymienić wszystkie modyfikacje, które zostaną naniesione na mapę geodezyjną, jednak mówimy w tym przypadku o uzbrojeniach i przyłączach zewnętrznych.

 

Przygotowany wniosek o pozwolenie na budowę z projektem budowlanym i planem sytuacyjnym działki powinniśmy złożyć w starostwie powiatowym albo w urzędzie wojewódzkim. Warto nadmienić, że projekt zagospodarowania terenu nie będzie konieczny do uzyskania projektu budowlanego przebudowy lub montażu obiektu budowlanego, kiedy ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu nie będzie niezbędne.

 

Co powinien zawierać projekt zagospodarowania działki?

 

Ubiegając się o projekt zagospodarowania terenu powinniśmy wiedzieć, co taki dokument powinien zawierać.

 

Przede wszystkim w tym projekcie powinny zostać określone granice działki albo terenu budowy, a także jej usytuowanie. Ponadto istotny jest także obrys domu i oznaczenie istniejących i projektowanych układów obiektów budowlanych. Plan powinien wyraźnie wyznaczać wejścia i wjazdy oraz liczbę pięter, a także ogólne wymiary. Warto także pamiętać o urządzeniach budowlanych i opisowi ich przeznaczenia.

 

Ponadto pamiętać powinniśmy o tym, że w projekcie zagospodarowania działki muszą być uwzględnione sieci uzbrojenia terenu. Wszystkie instalacje (np. wodne, kanalizacyjne, gazowe) znajdujące się na działce wraz ze wszelkimi przyłączami powinny być opatrzone dokładnymi rysunkami i parametrami podanymi w przejrzysty i precyzyjny sposób. Dotyczy to również sposobu odprowadzania czy oczyszczania ścieków.

 

Istotne jest także zawarcie układu komunikacyjnego na planie budowy działki. Do takowego układu należą m.in. drogi wewnętrzne, podjazdy, chodniki czy miejsca postojowe. Pamiętajmy także o zaznaczeniu układu zieleni, zarówno istniejącej, jak i planowanej. Równie ważne jest ukształtowanie terenu, które także powinno być uwzględnione w planie zagospodarowania działki. Poza tym plan ten musi zawierać miejsce składowania odpadów, a także wyznaczać planowane ogrodzenie z uwzględnieniem furtek i bram wjazdowych.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.