Akademia Budowlana

Dziennik budowy – ważny, obowiązkowy dokument

Dziennik budowy to niezwykle istotny dokument urzędowy, w którym opisywany jest przebieg robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń, do których doszło w trakcie prac. Skąd wziąć dziennik budowy? W jaki sposób go zarejestrować? Kto ma prawo dokonywać wpisów do dziennika budowy? Odpowiadamy na te i inne pytania!


Najważniejsze regulacje prawne dotyczące zarówno znaczenia, jak i prowadzenia dziennika budowy zawiera rozporządzenie ministra infrastruktury z 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Wynika z niego, że dziennik budowy jest dokumentem, w którym opisuje się przebieg robót budowlanych – wszystkich, dla których wydane zostało pozwolenie na budowę.


Dziennik budowy – skąd go wziąć?


W zdecydowanej większości przypadków dziennik budowy wydawany jest przez starostę – chyba że budowa dotyczy obiektu, który pozostaje w kompetencjach wojewody. Wniosek o wydanie dziennika budowy złożyć może inwestor lub działający w jego imieniu pełnomocnik, a powinien on zostać wydany w ciągu trzech dni od złożenia wniosku. Wydanie dziennika budowy jest odpłatne, ale nie są to duże kwoty – wynoszą z reguły od 20 do 30 zł.


Dziennik budowy można nabyć w księgarni, bardzo często wchodzi w skład gotowego projektu domu kupowanego przez inwestorów. Druki takie są zazwyczaj akceptowane przez urzędy, ale każda strona dziennika budowy pochodzącego z zewnętrznego źródła musi być podstemplowana przez urzędnika. Będzie to dowód na to, że dokument jest prawdziwy.


Dziennik budowy – jak go zarejestrować?


Aby móc zacząć korzystać z dziennika budowy musi on zostać zarejestrowany w odpowiednim starostwie powiatowym, również na wniosek inwestora lub jego pełnomocnika. We wniosku o zarejestrowanie dziennika budowy muszą się znaleźć:
• dane identyfikacyjne wnioskodawcy (lub pełnomocnika),
• numer decyzji pozwolenia na budowę oraz data jej wydania,
• nazwa i rodzaj planowane inwestycji,
• jej adres,
• oznaczenie geodezyjne terenu.


Do wniosku musi zostać dołączona kserokopia decyzji o pozwoleniu na budowę (oraz pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczonej za to opłaty skarbowej jeśli wniosek w imieniu inwestora składa pełnomocnik).


Dziennik budowy – jak go prowadzić?


Wzór dziennika budowy został zawarty we wspomnianym już rozporządzeniu ministra infrastruktury z 26 czerwca 2002 r. Dostęp do niego mają:
• właściciel/inwestor,
• projektant,
• kierownik budowy i robót budowlanych,
• inspektor nadzoru inwestorskiego,
• osoby odpowiedzialne za pomiary geodezyjne,
• pracownicy organów uprawnionych do kontroli robót.


Format dziennika budowy to A4 – każda strona jest podwójna, tzn. posiada oryginał i kopię, jak już wcześniej wspomniano – jest także ostemplowana. Na stronie tytułowej musi znaleźć się data wydania, numer dziennika, liczba stron, dane inwestora i kierownika budowy, a także informacje o prowadzonych pracach, adresie robót oraz numer pozwolenia na budowę.


Na kolejnych stronach osoby uprawnione umieszczają najważniejsze informacje dotyczące prowadzonych prac, ewentualnych odstępstw od projektu, zaistniałych zdarzeń, nieprawidłowości itp. Wpisy muszą być prowadzone w sposób chronologiczny, ciągły i czytelny – zamieszczone zarówno na stronie-oryginale, jak i kopii. Każdy wpis musi być opatrzony podpisem osoby, która go dokonała.


Zakończenie prac budowlanych a dziennik budowy


Po zakończeniu prac budowlanych kierownik budowy dokonuje w dzienniku odpowiedniego wpisu, oświadczając w nim o zgodności wykonanych robót z projektem, pozwoleniem na budowę oraz przepisami prawa. Zamknięcie dziennika oznacza, że można składać wniosek o wydanie pozwolenia budynku na użytkowanie – oczywiście jeśli inwestor posiada wszystkie protokoły odbiorów i inne potrzebne do tego dokumenty.


Zaginięcie/zniszczenie dziennika budowy – co robić?


Dziennik budowy jest bardzo ważnym dokumentem w przebiegu prac budowlanych, więc należy chronić go przed zniszczeniem czy zagubieniem. Jeśli jednak tak się stanie, trzeba niezwłocznie wystąpić do urzędu o wydanie nowego dziennika dla tej samej inwestycji, a następnie wypełnić go z należytą starannością, odtwarzając przebieg inwestycji od początku do momentu zniszczenia/zagubienia dziennika.


Warto pamiętać, że błędne czy niechronologiczne prowadzenie dziennika budowy może się skończyć karą finansową. Dlatego kwestii tych naprawdę trzeba pilnować!


W New-House zapewniamy naszym klientom opiekę doświadczonych kierowników budowy, którzy zawsze prowadzą dziennik zgodnie z obowiązującym prawem. Oczywiście jesteśmy w stanie przejąć na siebie także formalności związane z wydaniem i rejestracją dziennika w odpowiednim starostwie. Zachęcamy do kontaktu -> https://new-house.com.pl/kontakt.
 

.

Kontakt

Jesteśmy do dyspozycji 7 dni w tygodniu, od 7:00 do 21:00.

Chętnie odpowiemy na każde pytanie.
Zachęcamy do kontaktu.

kontakt90@new-house.com.pl
+48 504 125 130
* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*

Tak   Nie
WWyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.