Chcesz, aby ktoś się z Tobą skontaktował?

Zostaw swój email i numer telefonu.

alert
Pozdrawiamy Zespół New-House

Akademia Budowlana

Kierownik budowy - uprawnienia i obowiązki

Niezależnie od tego czy budujemy mały czy duży dom jednorodzinny niezbędna jest obecność kierownika. Bez niego nie można rozpoczynać żadnej budowy.
Kierownik budowy jest zarówno osobą zarządzającą, jak i pełniącą kontrolę nad przeprowadzanymi pracami budowlanymi. Jest odpowiedzialny za spełnienie wszelkich norm prawnych i przepisów, aby budowa była zgodna z otrzymanym pozwoleniem, zatwierdzonym wcześniej projektem oraz prawem budowlanym.
 
Kto może zostać kierownikiem budowy?

Najważniejszym aktem prawnym, który jasno określa, kto i na jakich zasadach może pełnić rolę kierownika budowy jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414).
Prawo budowlane określa, że kierownikiem budowy może zostać osoba, która posiada wyższe wykształcenie techniczne zdobyte na kierunku budownictwa lub architektury. Samo ukończenie studiów okazuje się nie wystarczające. Po ukończeniu studiów należy zdać egzamin organizowany przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, na którym sprawdzana jest znajomość procesu budowlanego. Kolejnym niezbędnym elementem, aby zdobyć tytuł kierownika jest odbycie dwuletniej praktyki zawodowej na budowie.
Kierownik budowy powinien być wpisany na listę do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i mieć także aktualne zaświadczenie o przynależności do izby.
 
Obowiązki kierownika budowy

Do obowiązków kierownika należy:
1) protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego;
2) prowadzenie dokumentacji budowy;
3) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem domu i pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
4) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu;
5) zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;
6) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;
7) zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;
8) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;
9) zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad.

 

Kierownik budowy a inspektor budowy
 
Inspektorem nadzoru inwestorskiego jest osoba, która posiada te same uprawnienia jak kierownik budowy. Warto wiedzieć, że prawo budowlane zakazuje łączenia tych dwóch funkcji. Na jednej budowie muszą to być dwie różne osoby.
Zadaniem inspektora nadzoru inwestorskiego jest chronić interesy inwestora, dbać o jakość wykonywanych prac oraz wyłapywać nieprawidłowości podczas budowy domu.
Prawo budowlane nie narzuca zatrudniania inspektora przy budowie domów jednorodzinnych lub innych niewielkich obiektów. Zatrudnienie inspektora jest wymagane jedynie w przypadku dużych i skomplikowanych budynków tj. wysokich bloków, biurowców oraz obiektów mających wpływ na środowisko np. zakład przemysłowy.
 
Wskazówki przy wyborze kierownika budowy
 
Należy pamiętać, że kierownik budowy będzie pełnił nadzór budowy od wylania fundamentów, aż do chwili wykonania inwentaryzacji. Jest to osoba, która zazwyczaj pozostaje w stałym kontakcie z Inwestorem.
 
Warto poszukać osoby z polecenia, z dobrymi referencjami – inwestor ma wtedy pewność, że osoba jest solidna i przypilnuje budowy w sposób profesjonalny. Ważna jest także dyspozycyjność i lokalna dostępność eksperta.
Kierownik budowy powinien znać technologię, którą wybrał inwestor – najlepiej, gdy ma doświadczenie w prowadzeniu budowy w danym systemie. 
 
Wszystkie kwestie związane z daną inwestycją powinien odnotowywać w, mającym status dokumentu urzędowego, dzienniku budowy, który wcześniej zostaje opieczętowany w urzędzie wydającym pozwolenie na budowę.
 
Kierownik budowy ponosi odpowiedzialność zawodową i dyscyplinarną za ewentualne nieprawidłowości i błędy popełnione na placu budowy oraz inne uchybienia względem obowiązków zawodowych.

Kontakt

Jesteśmy do dyspozycji 7 dni w tygodniu, od 8:00 do 22:00.

Chętnie odpowiemy na każde pytanie.
Zachęcamy do kontaktu.

 

kontakt@new-house.com.pl

+48 504 125 130
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Akademia Budowlana New-House

Jeśli chcą Państwo skorzystać z bezpłatnej porady budowlanej, zachęcamy do podania swojego numeru telefonu - zadzwonimy w ciągu 48 godzin.