Akademia Budowlana

Kierownik budowy - uprawnienia i obowiązki

Niezależnie od tego czy budujemy mały czy duży dom jednorodzinny niezbędna jest obecność kierownika. Bez niego nie można rozpoczynać żadnej budowy.
Kierownik budowy jest zarówno osobą zarządzającą, jak i pełniącą kontrolę nad przeprowadzanymi pracami budowlanymi. Jest odpowiedzialny za spełnienie wszelkich norm prawnych i przepisów, aby budowa była zgodna z otrzymanym pozwoleniem, zatwierdzonym wcześniej projektem oraz prawem budowlanym.
 
Kto może zostać kierownikiem budowy?

Najważniejszym aktem prawnym, który jasno określa, kto i na jakich zasadach może pełnić rolę kierownika budowy jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414).
Prawo budowlane określa, że kierownikiem budowy może zostać osoba, która posiada wyższe wykształcenie techniczne zdobyte na kierunku budownictwa lub architektury. Samo ukończenie studiów okazuje się nie wystarczające. Po ukończeniu studiów należy zdać egzamin organizowany przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, na którym sprawdzana jest znajomość procesu budowlanego. Kolejnym niezbędnym elementem, aby zdobyć tytuł kierownika jest odbycie dwuletniej praktyki zawodowej na budowie.
Kierownik budowy powinien być wpisany na listę do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i mieć także aktualne zaświadczenie o przynależności do izby.
 
Obowiązki kierownika budowy

Do obowiązków kierownika należy:
1) protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego;
2) prowadzenie dokumentacji budowy;
3) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem domu i pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
4) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu;
5) zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;
6) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;
7) zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;
8) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;
9) zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad.
.

 

Kierownik budowy a inspektor budowy
 
Inspektorem nadzoru inwestorskiego jest osoba, która posiada te same uprawnienia jak kierownik budowy. Warto wiedzieć, że prawo budowlane zakazuje łączenia tych dwóch funkcji. Na jednej budowie muszą to być dwie różne osoby.
Zadaniem inspektora nadzoru inwestorskiego jest chronić interesy inwestora, dbać o jakość wykonywanych prac oraz wyłapywać nieprawidłowości podczas budowy domu.
Prawo budowlane nie narzuca zatrudniania inspektora przy budowie domów jednorodzinnych lub innych niewielkich obiektów. Zatrudnienie inspektora jest wymagane jedynie w przypadku dużych i skomplikowanych budynków tj. wysokich bloków, biurowców oraz obiektów mających wpływ na środowisko np. zakład przemysłowy.
 
Wskazówki przy wyborze kierownika budowy
 
Należy pamiętać, że kierownik budowy będzie pełnił nadzór budowy od wylania fundamentów, aż do chwili wykonania inwentaryzacji. Jest to osoba, która zazwyczaj pozostaje w stałym kontakcie z Inwestorem.
 
Warto poszukać osoby z polecenia, z dobrymi referencjami – inwestor ma wtedy pewność, że osoba jest solidna i przypilnuje budowy w sposób profesjonalny. Ważna jest także dyspozycyjność i lokalna dostępność eksperta.
Kierownik budowy powinien znać technologię, którą wybrał inwestor – najlepiej, gdy ma doświadczenie w prowadzeniu budowy w danym systemie. 
 
Wszystkie kwestie związane z daną inwestycją powinien odnotowywać w, mającym status dokumentu urzędowego, dzienniku budowy, który wcześniej zostaje opieczętowany w urzędzie wydającym pozwolenie na budowę.
 
Kierownik budowy ponosi odpowiedzialność zawodową i dyscyplinarną za ewentualne nieprawidłowości i błędy popełnione na placu budowy oraz inne uchybienia względem obowiązków zawodowych.

Kontakt

Jesteśmy do dyspozycji 7 dni w tygodniu, od 7:00 do 21:00.

Chętnie odpowiemy na każde pytanie.
Zachęcamy do kontaktu.

kontakt90@new-house.com.pl
+48 504 125 130
* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*

Tak   Nie
WWyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.