Akademia Budowlana

Projekt budowlany zamienny – co to takiego?

Spis treści:

W trakcie budowy domu mogą pojawić się pewne komplikacje lub też inwestor nagle zmienia koncepcję, która wymusza wprowadzenie istotnych zmian. Takowych zmian nie można jednak wprowadzać bez odpowiednich formalności. Konieczne będzie bowiem uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę. Do tego niezbędny jest właśnie projekt budowlany zamienny, który dokumentuje istotne odstępstwa od wcześniej zatwierdzonego projektu.

 

Co to jest projekt budowlany zamienny?

 

Projekt zamienny jest konieczny w sytuacji, gdy w trakcie realizacji robót budowlanych, na które wydane zostało pozwolenie na budowę, wprowadza się istotne odstępstwa od pierwotnej wersji zatwierdzonego projektu architektoniczno-budowlanego. Wprowadzenie poważnych zmian na etapie budowy domu jest możliwe, ale wymaga załatwienia odpowiednich formalności. Inwestor musi skorzystać z usług architekta, który sporządzi projekt budowlany zamienny. Następnie, dysponując już takim projektem można się starać o zamienne pozwolenie na budowę. Co ważne, odstępstwa mogą być fizycznie wykonane dopiero po uzyskaniu powyższego pozwolenia. W innym razie będzie to samowola budowlana, która będzie wymagała legalizacji. To dużo trudniejsza i bardziej czasochłonna droga. W związku z tym, warto zatroszczyć się o niezbędne formalności.

 

Jak należy rozumieć istotne odstępstwa?

 

Wiemy już, że projekt budowlany zamienny jest obowiązkowy, gdy w trakcie robót budowlanych planuje się wprowadzenie poważnych zmian względem zatwierdzonego projektu. Ale co właściwie rozumiemy przez istotne odstępstwa? Do takowych zaliczyć należy:

 

Istotne odstępstwa mogą okazać się konieczne w związku z nieprzewidzianymi wcześniej uwarunkowaniami lub specyfiką działki. W takich sytuacjach wnioskować o nie będzie kierownik budowy lub inspektor nadzoru inwestorskiego. Poważne odstępstwa mogą mieć także związek z chęcią wprowadzenia zmian przez inwestora w zatwierdzonym już projekcie, np. ze względu na nieoczekiwaną zmianę sytuacji finansowej. Tak czy inaczej, jeśli wymagane będą powyższe odstępstwa, projekt budowlany zamienny okaże się konieczny.

 

Jakie zmiany w projekcie są uważane za nieistotne?

 

Jeśli planowane zmiany nie wpisują się w wyżej opisane odstępstwa, wówczas są one traktowane za nieistotne i nie wymagają projektu budowlanego zamiennego. Nieistotne zmiany zostaną jednak opisane w dzienniku budowy. Do nieistotnych zmian zaliczyć możemy np.: rodzaj materiału, z którego wznoszone są ściany zewnętrzne, o ile zmiana ta nie powoduje zmiany szerokości ścian, zmiana przebiegu instalacji elektrycznej lub wodno-kanalizacyjnej w domu, liczba okien i drzwi, ich wielkość, a także rozmieszczenie czy też rodzaj materiału, z którego wybudowany zostanie dach.

 

Kto podejmuje decyzje w kontekście wagi zmian?

 

Jeśli zachodzi konieczność wprowadzenia istotnych odstępstw ze względu na uwarunkowania na działce, wówczas kierownik budowy lub inspektor nadzoru inwestorskiego powinien powiadomić inwestora o takim fakcie. Jednocześnie, w wielu przypadkach konieczne jest wstrzymanie budowy do momentu uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę. Jeśli zmiany chce zadysponować inwestor, wówczas może on skontaktować się z architektem, który sporządził lub zaadaptował zatwierdzony projekt architektoniczno-budowlany i poprosić go o opinię w tej sprawie.

 

Jak uzyskać zamienne pozwolenie na budowę?

 

Inwestor musi zatrudnić architekta, najlepiej tego, który był odpowiedzialny za wykonanie lub adaptację zatwierdzonego projektu. Wykona on projekt budowlany zamienny. Dysponującym takim projektem można udać się do starostwa powiatowego lub urzędu miasta, aby złożyć wniosek o zmianę pozwolenia na budowę. Należy załączyć te same dokumenty, co w przypadku zwykłego pozwolenia plus oczywiście projekt budowlany zamienny, który dokumentuje istotne odstępstwa. Czas oczekiwania na decyzję wynosi 30 dni, a w wyjątkowych sytuacjach do 60 dni. Po uzyskaniu zamiennego pozwolenia na budowę należy odczekać 14 dni, aż stanie się prawomocne.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.