Akademia Budowlana

Wyznaczenie granic działki – na czym polega i kiedy jest potrzebne?

Spis treści:

Inwestor przymierzający się do zakupu działki powinien sprawdzić dokładny przebieg jej granic. W ten sposób można prawidłowo posadowić budynek z zachowaniem minimalnych odległości, a także wytyczyć przebieg ogrodzenia nieruchomości. Chociaż przebieg granic działki jest zapisany w danych ewidencyjnych, to niestety czasami konieczne jest ponowne wyznaczenie granic działki. Z tego artykułu dowiesz się, na czym polega ta procedura i kto za nią odpowiada. 

 

W jaki sposób można sprawdzić przebieg granic działki?

 

Ogólnodostępne dane na temat działek ewidencyjnych są dostępne na stronie internetowej Geoportal. Można tu odnaleźć każdą działkę w naszym kraju i sprawdzić przebieg jej granic. Niestety, granice wytyczone na mapie nie zawsze znajdują odzwierciedlenie ze stanem faktycznym. Obszar nieruchomości powinny wyznaczać znaki graniczne umiejscowione w załamaniach linii granic oraz na odcinkach prostych w odległości nie większej niż 200 metrów. Zazwyczaj są to betonowe słupki lub kamienie. Zdarzają się jednak sytuacje, w których ktoś celowo przesunie lub usunie znaki graniczne lub ulegną one przesunięciu/uszkodzeniu w sposób naturalny, bez ingerencji człowieka.

 

W takich sytuacjach potrzebne będzie ponowne wyznaczenie granic działki. Wykwalifikowany geodeta po wykonaniu pomiarów ponownie wyznaczy punkty graniczne, które będą wskazywać dokładny obszar nieruchomości. Taka procedura jest niezbędna, aby uniknąć sporów z właścicielem sąsiedniej nieruchomości, który być może przez wiele lat żył w błędnym przekonaniu, że jego działka jest większa.

 

Kiedy potrzebne jest wyznaczenie granic działki?

 

Istnieje kilka sytuacji, w których potrzebne jest wyznaczenie granic działki. Z usług geodety trzeba skorzystać w następujących sytuacjach:

 

Wyznaczenie granic działki polega na odszukaniu lub na ponownym wytyczeniu linii i punktów granicznych, które będą wyznaczać dokładny obszar nieruchomości. W ten sposób zyskujesz pewność, co do tego, jak duży jest obszar Twojej parceli, na którym możesz podejmować określone czynności oraz prace budowlane. Warto mieć na uwadze, że nawet nieświadome naruszenie granic może nieść ze sobą w przyszłości bardzo poważne konsekwencje. Znając granice działki możesz postawić ogrodzenie w obrębie swojej nieruchomości lub idealnie na linii granicznej.

 

Kto zajmuje się wyznaczaniem granic działki?

 

Wyznaczenie granic działki to zadanie, za które odpowiada wykwalifikowany geodeta dysponujący odpowiednimi uprawnieniami. Przy wytyczaniu granic geodeta będzie posiłkować się danymi zgromadzonymi w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym. Początkowo postara się odnaleźć dawne punkty graniczne, a w przypadku ich braku wykona odpowiednie pomiary i wyznaczy linie i znaki graniczne zgodnie z danymi ewidencyjnymi. Wyznaczanie granic działki nie wymaga postępowania administracyjnego. Taka procedura może być zrealizowana na prośbę właściciela działki lub osoby przymierzającej się do zakupu nieruchomości.

 

Na czym polega rozgraniczenie granic działki?

 

Pokrewną, ale nieco inną procedurą jest natomiast rozgraniczenie granic działki. Ta procedura znajduje zastosowanie w sytuacji sporów sąsiedzkich lub w sytuacji, gdy wcześniej nie zostały wytyczone i utrwalone granice działki. Rozgraniczenie polega na ustaleniu przebiegu granic nieruchomości przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzeniu stosownych dokumentów. Procedura może być zlecona przez organ administracyjny (np. przy scalaniu działki) lub przez jednego z właścicieli sąsiadujących nieruchomości.

 

Właściciel działki składa wniosek o rozgraniczenie nieruchomości do urzędu gminy lub urzędu miasta właściwego dla lokalizacji działki. Decyzję wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta – to jedna z tych osób wyznaczy geodetę upoważnionego do rozgraniczenia działki. Geodeta będzie posiłkował się wieloma dokumentami: księgami wieczystymi, wypisami z aktów notarialnych, decyzjami administracyjnymi, protokołami granicznym i dostępnymi mapami. Pod uwagę wzięte będą także znaki i ślady graniczne lub punkty osnowy granicznej.

 

Jeśli na podstawie powyższych dokumentów nie da się rozgraniczyć granic działki, wówczas granice zostaną ustalone na podstawie oświadczeń obu stron lub jednej z nich, gdy druga nie będzie kwestionować przebiegu proponowanej granicy. Jeśli w obecności geodety dojdzie do ugody, wówczas ustalenia mają moc prawną, a ich treść zostanie zaktualizowana w Państwowym Zasobie Geodezji i Kartografii. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, wówczas spór o przebieg granic nieruchomości znajdzie swój finał przed sądem.

 

Ile czasu może zająć wyznaczanie granic działki? Ile to kosztuje?

 

Pełna procedura wyznaczenia granic działki zajmuje od 2 do 4 tygodni. Geodeta będzie potrzebował czasu na dokonanie pomiarów, zweryfikowanie danych w Państwowym Zasobie Geodezji i Kartografii, a także sporządzenie protokołu granicznego. Wyznaczenie granic działki to wydatek rzędu ok. 1500 zł dla dwóch pierwszych punktów załamania granicy. Każdy kolejny punkt kosztuje od 150 do 200 zł. Znacznie dłużej trwa natomiast procedura rozgraniczenia działki, która może ciągnąć się nawet przez kilka miesięcy. Ponadto, w przypadku braku ugody potrzebna będzie ścieżka sądowa, co oczywiście znacznie wywinduje koszty całej procedury.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.