Akademia Budowlana

Rodzaje działek – o czym powinni wiedzieć inwestorzy?

Spis treści:

Działka to najmniejsza jednostka powierzchniowa podziału administracyjnego w kraju. Możliwości zagospodarowania działki zależą od jej przeznaczenia oraz lokalizacji. Możemy wyróżnić wiele rodzajów działek, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania całego kraju. Także wśród niezabudowanych parceli wyróżnić możemy różne rodzaje działek, od których zależy to, co będzie można na nich wybudować. W tym artykule przybliżymy poszczególne typy działek.

 

Od czego zależy przeznaczenie działki?

 

Działka jest najmniejszą jednostką podziału administracyjnego w skali kraju. Odpowiednie organy administracyjne muszą bardzo umiejętnie dysponować wolną przestrzenią, tak, aby zadbać o niezbędne obiekty (mieszkalne, przemysłowe, usługowe, użyteczności publicznej, infrastruktury krytycznej),  jak również tereny produkcyjne (produkcja leśna i rolna). Do tego niezbędne są także drogi, łąki, tereny rekreacyjne. W zależności od lokalizacji, powierzchni oraz specyfiki danego obszaru organy administracyjne decydują o konkretnym przeznaczeniu działki. Przy ustalaniu istotne znaczenie ma także okoliczny krajobraz oraz środowisko naturalne.

 

Inwestorzy przymierzający się do budowy określonego obiektu potrzebują działki budowlanej. Rodzaje działki decydują o tym, jaki budynek będzie można wybudować na wybranej parceli. Regulowane są także parametry techniczne planowanego obiektu, tak, aby zachować spójność i uporządkowanie urbanistyczne. Z czasem przeznaczenie działek może jednak ulegać zmianom, czy to z niezawisłych decyzji organów administracyjnych, czy też na wniosek właściciela gruntu. Przed zakupem parceli zawsze należy sprawdzić, z jakim rodzajem działki mamy właściwie do czynienia. Przydatne będą dwa dokumenty: Ewidencja Gruntów i Budynków (EGiB) oraz Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP).

 

Rodzaje działek opisane w Ewidencji Gruntów i Budynków

 

Ewidencja Gruntów i Budynków (EGiB), zwany również katastrem nieruchomości, to rejestr publiczny zawierający najważniejsze informacje liczbowe i opisowe na temat gruntów, budynków, lokali, jak również ich właścicieli. w EGiB wyróżnia się trzy jednostki powierzchniowe podziału kraju: jednostki ewidencyjne, obręby ewidencyjne oraz działki ewidencyjne. W katastrze nieruchomości wyróżnić możemy następuje rodzaje działek ewidencyjnych:

 

 

Inwestorzy, którzy chcą pozyskać działkę pod zabudowę powinni szukać działek oznaczonych skrótem Bp. Są to niezabudowane działki przeznaczone pod zabudowę. O ich dokładnym przeznaczeniu decydować będzie Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy. Dokumenty te informują także o wymaganiach technicznych, jakie muszą spełniać obiekty wznoszone na wybranej działce budowlanej.

 

Rodzaje działek w miejscowym planie zagospodarowania

 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), zwany potocznie planem miejscowym), to akt prawa miejscowego przyjmowany w formie uchwały rady gminy, określający przeznaczenia, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Rodzaje działek w MPZP są oznaczone kolorem oraz skrótem literowym. Oto one:

 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wyróżnia także rodzaje działek o przeznaczeniu mieszanym. Dobrym przykładem mogą być chociażby działki MN/U, czyli działki pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną oraz pod obiekty usługowe. Dokładnych informacji o przeznaczeniu działek dostarcza nam wypis i wyrys z MPZP, który można uzyskać w urzędzie gminy lub urzędzie miasta. Nie wszystkie obszary w naszym kraju są objęte planem miejscowym. Brak MPZP nie oznacza jednak, że na danej działce można budować obiekty wedle uznania. Wówczas przeznaczenie działki sprawdzamy w inny sposób.

 

Jak sprawdzić przeznaczenie wybranej działki bez MPZP?

 

Na obszarach nieobjętych MPZP wciąż występują określone rodzaje działek, a kupując taki grunt trzeba pamiętać o tym, że o możliwościach zagospodarowania takiego terenu decydować będzie decyzja o warunkach zabudowy. Wniosek o wydanie takiej decyzji składa się do urzędu miasta lub gminy, właściwego ze względu na lokalizację działki. Aby wydanie decyzji było możliwe, działka musi spełniać kilka istotnych warunków, a mianowicie:

 

MPZP oraz decyzja o warunkach zabudowy regulują różne kwestie związane z budynkiem, jaki będzie można wybudować na wybranej działce. Można tu znaleźć informacje odnośnie: maksymalnej powierzchni zabudowy, dopuszczalnej liczby kondygnacji, wysokości obiektu czy też geometrii dachu. Dokumenty mogą także zawierać linię zabudowy, która wyznaczać będzie granice, której nie będzie można przekraczać przy wyborze lokalizacji dla obiektu.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.