Akademia Budowlana

Metody zagęszczania gruntu na działce budowlanej

Spis treści:

Fundamenty domu muszą być posadowione w nośnym i stabilnym gruncie. Tylko w ten sposób zapewnią budynkowi oczekiwaną stabilność oraz zagwarantują równomierne osadzanie się w gruncie. Trudne warunki wodno-gruntowe mogą oznaczać konieczność zagęszczenia gruntu przed posadowieniem fundamentów. W tym artykule omówimy najważniejsze metody zagęszczania gruntu oraz powiemy, od czego zależy wybór odpowiedniej techniki.

 

W jakich sytuacjach potrzebne jest zagęszczanie gruntu?

 

Zagęszczanie gruntu jest konieczne w przypadku trudnych warunków wodno-gruntowych, a mianowicie mało nośnego gruntu, który nie zapewni właściwego podparcia fundamentom. W rezultacie, fundamenty będą przekazywały obciążenia na niestabilny grunt, który będzie się przemieszczał powodując nierównomierne osadzanie się fundamentów. W skrajnych przypadkach grozi to nawet katastrofą budowlaną. Aby temu zapobiec stosuje się różnorodne metody zagęszczania gruntu. Mówi się także o wzmacnianiu gruntu. Istnieją dwie techniki – zagęszczenie obecnego gruntu celem poprawy jego nośności lub zastosowanie fundamentów pośrednich, które będą przekazywać obciążenia na głębiej położone i bardziej nośne warstwy gruntu.

 

Na etapie przygotowań do budowy domu warto zainwestować w profesjonalne badanie geotechniczne gruntu. W skali wydatków na budowę domu nie jest to wygórowany koszt, a pozwoli dokładnie rozeznać się w sytuacji. Na podstawie ekspertyzy przygotowanej przez geologa lub geotechnika będzie można łatwiej dobrać odpowiednią metodę posadowienia fundamentów.

 

Sposoby na zagęszczenie gruntu na działce budowlanej

 

Nowoczesna technologia wykorzystywana obecnie w branży budowlanej oferuje wiele możliwości zagęszczania gruntu. Najprostszym rozwiązaniem jest w zasadzie nawiezie bardziej nośnego gruntu, a następnie bardzo dokładne ubijanie podłoża lub zagęszczanie przy pomocy wibracji. Istnieją także bardziej złożone techniki polegające na zastosowaniu pośrednich fundamentów, które będą przenosić obciążenia na głębsze warstwy gruntu, gdzie jest on bardziej stabilny i nośny. Poniżej omawiamy najpopularniejsze metody zagęszczania gruntu:

 

Wbijanie kolumn kamiennych

 

Jedną z prostszych technik jest zastosowanie kolumny kamiennych. Polega to na wybiciu krateru, który wypełnia się kruszywem. Następnie kruszywo ubija się z pomocą ciężkiego ubijaka za pośrednictwem koparki czerpakowej lub dźwigu. Kruszywo ubija się do momentu, aż na skutek wytłaczania materiału w dno i boki pojawi się kolejny krater. W tym momencie dosypuje się materiał i kontynuuje ubijanie. W momencie gdy zanotowany zostanie wzrost oporu zagłębiania stwierdza się dotarcie do bardziej nośnej warstwy gruntu, do której kolumna będzie przenosić obciążenia.

 

Zagęszczanie impulsowe

 

Celem tej techniki jest wyeliminowanie wolnych przestrzeni, które występują w mało spoistym gruncie. Do tego zadania wykorzystywany jest sprzęt ciężki o podwoziu gąsienicowym. Do jego podwozia doczepiany jest specjalistyczny stempel o średnicy 1,5 metra i o wadze 9 ton. Młot unoszony jest na wysokość metra, a następnie spuszczany z dużymi impetem na ziemie. Zagęszczanie realizuje się na wcześniej zaplanowanej siatce o określonych wymiarach. Moc przekazywanej energii w ramach kolejnych impulsów można dostosować do warunków lokalnych.  

 

Wibroflotacja i wibrowymiana

 

W tej technice grunt zagęszcza się z pomocą żwiru. Metoda wibroflotacji jest wykorzystywana do gruntów sypkich o niewielkim zagęszczeniu, natomiast wibrowymiana sprawdza się na gruntach spoistych u uwarstwionych. Do sprzętu ciężkiego doczepiany jest specjalny wibrator, który przy pomocy wibracji jest wprowadzany do gruntu. Wibracje tworzą krater, którego ściany są wzmocnione ze względu na większe zagęszczenie materiału. Krater następnie wypełnia się żwirem, celem uzyskania kolumny, która będzie odpowiedzialna za przekazywanie obciążeń do głębszych warstw gruntu. Na koniec wykonuje się jeszcze zagęszczanie powierzchniowe.

 

Kolumny i pale przemieszczeniowe z betonu

 

W tej technice tworzy się kratery poprzez wprowadzanie do gruntu głowicy rozpychającej zamontowanej na żerdzi wiertniczej przytwierdzonej do palownicy. Nie wyciąga się z krateru urobku, który automatycznie dogęszcza grunt otaczający. Po uzyskaniu docelowej głębokości narzędzie wiertnicze jest powoli wyciągane, a równocześnie do pustych przestrzeni odwiertu pompuje się beton pod ciśnieniem. W świeżo wykonanym palu betonowym wciąż można umieścić zbrojenie, które dodatkowo zwiększy nośność uzyskanej kolumny. Pokrewną techniką są pale i kolumny CFA. Technika różni się sposobem wiercenia, a część urobku jest usuwana.

 

Stabilizacja powierzchniowa

 

W tej metodzie zagęszczania gruntu wykorzystuje się spoiwo oraz wodę. Spoiwem może być np. cement. Środek wytworzony na bazie receptury przystosowanej do warunków wodno-gruntowych rozprowadza się na powierzchni gruntu, który chce się zagęścić. Następnie z pomocą ciężkiego sprzętu miesza się grunt ze środkiem wiążącym dodając jednocześnie wodę. Grunt zmieszany ze spoiwem zagęszcza się walcem gładkim. Warstwę profiluje się zgodnie z założeniami projektu. Po zagęszczaniu ostatecznym przeprowadza się jeszcze kontrolę wytrzymałości uzyskanego gruntu.

 

Co warunkuje wybór metody zagęszczania gruntu?

 

Nieprzypadkowo możemy wyróżnić liczne metody zagęszczania gruntu. Każda metoda posiada bowiem pewne ograniczenia, które wykluczają możliwość jej zastosowania w zależności od określonych warunków wodno-gruntowych. W jaki sposób wybiera się optymalną metodę zagęszczania? W tym celu należy wziąć pod uwagę warunki gruntowe – rodzaj gruntu, jego spoistość i przepuszczalność, głębokość na jakiej znajduje się grunt nośny, poziom wód gruntowych. Należy także uwzględnić obiekty istniejące w okolicy, aby sprawdzić, czy wybrana metoda nie stanowi zagrożenia dla okolicznych obiektów. Znaczenie mają także możliwości technologiczne wykonawcy, dostępność materiału oraz budżet inwestora. Powyżej wymieniliśmy jedynie najpopularniejsze metody zagęszczania gruntu. W sumie różnorodnych technik jest znacznie więcej. 

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.