Akademia Budowlana

Zmiany konstrukcyjne w projekcie gotowym

Spis treści:

Aby gotowy projekt domu zakupiony w katalogu wybranej pracowni architektonicznej stał się kompletnym projektem budowlanym, niezbędna jest adaptacja projektu. Jest to proces, który polega na przystosowaniu projektu do uwarunkowań lokalnych oraz specyfiki działki. W tym celu często konieczne są zmiany konstrukcyjne w projekcie budowlanym. Są to zmiany, które mogą wpływać na kluczowe parametry techniczne projektowanego domu.

 

Dlaczego wprowadza się zmiany w gotowym projekcie?

 

Gotowy projekt domu nie może być od razu zrealizowany na działce. Taki projekt nie mógł bowiem zakładać pewnych uwarunkowań lokalnych, jak również specyfiki działki, które będą miały znaczący wpływ na wybór materiałów i technologii przy budowie. Gotowy projekt należy zatem zaadaptować, czyli przystosować do specyfiki działki, na której wznoszony będzie budynek. Czasami wystarczą drobne zmiany, ale niekiedy potrzebne będą poważniejsze zmiany konstrukcyjne. Mogą one być podyktowane specyfiką działki, ale równie dobrze może o nie poprosić sam inwestor.

 

Co należy wziąć pod uwagę przy wprowadzaniu zmian?

 

Podstawowym czynnikiem są uwarunkowania lokalne. Posiadanie własnej działki budowlanej nie oznacza, że możemy na niej wybudować każdy budynek. Obowiązują nas bowiem warunki opisane w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, a w przypadku jego braku, w decyzji o warunkach zabudowy. Dokumenty te mogą decydować o takich kwestiach, jak np.: maksymalna wysokość budynku,  geometria dachu, kolor elewacji, maksymalna powierzchnia zabudowy. Gotowy projekt może nieco odbiegać od założeń dostępnych w MPZP lub decyzji WZ, a wtedy potrzebne będą zmiany konstrukcyjne, celem dostosowania go do uwarunkowań lokalnych.

 

Kolejnym czynnikiem jest specyfika działki. Należy tu uwzględnić: warunki wodno-gruntowe, uzbrojenie terenu, ukształtowanie terenu, orientację względem stron świata i drogi publicznej. Jakie zmiany konstrukcyjne mogą być wymuszone przez specyfikę działki? Niesprzyjające warunki wodno-gruntowe, takie jak chociażby mało nośny i słabo przepuszczalny grunt mogą oznaczać konieczność zastosowania innych fundamentów. Z kolei klimat charakterystyczny dla danego regionu (opady śniegu, wiatr) mogą wpłynąć na geometrię i rodzaj pokrycia dachu.

 

Kto odpowiada za zmiany konstrukcyjne w projekcie gotowym?

 

Gotowy projekt domu może zostać zaadaptowany przez architekta posiadającego stosowne uprawnienia budowlane. Inwestor może zatrudnić dowolnego architekta lub też skorzystać z pomocy architekta zatrudnionego przez firmę budowlaną, która będzie odpowiadała za budowę domu. Wcześniej należy jednak skorzystać z usług geodety, który na podstawie mapy zasadniczej wykona dla nas mapę do celów projektowych. Mapa ta posłuży do zagospodarowania terenu.

 

Jakie zmiany są najczęściej wprowadzane w budynku?

 

Zmiany wprowadzane w gotowym projekcie możemy podzielić na obowiązkowe i opcjonalne. Zmiany obowiązkowe wynikają z konieczności przystosowania projektu do specyfiki działki. Z kolei zmiany opcjonalne to zmiany wprowadzone przez inwestora, który chce przystosować dom do swoich potrzeb. Oto najczęściej wprowadzane zmiany konstrukcyjne w projekcie gotowym:

 

Poprzez zmiany konstrukcyjne rozumiemy wszelkie zmiany, które ingerują w technologię, materiały oraz inne rozwiązania konstrukcyjne wybrane przez twórcę gotowego projektu. Skutkiem takich zmian są nieco inne parametry techniczne zaprojektowanego budynku.

 

Ile kosztują zmiany konstrukcyjne w gotowym projekcie?

 

Adaptacja projektu generuje koszty związane z nakładem pracy wykonanej przez architekta. A zatem, im bardziej skomplikowane i czasochłonne zmiany konstrukcyjne zostaną wprowadzone w gotowym projekcie, tym droższy okaże się proces adaptacji projektu. Weźmy chociażby zmianę kąta nachylenia dachu. Niewielka zmiana, która nie zmieni technologii budowy więźby dachowej to wydatek rzędu kilkuset złotych. Ale duża zmiana może wpłynąć na konieczność zaprojektowania nowej więźby dachowej, a to już wydatek rzędu kilku tysięcy złotych. Dużo kosztować będzie także zmiana materiałów budowalnych, czy zmiana technologii wykonania stropu. Standardowa adaptacja projektu to wydatek rzędu 1,000 – 3,000 zł. Ale bardzo złożone i czasochłonne zmiany konstrukcyjne w gotowym projekcie mogą wywindować koszty adaptacji nawet powyżej kwoty 10,000 zł.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.